Phần a closer look 2 cung cấp cho mình học ngữ pháp về câu phức và một vài các động từ bỏ theo nhà đề những ngành nghề bằng tay thủ công truyền thống. Bài viết cung cấp cấp lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar 

Complex sentences: review – Câu phức (Xem gợi ý tại đây)

1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 1 lớp 9

Gạch chân mệnh đề phụ thuộc trong từng câu bên dưới đây. Chu đáo xem mệnh đề như thế nào là mệnh đề nhựơng bộ( DC), mệnh đề chỉ mục đích ( DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân( DR), mệnh đề thời gian( DT).

1. When people talk about traditional paintings (DT), they think of Dong Ho village. ( Khi nói tới tranh truyền thống, họ hay nghĩ về làng mạc Đông Hồ) 

2. My sister went to lớn Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats (DP).( Chị tôi mang lại làng Tây hồ ở Huế để chị ây có thể mua được dòng nón bài xích thơ.) 

3. Although this museum is small (DC), it has many unique artefacts.( tuy nhiên bào tàng nhỏ tuổi nhưng nó có khá nhiều đồ tạo thành tác độc đáo.) 

4. This square is our favourite place khổng lồ hang out because we have space to lớn skateboard (DR).( quảng trường này là nơi yêu thích của chúng tớ để chơi cũng chính vì chúng tôi có không khí để chơi trượt ván.) 

5. The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads (DT).( bạn dân đề xuất phơi khô domain authority trâu trước khi họ làm mặt trống. ) 

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided and make any necessary changes.

Nối thành các câu phức. áp dụng liên từ dựa vào được cung cấp và bao gồm thể đổi khác nếu yêu cầu thiết 

1. The villagers are trying to learn English.They can communicate with foreign customers, (in order that)

The villagers are trying to lớn learn English in order that they can communicate with foreign customers.

2. We ate lunch.Then we went to lớn Non Nuoc marble village lớn buy some souvenirs, (after)

After we had eaten lunch, we went to lớn Non Nuoc marble village khổng lồ buy some souvenirs.

3. This hand-embroidered picture was expensive. We bought it. (even though)

Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

4. This department store is an attraction in my city. The products are of good quality, (because)

This department store is an attraction in my thành phố because the products are of good quality.

5. This is called a Chuong conical hat. It was made in Chuong village, (since).

This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village. Phrasal verbs 

3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part và answer the questions.

Đọc đoạn hội thoại trường đoản cú phần Getting Started. Triệu tập vào phần được gạch chân và vấn đáp câu hỏi.

*

1. What is the meaning of the underline verb phrase? (Cụm từ gạch chân có nghĩa là gì?)

set up: start something (a business, an organisation, etc.)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

2. Can each part of the verb phrase help you understand its meaning? (Mỗi phần của nhiều từ bao gồm nghĩa không?)

No, the individual words in the verb phrase vày not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B. 

Nối những các động từ sống cột A với nghĩa của nó ở cột B 

A

B

 

1. Pass down

a. Stop doing business

1-c

2. Live on

b. Have a friendly relationship with somebody

2-g

3. Giảm giá khuyến mãi with

c. Transfer from generation to lớn the next

3-f

4. Close with

d. Reject or refuse something

4-a

5. Face up to

e. Return

5-h

6. Get on with

f. Take action to solve a problem

6-b

7. Come back

g. Have enough money to lớn live

7-e

8. Turn down

Accept, deal with

8-d

 

5. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 4. You don"t need to lớn use all the verbs.

Hoàn thành các câu sau với dạng đúng cuat nhiều động tự ở bài xích 4. Không đề xuất sử dụng toàn bộ các rượu cồn từ. 

We must___ face up to ___ the reality that our handicrafts are in competition with those of other villages.

2. I invited her khổng lồ join our trip to Trang An, but she ___ turned down ___ my invitation.

3. The craft of basket weaving is usually___passed down____ from generation to lớn generation.

4. Vì chưng you think we can__live on__ selling silk scarves as souvenirs?

5. They had to__close down___ the museum because it"s no longer a place of interest.

What time___did___ you___come back____ from the trip last night?

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning khổng lồ the first sentence, using the word given. 

Hoàn thành câu làm thế nào cho nghĩa của câu thứ hai giống cùng với câu đầu tiên. Sử dụng những từ được cho 

1. Where did you get the information about Disneyland Resort?

Find

Where did you find out about Disneyland Resort ?

2. What time did you get out of bed this morning?

Up

When did you get up this morning?

3. I"ll read this leaflet to see what activities are organised at this attraction.

Look

 I"ll look through this leaflet khổng lồ see what activities are organised at this attraction.

Xem thêm: Mlive Là App Mlive Là Gì ? Có Uy Tín Không Để Tham Gia Có Uy Tín Không Để Tham Gia

4. They"re going lớn publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.

Out