Trắc nghiệm đường lối Đảng cộng sản Việt Nam

Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng XHCN.

Bạn đang xem: 276 câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Từ đó sinh viên có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam. Sau đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Cách mạng có đáp án đã được nofxfans.com sưu tầm và đăng tải, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a. Công nhân và nông dân.

b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.


c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.

Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?

Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

a. Độc lập dân tộc

b. Ruộng đất

c. Quyền bình đẳng nam, nữ

d. Được giảm tô, giảm tức

Câu 4: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng


Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

Câu 7: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a. 1917

b. 1918

c. 1919

d. 1920

Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

a. 02/1930

b. 05/1930

c. 10/1930

d. 03/1935

Câu 9: Tên của tổ chức này được thành lập Tháng 6 năm 1925

a. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội

b. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh

c. Hội Việt Nam độc lập đồng minh

d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 10: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 11: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản

b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản

c. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc


d. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị

Câu 12: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

b. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

d. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

a. Chánh cương vắn tắt

b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

d. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

Câu 14: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

Câu 15: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và luận cương chính trị tháng 10/1930 do Trần Phú soạn thảo?

a. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN

b. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc trước, đánh đổ phong kiến sau

c. Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

d. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN; Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.


Câu 16: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập

b. Trần Phú

c. Lê Hồng Phong

d. Trịnh Đình Cửu

Câu 17: Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm của V.I. Lênin: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, đăng trên báo Nhân đạo vào thời gian nào?

a. 7/1910

b. 7/1920

c. 12/1920

d. 7/1921

Câu 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.

b. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.

d. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.

Câu 19: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

a. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

b. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

c. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu 20: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

a. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

c. Luận cương chính trị tháng 10-1930.

d. Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng (10-1936).

Câu 21: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?

a. Du kích

b. Tự vệ

c. Tự vệ đỏ

d. Tự vệ chiến đấu

Câu 22: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

a. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

b. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp

c. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp

d. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 23: Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

a. 2-1930

b. 10-1930

c. 9-1930

d. 8-1930

Câu 24: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?


a. Hồ Chí Minh

b. Trần Văn Cung

c. Trần Phú

d. Lê Hồng Phong

Câu 25: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936 - 1939 là gì?

a. Độc lập dân tộc.

b. Các quyền dân chủ đơn sơ.

c. Ruộng đất cho dân cày.

d. Tất cả các mục tiêu trên.

Câu 26: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939?

a. Bọn đế quốc xâm lược.

b. Địa chủ phong kiến.

c. Đế quốc và phong kiến.

d. Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai.

Câu 27: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào ?

a. Công nhân và nông dân.

b. Cả dân tộc Việt Nam.

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.

d. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

a. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

b. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

c. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

d. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

Câu 29: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939?

a. Nửa công khai, nửa hợp pháp.

b. Bí mật, bất hợp pháp.

c. Công khai, hợp pháp, nửa công khai, nửa hợp pháp.

d. Công khai, hợp pháp.

Câu 30: Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) đã diễn ra ở đâu?

a. Cao Bằng

b. Hương Cảng(TQ)

c. Ma Cao (TQ)

d. Tân Trào.

Câu 31: Từ tháng 3/1938 đến tháng 8/1941, ai là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương?

a. Trường Chinh

b. Hà Huy Tập

c. Nguyễn Văn Cừ

d. Lê Hồng Phong

Câu 32: Bạn hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh?

a. Dân chủ

b. Cứu quốc

c. Phản đế

d. Giải phóng

Câu 33: Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc vào thời gian nào?

Câu 34: Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

a. Hội nghị họp tháng 10-1930

b. Hội nghị họp tháng 11-1939

c. Hội nghị họp tháng 11-1940

d. Hội nghị họp tháng 5-1941

a. Quảng trường nhà Đấu xảo (Hà Nội)

b. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

c. Phủ Khâm Sai

d. Nhà hát lớn

Câu 36: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc khởi nghĩa nào?

a. Khởi nghĩa Bắc Sơn

b. Khởi nghĩa Ba Tơ

c. Khởi nghĩa Nam Kì

d. Binh biến Đô Lương

Câu 37: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

a. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp

b. Đánh đuổi phát xít Nhật

c. Giải quyết nạn đói


d. Chống nhổ lúa trồng đay

Câu 38: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?

a. Khởi nghĩa từng phần

b. Vũ trang tuyên truyền

c. Chiến tranh du kích cục bộ

d. Đấu tranh báo chí

Câu 39: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?

a. Đồng bằng Nam Bộ

b. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

c. Đồng bằng Bắc Bộ

d. Đồng bằng Trung Bộ

a. Văng Tiến Dũng

b. Phạm Văn Đồng

c. Võ Nguyên Giáp

d. Trường Chinh

a. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Tây, Tuyên Quang, Thái Nguyên

b. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên

c. Hưng Yên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên

d. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

Câu 42: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?

a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

b. Ban Chấp hành Trung ương Đảng

c. Tổng bộ Việt Minh

d. Uỷ ban khởi nghĩa

Câu 43: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

a. Hồ Chí Minh

b. Trường Chinh

c. Phạm Văn Đồng

d. Võ Nguyên Giáp

Câu 44: Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8-1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây:

a. Quyết định Tổng khởi nghĩa

b. 10 Chính sách của Việt Minh.

c. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội.

d. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc, quy định Quốc kỳ, Quốc ca.

Câu 45: Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?

.................................

Xem thêm: Dung Dịch Làm Mềm Nước Cứng Tạm Thời Và Vĩnh Cửu Là, Nước Cứng Là Gì

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Cách mạng có đáp án.