tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Introducing pure mathematics

*

*

*

3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8( x 2 – 3)

= 3x.x + 3x .( -2) – <5x.1 + 5x. (- x)> – <8 x 2 + 8.(- 3)>

= (3 x 2 – 6x) – (5x – 5 x 2 ) – (8 x 2 – 24)

= 3 x 2 – 6x – 5x + 5 x 2 – 8 x 2 + 24

= ( 3 x 2 +5 x 2 – 8 x 2 )- ( 6x + 5x) + 24

= - 11x + 24


Rút gọn các biểu thức

a. X(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

c. 50% x2(6x – 3) – x( x2 + 1/2 (x + 4)


a. X(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

= 2x3 – 3x – 5x3 – x2 + x2 = -3x – 3x3

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

= 3x2 – 6x – 5x + 5x2 – 8x2 + 24

= - 11x + 24

c. 1/2 x2(6x – 3) – x( x2 + một nửa (x + 4)

= 3x3 - 3/2 x2 – x3 - 1/2 x + 50% x + 2

= 2x3 - 3/2 x2 + 2


Bài 3: Rút gọn biểu thức:

a) (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(6x-1); b) 3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1); c) x(2x2-3)-x2(5x+1)+x2; d) 3x(x-2)-5x(1-x)-8(x2-3)
Xem thêm: Bộ Phận Tụ Sáng Của Kính Hiển Vi Có Chức Năng, Giải Bài Tập Sinh Học 6

 Cho biểu thức P= 1+ 3/x2+5x+6 : ( 8x2/ 4x3-8x2 - 3x/ 3x2-12 -1/x+2)

A) Rút gọn gàng P

B) Tìm những giá trị của x để P= 0; P= 1

C) Tìm cã quý giá của x nhằm P> 0

Cho biểu thức

Q= (2x-x2/ 2x2 +8 - 2x2/ 3x3-2x2+4x-8) (2/x2  + 1-x/x)

A) Rút gọn gàng Q

B) Tìm quý hiếm nguyên của x để Q có mức giá trị nguyên


Bài 1: 

a) Ta có: (P=1+dfrac3x^2+5x+6:left(dfrac8x^24x^3-8x^2-dfrac3x3x^2-12-dfrac1x+2 ight))

(=1+dfrac3left(x+2 ight)left(x+3 ight):left(dfrac8x^24x^2left(x-2 ight)-dfrac3x3left(x-2 ight)left(x+2 ight)-dfrac1x+2 ight))

(=1+dfrac3left(x+2 ight)left(x+3 ight):left(dfrac4x-2-dfracxleft(x-2 ight)left(x+2 ight)-dfrac1x+2 ight))

(=1+dfrac3left(x+2 ight)left(x+3 ight):dfrac4left(x+2 ight)-x-left(x-2 ight)left(x-2 ight)left(x+2 ight))

(=1+dfrac3left(x+2 ight)left(x+3 ight)cdotdfracleft(x-2 ight)left(x+2 ight)4x+8-x-x+2)

(=1+3cdotdfracleft(x-2 ight)left(x+3 ight)left(2x+10 ight))

(=1+dfrac3left(x-2 ight)left(x+3 ight)left(2x+10 ight))

(=dfracleft(x+3 ight)left(2x+10 ight)+3left(x-2 ight)left(x+3 ight)left(2x+10 ight))