Nhiệt phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam chất rắn Y. Tổ hợp Y trong hỗn hợp NaOH thấy có 0,3 mol NaOH phản ứng. Cân nặng hỗn hợp muối là


Bước 1: Xác định thành phần chất Y

Viết PTHH phản nghịch ứng sức nóng phân muối bột nitrat, xác minh Y ⟹ chất rắn Y bao gồm Fe2O3 và Al2O3.

Bạn đang xem: Al no3 3 nhiệt phân

Bước 2: Tính nFe2O3 cùng nAl2O3

- mang lại Y vào NaOH thì chỉ gồm Al2O3 phản ứng; trường đoản cú nNaOH ⟹ nAl2O3

- Từ trọng lượng chất rắn Y ⟹ mFe2O3 ⟹ nFe2O3

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

- BTNT Fe: nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 ⟹ mFe(NO3)2 

BTNT Al: nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 ⟹ mAl(NO3)3 

- Tính quý hiếm của m.


Bước 1: Xác định thành phần hóa học Y

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ chất rắn Y bao gồm Fe2O3 và Al2O3

Bước 2: Tính nFe2O3 cùng nAl2O3

Khi mang lại Y vào NaOH thì chỉ gồm Al2O3 phản ứng

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ mAl2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ mFe2O3 = mchất rắn - mAl2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ nFe2O3 = 0,2 mol

Bước 3: Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 

Bảo toàn nguyên tố fe ⟹ nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 = 0,4 mol ⟹ mFe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn nguyên tố Al ⟹ nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,3 mol ⟹ mAl(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = mFe(NO3)2 + mAl(NO3)3 = 135,9 gam.


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập về axit nitric và muối nitrat Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong phân tử HNO3 nguyên tử N có :


HNO3 thuần khiết là hóa học lỏng không màu, cơ mà dung dịch HNO3 để lâu thường xuyên ngả thanh lịch màu đá quý là do


Các đặc điểm hoá học tập của HNO3 là :


Dãy gồm tất cả các hóa học khi chức năng với HNO3 nhưng mà HNO3 chỉ diễn tả tính axit là :


Nước cường toan là hỗn hợp của HNO3 đặc với HCl đặc bao gồm tỉ lệ thể tích theo lần lượt là :


Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm :


Khi bị nhiệt độ phân hàng muối nitrat nào sau đây cho thành phầm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit với oxi ?


Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hóa học rắn nào sau đây mà trọng lượng chất rắn nhận được sau phản bội ứng là lớn số 1 ?


Phản ứng nhiệt phân không đúng là :


Kim nhiều loại Cu có thể bị hoà rã trong hỗn hợp dung dịch nào


Để nhận biết ion NO3- tín đồ ta thường dùng Cu cùng dung dịch H2SO4 loãng cùng đun nóng, chính vì :


Khi cho kim loại Fe phản bội ứng cùng với HNO3 sinh sản thành khí độc hại. Phương án nào xử lý tốt nhất để chống độc hại môi trư­ờng ?


Trong phòng phân tích HNO3 được điều chế theo phản nghịch ứng sau :

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng trên xảy ra là vì :


Cho nhị muối X, Y vừa lòng điều khiếu nại sau :

X + Y → không xảy ra phản ứng

X + Cu → không xẩy ra phản ứng

Y + Cu → không xẩy ra phản ứng

X + Y + Cu → xẩy ra phản ứng

X, Y là muối hạt nào tiếp sau đây ?


Cho các dung dịch :

X1 : dung dịch HCl

X2 : hỗn hợp KNO3

X3: dung dịch HCl + KNO3

X4 : dung dịch Fe2(SO4)3

Các dung dịch không thể phối hợp được bột Cu là :


Cho các mệnh đề sau :

1) các muối nitrat gần như tan trong nước và đầy đủ là hóa học điện li mạnh.

2) Ion NO3- gồm tính oxi hóa trong môi trường thiên nhiên axit.

3) khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đa số thu được khí NO2.

4) số đông muối nitrat phần nhiều bền nhiệt.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

Các mệnh đề đúng là :


Cho những phản ứng sau : (1) sức nóng phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản ứng tạo nên được N2 là


Phân biệt cha dung dịch axit NaCl ; NaNO3 cùng Na3PO4 bằng :


Phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau : NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; NaCl ; Mg(NO3)2 cùng FeCl2 bằng


Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời hạn thì tạm dừng làm nguội rồi cân nặng thấy khối lượng giảm 0,54 gam. Khối lượng muối đã biết thành nhiệt phân là


Nhiệt phân hết 9,4 gam một muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại M được 4 gam hóa học rắn là oxit kim loại. Sắt kẽm kim loại M là


Nung nóng không còn 27,3 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ tổng thể khí nhận được vào H2O thấy bao gồm 1,12 lít khí (đktc) cất cánh ra. Trọng lượng Cu(NO3)2 vào X là


Nhiệt phân một lượng AgNO3 được hóa học rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể Y vào trong 1 lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho tổng thể X vào Z, X chỉ tan 1 phần và bay ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của X vẫn phản ứng là


Từ 34 tấn NH3 pha chế được 160 tấn dung dịch HNO3 63%. Công suất của cả quá trình tổng hợp là


Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường có mặt khí độc NO2. Để tinh giảm khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, tín đồ ta nút ống thử bằng

(a) bông khô

(b) bông tất cả tẩm nước

(c) bông có tẩm nước vôi trong

(d) bông tất cả tẩm giấm ăn

Trong 4 biện pháp trên, phương án có công dụng nhất là:


Những kim loại nào dưới đây không công dụng được với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội


Cho bột fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi dứt thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm:


Hòa tan trọn vẹn m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp chỉ cất 2,1033m gam muối. Tỉ lệ thành phần mol của P2O5 với NaOH gần nhất với:


Nhiệt phân trọn vẹn 37,8 gam muối bột nitrat tất cả hóa trị không thay đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và 11,2 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) có trọng lượng 21,6 gam. Bí quyết của muối hạt nitrat là


Nhiệt phân hoàn toàn 22,2 gam muối bột nitrat của kim loại có hóa trị không đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và các thành phần hỗn hợp khí X. Hòa tan hỗn hợp khí X vào 3 lít nước thu được hỗn hợp axit tất cả pH = 1. Công thức hóa học của muối hạt là


Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam hóa học rắn Y. Tổ hợp Y trong dung dịch NaOH thấy tất cả 0,3 mol NaOH phản bội ứng. Cân nặng hỗn phù hợp muối là


Nhiệt phân hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp Cu(NO3)2; AgNO3 thu được hóa học rắn X. Hòa hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cân nặng Cu(NO3)2 trong tất cả hổn hợp là


Nhiệt phân trọn vẹn 28,2 gam muối nitrat của sắt kẽm kim loại hóa trị không thay đổi thu được oxit sắt kẽm kim loại và thấy cân nặng chất rắn sút 16,2 gam đối với lượng ban đầu. Cách làm của muối bột nitrat là


Để 26,88 gam phôi Fe ko kể không khí một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X bao gồm Fe và những oxit. Kết hợp hết X vào 288 gam hỗn hợp HNO3 31,5%, thu được hỗn hợp Y chứa các muối và hỗn hợp khí Z tất cả 2 khí, trong số đó oxi chiếm phần 61,11% về khối lượng. Cô cạn Y, rồi nung đến trọng lượng không thay đổi thấy cân nặng chất rắn giảm 67,84 gam. Xác minh nồng độ % Fe(NO3)3 trong Y?


Nhiệt phân trọn vẹn hỗn hợp hóa học rắn X có Cu(NO3)2 và AgNO3. Tất cả hổn hợp khí thu được mang đến lội qua nước rét thu được hỗn hợp Y cùng 168ml khí Z ko màu (ở điều kiện tiêu chuẩn). đến Y công dụng với số lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch cất 9,35 gam một muối. Phần trăm cân nặng AgNO3 trong X là

(Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; na = 23; Cu = 64; Ag = 108.)


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.