A. Cầm tắt kỹ năng Este

– có mang : Khi cố gắng nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bởi nhóm OR thì được este. Phương pháp chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 bài 1

– tên thường gọi : tên gốc R’ + tên nơi bắt đầu axit RCOO.

– đặc thù hóa học : phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường xung quanh bazơ : phản nghịch ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được sử dụng làm dung môi nhằm tách, chiết, thêm vào chất dẻo, làm cho hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài xích tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phân phát biểu sau đây đúng xuất xắc sai ?

a) Este là sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit cùng ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm COO– .

c) Este no, đơn chức, mạch hở tất cả công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

*

a) S B) S vày phân tử este không tồn tại anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với bí quyết phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Khi X công dụng với hỗn hợp NaOH sinh ta hóa học Y gồm công thức C2H3O2Na. Công thức cấu trúc của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y với Z trong số đó Z tất cả tỉ khối hơi so cùng với H2 là 23. Tên của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z bao gồm tỉ khối tương đối so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên thường gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit và bazơ khác biệt ở điểm làm sao ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit : tạo nên axit, ancol, với phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường thiên nhiên bazơ : tạo nên muối của axit, ancol cùng là phản ứng ko thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy trọn vẹn 7,4g este X đối kháng chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc) cùng 5,4g nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

Xem thêm: Vì Sao Người Ta Chỉ Giữ Lại Làm Giống Các Hạt To Chắc Mẩy Không Bị Sứt Sẹo Và Không Bị Sâu Bệnh

b) Đun 7,4g X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2g ancol Y cùng một lượng muối hạt Z. Viết công thức cấu trúc của X với tính trọng lượng của Z.