Reported speech là dạng câu gián tiếp được gửi sang trường đoản cú câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một bạn nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp thường xuất hiện sum sê trong những bài tập tiếng Anh. Bên cạnh việc kể lại các kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn sở hữu đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và hẳn nhiên lời giải ví dụ bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại xong tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ kết thúc tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ kết thúc tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam said.

➔ nam giới said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vày this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì chưng you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên lựa chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. Khổng lồ stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go lớn the cinema

B. She had gone to lớn the cinema

C. She went to the cinema

D. She will go to lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to the theater the next day.Jun said that thế had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vì that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to him.Oanh asked me where the best place to eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Kế Hoạch Dạy Học Theo Phương Pháp Đan Mạch Từ Lớp 1 Đến, Dạy Học Mỹ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday phải lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day cần lùi thì ngơi nghỉ câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb to V)Chọn B (lùi thì sinh hoạt câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not to V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp con gián tiếp để giúp đỡ các em làm quen cùng với dạng bài xích tập này cùng làm đánh giá có hiệu quả cao hơn. Chúc các em học tập tốt.