Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (162.66 KB, 13 trang )


BÀI TẬP

TIẾNG ANH LỚP 5

THEO TỪNG UNIT

UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE?

Choose the odd one out

1. A. Years b. Subjects c. Week d. Months2. A. Toothache b. Mouth c. Hand d. Stomach3. A. Travelled b. Visited c. Drove d. Speak4. A. Doing b. Going c. Swimming d. Spring5. A. Chinese b. Japan c. American d. Cambodian6. A. Monday b. Sunday c. Friday d. Today

Complete each word.

Bạn đang xem: Unit 10

7. F_OTB_LLa. O/ A

b. A/ Ac. O/ Ed. A/ O


10. _NTI_a. U/ Gb. U/ Lc. O/ Ld. A/ L

Choose the correct answer.

11. _________ will the Sports Day take place?a. When


d. Which

12. What song are you going to lớn _________ in the contest?a. Draw

b. Playc. Showd. Sing

13. When will Teacher’s Day be? – ____________a. It’ll be in Saturday

b. It’s on Saturdayc. It’ll be on Saturdayd. It be on Saturday

14. ___________? – They are going khổng lồ play football.a. Where are they?


b. When are they going lớn play football?c. What are they going to vày on thể thao Day?d. What bởi vì they going to vì chưng on sport Day?


b. Fridayc. Saturdayd. Weekend

16. Are they excited about thể thao Day? – ________a. Yes, they do

b. Yes, they aren’tc. No, they don’td. Yes, they are

17. ________ you play football or baseball on sport Day?a. Are

b. Doc. Willd. Were

18. Will the Singing Contest on _________, September.a. Twice


d. Do

20. When will _________ be?a. Teacher Day

b. Teachers Dayc. Day’s Teacherd. Teachers’ Day

21. What are Nhung & Lan going to vị on sport Day? – ________a. They will play basketball

b. They are going lớn play basketballc. Sure

d. They love play basketball

22. Will Nana’s sister ________ the Drawing Contest?a. Take place


c. Take partd. Participate in

23. 2/9 is Vietnamese _________a. Independence Day

b. Children’s Dayc. Thể thao Dayd. Teachers’ Day


24. Will you take part in the thể thao Day? – __________a. Yes, I won’t

b. Yes, I amc. Yes, I dod. Sure

25. Are you going lớn play table tennis on Sports Day?a. Yes, I do

b. No, I play tennis, not table tennisc. No, I won’t

d. Yes, I play tennis


a. Badmintonb. Presentsc. Nothingd. Chess

27. We have a rope here. ________ badminton.a. Let play

b. Let’s playingc. Let’s lớn playd. Let’s play

28. What’s your ___________ sport? – It’s football.a. Favourite


d. Will practising

30. _______ Phong going to vì chưng on thể thao Day?a. What’re

b. When’sc. What’sd. What does

Find the mistake in each sentence.

31. When will thể thao Day be on your school?a. When

b. Willc. Bed. On

32. I am going to lớn playing football with my classmate on this day.a. Am

b. Playingc. Going

a. Whereb. Arec. Do

d. In the garden

34. What you lượt thích to take part in the thể thao day at school?a. What

b. Take part inc. At

d. Like to

35. Vì you lượt thích play computer games?a. Do

b. Play

c. Computer gamesd. Like

36. Why vì you want play sport?a. Why


37. Ngày thế giới Thiếu Nhi ra mắt vào ngày nào?a. When will Children’s Day be?

b. When will Teachers’ Day be?c. When will Independence Day be?d. When will thể thao Day be?

38. Hằng đang tham gia vận động gì trong ngày hội thể thao?a. What is Hang going to vày on Teachers’ Day?

b. What will Hang play?

c. What is Hang’s sister going to vì chưng on thể thao Day?d. What is Hang going to bởi on thể thao Day?

39. Bạn thích mơn thể dục nào? – Tơi thích chơi cờa. What sports bởi vì you like? – I lượt thích swimming.b. What sports bởi vì you like? – I like playing chess.c. What vày you lượt thích best? – I like playing chess.d. Vị you lượt thích playing chess? – I lượt thích playing chess.


(11)

40. Is/ Teachers’/ Day/ today/ oura. Today is our Teachers’ Day.b. Today is Teachers’ Day our.

41. The/ are/ Lan/ in/ room/ and/ Nga/ singinga. Nga và Lan are singing in the room.b. Nga & Lan are the singing in room.42. When/ will/ the/ singing/ contest/ be/?
a. When will the contest singing be?b. When will the singing contest be?43. Stadium/ school/ is/ a/ our/ near/ therea. There is a stadium near our school.b. There is near a stadium our school.

44. Teachers/ Day/ give/ flowers/ we/ the/ and/ cards/ to/ on/ Teachers’a. We give teachers the flowers và cards khổng lồ on Teachers’ Day.


(12)

46. Sumo/ national/ Japan’s/ is/ sporta. Sumo is national Japan’s sport.b. Sumo is Japan’s national sport.

47. Jame/ but/ she/ loves/ badminton/ doesn’t/ it/ playing/ play/,a. Jame loves playing badminton, but she doesn’t play it.

b. Jame loves play badminton, but she doesn’t playing it.48. Last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Sunday

a. My school had sports festival last Sunday.b. My school had festival sports last Sunday.49. You/ play/ will/ next/ hide và seek/ Saturday/?a. Will you play hide và seek next Saturday?b. You will play hide and seek next Saturday?

50. The/ classmates/ music/ take/ in/ event/ will/ my/ parta. The classmates will take part in my sự kiện music.b. My classmates will take part in the music event.

Đáp án bài xích tập Unit 10 giờ Anh lớp 5 mới
Choose the odd one out


(13)

Complete each word.

Xem thêm: Nêu Các Tính Chất Cơ Bản Của Vật Liệu Cơ Khí, Tính Công Nghệ Có Ý Nghĩa Gì Trong Sản Xuất

7 - a; 8 - c; 9 - d; 10 - b;

Choose the correct answer

11 - b; 12 - d; 13 - c; 14 - c; 15 - b; 16 - d; 17 - c; 18 - b; 19 - a; trăng tròn - d; 21 - b; 22 - d; 23 - a; 24 - d; 25 - b;26 - a; 27 - d; 28 - a; 29 - b; 30 - c;

Find the mistake in each sentence

31 - d; 32 - b; 33 - c; 34 - a; 35 - b; 36 - c;

Translate into English.

37 - a; 38 - d; 39 - b;

Put the words in the correct order

40 - a; 41 - a; 42 - b; 43 - a; 44 - b;

45 - b; 46 - b; 47 - a; 48 - a; 49 - a; 50 - b;

Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập khác tại:


Tài liệu liên quan


*
De cuong on tap HK II 2009-2010 - teo dap an 5 825 8
*
19 thắc mắc đề cương ôn tập lich sự thế giới (có đáp án)_5 potx 8 1 7
*
19 thắc mắc đề cương ôn tập lich sự quả đât (có đáp án)_4 docx 7 793 4
*
19 thắc mắc đề cương ôn tập lich sự quả đât (có đáp án)_2 docx 6 958 9
*
Ôn tập môn triết cao học có đáp án 29 569 1
*
câu hỏi ôn tập mặt đường lối biện pháp mạng tất cả đáp án 35 630 0
*
*
Tổng hợp thắc mắc ôn tập tài chính vĩ mô bao gồm đáp án 33 1 2
*
Đề cương ôn tập địa lý kinh tế tài chính có câu trả lời 7 998 26
*
Ôn tập E 9 tháng bốn có lời giải 2 172 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(11.99 KB - 13 trang) - sở hữu Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 10 When will Sports Day be? - giờ đồng hồ Anh 5 Unit 10 When will Sports Day be?| bài xích tập Unit 10 lớp 5 có đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×