Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Introducing pure mathematics

*

*

*

3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8( x 2 – 3)

= 3x.x + 3x .( -2) – <5x.1 + 5x. (- x)> – <8 x 2 + 8.(- 3)>

= (3 x 2 – 6x) – (5x – 5 x 2 ) – (8 x 2 – 24)

= 3 x 2 – 6x – 5x + 5 x 2 – 8 x 2 + 24

= ( 3 x 2 +5 x 2 – 8 x 2 )- ( 6x + 5x) + 24

= - 11x + 24


Rút gọn các biểu thức

a. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

c. 1/2 x2(6x – 3) – x( x2 + 1/2 (x + 4)


a. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

= 2x3 – 3x – 5x3 – x2 + x2 = -3x – 3x3

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

= 3x2 – 6x – 5x + 5x2 – 8x2 + 24

= - 11x + 24

c. 1/2 x2(6x – 3) – x( x2 + 1/2 (x + 4)

= 3x3 - 3/2 x2 – x3 - 1/2 x + 1/2 x + 2

= 2x3 - 3/2 x2 + 2


Bài 3: Rút gọn biểu thức:

a) (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(6x-1); b) 3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1); c) x(2x2-3)-x2(5x+1)+x2; d) 3x(x-2)-5x(1-x)-8(x2-3)
Xem thêm: Bộ Phận Tụ Sáng Của Kính Hiển Vi Có Chức Năng, Giải Bài Tập Sinh Học 6

 Cho biểu thức P= 1+ 3/x2+5x+6 : ( 8x2/ 4x3-8x2 - 3x/ 3x2-12 -1/x+2)

A) Rút gọn P

B) Tìm các giá trị của x để P= 0; P= 1

C) Tìm cã giá trị của x để P> 0

Cho biểu thức

Q= (2x-x2/ 2x2 +8 - 2x2/ 3x3-2x2+4x-8) (2/x2  + 1-x/x)

A) Rút gọn Q

B) Tìm giá trị nguyên của x để Q có giá trị nguyên


Bài 1: 

a) Ta có: \(P=1+\dfrac{3}{x^2+5x+6}:\left(\dfrac{8x^2}{4x^3-8x^2}-\dfrac{3x}{3x^2-12}-\dfrac{1}{x+2}\right)\)

\(=1+\dfrac{3}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}:\left(\dfrac{8x^2}{4x^2\left(x-2\right)}-\dfrac{3x}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\dfrac{1}{x+2}\right)\)

\(=1+\dfrac{3}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}:\left(\dfrac{4}{x-2}-\dfrac{x}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\dfrac{1}{x+2}\right)\)

\(=1+\dfrac{3}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}:\dfrac{4\left(x+2\right)-x-\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(=1+\dfrac{3}{\left(x+2\right)\left(x+3\right)}\cdot\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{4x+8-x-x+2}\)

\(=1+3\cdot\dfrac{\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(2x+10\right)}\)

\(=1+\dfrac{3\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(2x+10\right)}\)

\(=\dfrac{\left(x+3\right)\left(2x+10\right)+3\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(2x+10\right)}\)