Nung m gam Al vào 6,72 lít O2. Chất rắn chiếm được sau bội nghịch ứng đến hoà tan không còn vào dung dịch HCl thấy cất cánh ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Quý giá của m là


Hấp thụ hết 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng 0,1 mol NaOH với 0,15 mol Ba(OH)2. Dứt phản ứng, lọc bỏ kết tủa rồi cô hết nước lọc với nung đến trọng lượng không đổi thu được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,8 gam anken A làm mất màu toàn vẹn dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ nhận được một ancol duy nhất. A mang tên là


Cho 1,35g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí gồm 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2. Trọng lượng muối tạo thành trong hỗn hợp là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Mang lại 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y chiếm được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Đốt cháy 19,04 gam láo lếu hợp có Mg với Fe trong 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí bao gồm O2 với Cl2, chiếm được 32,50 gam rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn thể X vào dung dịch cất 0,8 mol HCl loãng, nhận được a mol khí H2 và dung dịch Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y, rước kết tủa, nung quanh đó không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được 28,0 gam rắn khan. Nếu mang lại dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5) với 162,54 gam kết tủa. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

Bạn đang xem: Cho m gam gly

(b) Phenol gia nhập phản ứng nắm brom nặng nề hơn benzen.

(c) Anđehit chức năng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) Natri phenolat thâm nhập phản ứng ráng với hỗn hợp Br2.

(e) dung dịch phenol vào nước có tác dụng quỳ tím hỏa đỏ.

Xem thêm: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Nhanh Trắc Nghiệm Toán 11, Chứng Minh 1+1= 0 1 2 Vô Hạn

(f) hỗn hợp phenylamoni clorua làm quỳ tím hóa đỏ.

Các phát biểu sai là:


Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp A gồm Al2(SO4)3, FeSO4, ZnSO4, CuSO4. Lọc mang kết tủa rồi đem nung quanh đó không khí đến cân nặng không đổi thu được rắn X. Luồng khí teo dư vào X thu được rắn Y. Những chất trong rắn Y là (phản ứng xảy ra hoàn toàn)


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH đầy đủ thu được glixerol và m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X công dụng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp E gồm hai este 1-1 chức, là đồng phân cấu tạo và phần lớn chứa vòng benzen. Đốt cháy trọn vẹn m gam E buộc phải vừa đầy đủ 30,24 lít khí O2 (đktc), thu được 52,80 gam CO2 và 10,80 gam H2O. Đun rét m gam E với hỗn hợp NaOH dư thì có tối đa 200 ml dung dịch NaOH 1M bội phản ứng thu được hỗn hợp T cất 16,70 gam láo lếu hợp bố muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic vào T là


Cho những chất sau: metyl fomat, stiren, ancol anlylic, metyl acrylat, axit acrylic, axit axetic, axit metacrylic, vinyl axetat. Tất cả bao nhiêu chất chức năng với H2 (Ni, to)?


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với các điện cực trơ, màng phòng xốp, dòng điện gồm cường độ ko đổi. Tổng cộng mol khí chiếm được trên cả nhì điện cực (n) phụ thuộc vào thời hạn điện phân (t) được biểu đạt như vật dụng thị bên (đồ thị vội khúc tại những điểm M, N). đưa sử hiệu suất điện phân là 100% bỏ qua sự cất cánh hơi của nước. Quý giá của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam