Thì hiện tại tại tiếp diễn là trong những thì cơ phiên bản và thông dụng tốt nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Mặc dù nhiên có tương đối nhiều bạn dù đã có học qua về cấu trúc và cách áp dụng của nhiều loại thì này nhưng vẫn chưa làm được bài tập thì lúc này tiếp diễn. Hiểu được khó khăn đó,nofxfans.comđã tổng hợp không hề thiếu kiến thức dưới bài viết này. Cùng theo dõi các bạn nhé!


1. Bắt tắt định hướng về thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous Tense)

1.1. Cách sử dụng thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Ví dụ: I am watching TV now. (Tôi đang xem vô tuyến bây giờ.)

Diễn tả một hành vi nói tầm thường đang diễn ra và không kết thúc, mà lại không tốt nhất thiết đề nghị thực sự ra mắt ngay lúc nói.

Ví dụ: Anna is finding a job. (Anna đang tìm kiếm một công việc.)

Diễn tả một hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra về sau gần.

Ví Dụ: He is going lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy vẫn tới thành phố hà nội vào ngày mai.)


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn – bài tập 2

Hội thoại 2

A: Hi, Nicola. How ……… ? (your new job /go)

B: Not bad. Lt wasn’t so good at first, but ……… better now. (it/ get)

A: What about Daniel? Is he OK?

B: Yes, but ……… his work right now. (he/ not/ enjoy).

He’s been in the same job for a long time và ……… to get bored with it. (he/ begin)

Bài tập 3: chọn dạng rượu cồn từ đúng (I’m doing) hoặc (I’m not doing)Please don’t make so much noise …… (I/ try) lớn work.Let’s go out now ……. (it/ rain) any more.You can turn off t he radio ………………….. (I/ listen) to it.Kate phoned me last night. She’s on holiday in France ……………. (she/ have) a great t ime and doesn’t want lớn come back.I want to thua weight, so t his week …………. (I/ eat) lunch.Andrew has just started evening classes ……………… (he/ learn) JapanesePaul và Sally have had an argument ……………….. (they/ speak) to each other.……………. (I/get) tired. I need a rest.Tim ……………………. (work) today. He’s taken the day off.…… (I/ look) for Sophie. Vị you know where she is?Bài tập 4: hoàn thành các câu thực hiện động từ bỏ sau

start – get – increase – change – rise

The population of the world ……very fast.The world ………. ………………………………………….. Things never stay the same.The situation is already bad và it ……………………. Worse.The cost of living ………………………… . Every year things are more expensive.The weather ………… to improve. The rain has stopped, and the wind isn’t as strong.Bài tập 5: xong câuI/ wash/ my hair. => ………………………………………………………………………………………..It/ snow. => …………………………………………………………………………………………They/ sit/ on the bench. => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ very hard. => ………………………………………………………………………………….She/ learn/ English. => ……………………………………………………………………………………..He/ listen/ khổng lồ the radio. => ……………………………………………………………………………………..We/ smoke/ in the class. => ………………………………………………………………………………..I/ read/ a newspaper. . => ………………………………………………………………………………..You/ watch/ T.V? => ………………………………………………………………………………..What/ you/ do? => ………………………………………………………………………………..What/ Sam & Anne/ do? => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ ? => ………………………………………………………………………………..That clock/ work? => ………………………………………………………………………………..You/ write/ a letter. => ………………………………………………………………………………..Why/ you/ run ?=> ………………………………………………………………………………..Bài tập 6: Chọn câu trả lời đúng

1. Have you got an umbrella? It ……………………… khổng lồ rain.

a. Is starting b. Are starting c. Am starting d. Start

2. You ……………….. A lot of noise. Can you be quieter? I …………… lớn concentrate.

a. Is makeing/am trying b. Are makeing/ am trying

c. Are making/ am trying d. Is making/ am trying

3. Why are all these people here? What ……………………. ?

a. Am happening b. Are happening c. Is happening d. Is happening

4. Your English …………….. . How vị you learn?

a. Is improving b. Areimproving c. Improve d. Improving

5. Please don’t make so much noise. I ………………… to lớn work.

a. Is trying b. Are trying c. Trying d. Am trying

6. Let’s go out now. It ………………. Any more.

a. Am raining b. Is raining c. Are raining d. Raining

7. You can turn off the radio. I …………. To it.

a. Are not listening b. Isn’t listening c. Am not listening d. Don’t listening

8. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She …… a great time và doesn’t want lớn come back.

a. Is haveing b. Are having c. Am having d. Is having

9. I want to thua kém weight, so this week I ……………. Lunch.

a. Am not eating b. Isn’t eating c. Aren’t eating d. Amn’t eating

10. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

a. Are learning b. Is learning c. Am learning d. Learning

11. The workers …………………………..a new house right now.

a. Are building b. Am building c. Is building d. Build

12. Tom ……………………….. Two poems at the moment?

a. Are writing b. Are writeing c.is writeing d. Is writing

13. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant now.

a. Is instructing b. Are instructing c. Instructs d. Instruct

14. He …………………….. His pictures at the moment.

a. Isn’t paint b. Isn’t painting c. Aren’t painting d. Don’t painting

15. We ………………………….the herbs in the garden at present.

a. Don’t plant b. Doesn’t plant c. Isn’t planting d. Aren’t planting

16. They …………………… the artificial flowers of silk now?

a. Are………. Makeing b. Are……… making c. Is……….. Makeing d. Is ……….. Making

17. Your father ………………………….your motorbike at the moment.

a. Is repairing b. Are repairing c. Don’t repair d. Doesn’t repair

18. Look! The man ……………………. The children to the cinema.

a. Is takeing b. Are taking c. Is taking d. Are takeing

19. Listen! The teacher …………………..a new lesson to lớn us.

a. Is explaining b. Are explaining c. Explain d. Explains

20. They ………… …….. Tomorrow.

a. Are coming b. Is coming c. Coming d. Comes

Bài tập 7: chọn dạng trường đoản cú đúngHe …… an e-mail now.

a) is writing/ b) is writing

Marry …… in the bed at the moment.

a) lying/ b) is lying

I ….. In Paris this week.

a) am staying/ b) stay

John ….. This month.

a) working/ b) is working

My sister và mom …… now.

a) is cooking/ b) are cooking

Oh, no! Look! She is crazy!

a) What is she wearing?/ b) What is she wearing?

Don’t turn off the laptop.

a) I am working./ b) I’m not working.

I can hear Peter.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Triết Học Mác Lênin Với Các Môn Khoa Học Tự Nhiên

a) He is coming./ b) He isn’t coming.

Bài tập 8: bài bác tập hoàn thành câu có thực hiện thì bây giờ tiếp diễnIt’s 10 o’clock & I …………………………… a book. (read)Where is Peter ? – He ………………………… his car. (mend)My brother is not here. He ……………………………. The shopping. (do)Please, stop! You ……………………….. So loudly! (sing)Look.She …………………………………………….. Us. (watch)We ………………………………… in London this week. (stay)Bài tập 9: bài bác tập viết lại câu áp dụng thì lúc này tiếp diễnI/ in Hastings/ learn English/ this winterin the street/ Tam and Trung/ play/ at the momentdecorate/ she/ in Thu Duc/ these days/ her flat