Bài tập ôn tập giờ Anh lớp 5 thân kì 1 gồm đáp án

Tổng hợp bài bác tập ôn tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án, tinh lọc được trình bày đầy đủ, đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt giúp học viên đạt điểm trên cao trong bài xích kiểm tra, bài xích thi môn giờ Anh 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp an

*

Exercise 1. Tìm với sửa lại các lỗi sai trong những câu sau.

1. What is your first class in Monday?

2. When bởi we has history?

3. Does she wash she face?

4. This is Nga school.

5. Is Nam’s school at the country?

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: in -> on

Đứng trước những thứ trong tuần ta cần sử dụng giới tự “on”

2. Đáp án: has -> have

Thì lúc này đơn dạng nghi ngờ ta không chia động từ

3. Đáp án: she -> her

Trước danh trường đoản cú là tính trường đoản cú sở hữu

4. Đáp án: Nga -> Nga’s

Sở hữu bí quyết ta phải tất cả ‘s sau nhà thể, thương hiệu riêng

5. Đáp án: at -> in

Cụm “in the country” = ở quê


Exercise 2. Sắp xếp từ để sản xuất thành câu trả chỉnh.

0. Are/ Where/ you/ from ?

→ …………………………………………………………..…………

1. Saw/I/pythons/at /the zoo.

→………………………………………………………………………….

2. English /We/have /a week/four times.

→……………………………………………………………………………

3. Domain authority Lat /went/My family/to /by coach.

→……………………………………………………………………………..

4. The/ tell/ can/ to/ you/ way/ museum/ me/ the/ ?/

→.....................................................

5. In Can Tho / is/ family/ to/ her/ going/ visit/ by train/ Huong/ this summer/

→.....................................................

6. Far/ from/ how/ is/ Quynh Coi/ to/ your house/ it/ primary/ ?/ school/

→......................................................

7. In Vietnam/ begins/ school year/ on/ new/ September/ the/ the fifth/

→......................................................

Hiển thị đáp án

Đáp án: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Đáp án: I saw pythons at the zoo. (Tôi vẫn thấy các con trăn vào sở thú.)

Đáp án: We have English four times a week. (Chúng tôi gồm tiết giờ đồng hồ Anh 4 lần 1 tuần)

Đáp án: My family went to domain authority Lat by coach. (Gia đình tôi đi Đà Lạt bằng xe khách.)

Đáp án: Can you tell me the way khổng lồ the museum?

(Bạn có thể chỉ cho tôi đường mang đến viện kho lưu trữ bảo tàng không?)

Đáp án: Huong is going khổng lồ visit her family in Can Tho by train this summer.

(Hương đang thăm mái ấm gia đình cô ấy ở bắt buộc Thơ vào hè này bằng tàu hỏa.)

Đáp án: How far is it from your house khổng lồ primary school?

(Từ nhà của bạn đến ngôi trường tiểu học tập bao xa?)

Đáp án: The school year in Vietnam begins on the fifth September.

(Năm học ở Việt Nam bước đầu vào 5/9)


Exercise 3. Chọn từ gồm phần gạch chân được phát âm không giống so với các từ còn lại.

*
Hiển thị đáp án

Đáp án B

Các đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phân phát âm là /ai/

Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phạt âm là /ei/. Đáp án C phân phát âm là /e/

Đáp án A

Các giải đáp B, C, D vạc âm là /i/. Đáp án A phạt âm là /ai/


Exercise 4. đến dạng đúng của các động trường đoản cú sau.

1. The children often (ride) …………. A bike in the afternoon.

2. Her mother always (cook) ………… dinner after work.

3. My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

4. Lily (like – listen) ……………………………….. Khổng lồ music after dinner.

5. Tam and her friend always (go) ………. To school early.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: ride

Chủ ngữ “children” là chủ ngữ số nhiều đề nghị động từ ko chia

Dịch: Đám trẻ em thường đạp xe vào buổi chiều.

2. Đáp án: cooks

Chủ ngữ “her mother” số ít yêu cầu động tự thêm s/es

Dịch: bà mẹ cô ấy luôn luôn nấu bữa tối sau giờ làm.

3. Đáp án: talks

Chủ ngữ “my brother” số ít bắt buộc động trường đoản cú thêm s/es

Dịch: Anh tôi thỉnh phảng phất noi chuyên online với bạn bè vào buổi tối.

4. Đáp án: likes listening

Dịch: Lily phù hợp nghe nhạc sau bữa tối.

5. Đáp án: go

Chủ ngữ số nhiều yêu cầu động trường đoản cú không chia (nguyên thể)

Dịch: chổ chính giữa và các bạn cô ấy luôn đi học sớm.


Exercise 5. Chấm dứt đoạn hội thoại sau với các từ sẽ cho.

twice after cooking oftenlateare

Adam: What (1)……… you doing, Susan?

Susan: I’m (2) …………… dinner.

Adam: vì chưng you like cooking?

Susan: Yes, I do. I usually cook (3) ………….. School because my mother always comes trang chủ (4) ………... I help my mother with shopping too.

Adam: How (5) ……………. Vày you go shopping?

Susan: (6) ……………. A week.

Hiển thị đáp án

Đáp án: 1. Are2. Cooking3. After4. Late5. Often6. Twice

Dịch hội thoại:

- chúng ta đang làm gì thế?

- Tôi sẽ nấu bữa tối.

- bạn thích nấu ăn à?

- Đúng thế. Tôi thường làm bếp ăn sau khoản thời gian học vì bà bầu tôi thường xuyên về muộn, tôi cũng giúp người mẹ đi buôn bán nữa.

- các bạn đi mua sắm mấy lần?

- 2 lần 1 tuần.


Exercise 6. Đọc đoạn văn cùng chọn đáp án phù hợp.

Last Sunday, Lan didn’t go to lớn school. But she went to lớn her friend’s birthday party. She got up early in the morning, went khổng lồ shop, và bought some gifts và flowers. Then, she went to her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes và drank soft drink. She danced beautiful, lịch sự many songs, và told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played games such as hide và seek, skipping rope and cards. They were very happy và enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc ngọt came lớn an end. They said goodbye to lớn each other and went trang chủ late in the evening.

1. Last Sunday. Lan ----------------- go lớn school.

A. Didn’t B. Don’t C. Did

2. She went khổng lồ her ----------------- birthday party.

A. Friend B. Friends C. Friend’s

3. At the party, she ate a lot of cakes ----------------- drank soft drink.

A. Kết thúc B. Và C. A and B are correct

4. They ----------------- games such as hide & seek, skipping rope and cards.

Xem thêm: Cảnh Quan Tiêu Biểu Của Phần Lãnh Thổ Phía Nam Là :, Cảnh Quan Tiêu Biểu Của Phần Lãnh Thổ Phía Nam Là

A. Played B. Fly C. Place

5. They said goodbye ----------------- each other and went home late in the evening.