*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

nofxfans.com xin reviews đến các quý thầy cô, những em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing gồm đáp án bỏ ra tiết, lựa chọn lọc. Tài liệu gồm 17trang tất cả 60 thắc mắc trắc nghiệm rất hay bám quá sát chương trình sgk giờ đồng hồ Anh 9. Hy vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9 Unit 2có đáp án này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện kỹ năng và kiến thức để đạt tác dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn giờ Anh 9 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9 unit 2: city life có đáp án

*

Tài liệu Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9 Unit 2 có đáp án: Clothing có những nội dung sau:

A/ Phonetics and Speaking có 15 câu hỏi trắc nghiệm

B/ Vocabulary và Grammar có 15 thắc mắc trắc nghiệm

C/ Reading có 15 thắc mắc trắc nghiệm

D/ Writing có 15 thắc mắc trắc nghiệm

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 tất cả đáp án: Clothing:

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 9

Unit 2: Clothing

A. Phonetics & Speaking

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Question 1.A. Music B. Costume C. Samba D. America

Đáp án: D

Giải thích:Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2.A. Concert B. Countryside C. Concern D. Lantern

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3.A. Surrounding B. Manner C. Stadium D. Famous

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 4.A. Baggy B. Thiết kế C. Equal D. Poetry

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 5.A. Inspiration B. Fashionable C. Modernize D. Symbol

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 3.

Question 6.A. Equal B. Fashion C. Champagne D. Match

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án B, C, D phân phát âm là /æ/. Đáp án A phân phát âm là /ə/

Question 7.A.only B. Cotton C. Cross D. Economic

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án B, C, D phạt âm là /o/. Đáp án A phạt âm là /əu/

Question 8.A. Baggy B. Minority C. Style D. Symbol

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án B, A, D vạc âm là /i/. Đáp án C phạt âm là /ai/

Question 9.A. Thiết kế B.ghost C. Clothing D. Strong

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án B, C, D phạt âm là /g/. Đáp án A là âm câm

Question 10.A. Casual B.sale C.sleeveless D.slit

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án B, C, D phân phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Bài 2. Find the word which has a different stress pattern from the other.

Question 1.A. Harvest B. Famous C. Thiết kế D. Festival

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 2.A. Holiday B. Tradition C. Vacation D. Activity

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 3.A. Outdoor B. Colorful C. Celebration D. Movement

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3.

Question 4.A. Monday B. Flower C. Occasion D. Joyful

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5.A. Tourist B. Sự kiện C. Special D. National

Đáp án: B

Giải thích:Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

B. Vocabulary và Grammar

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

Question 1."Are we about lớn have dinner?" - "Yes, it _____ in the dining room."

A. Is serve B. Have been served C. Is being served D. Served

Đáp án:C

Đáp án:Câu bị động thì lúc này tiếp diễn

Dịch:"Chúng ta sắp ăn tối chưa?" - "Vâng, nó sẽ được ship hàng trong chống ăn."

Question 2.New opportunities will emerge as the _____ climate improves.

A. Economics B. Economic C. Economical D. Economy

Đáp án:B

Dịch:Cơ hội bắt đầu sẽ xuất hiện khi điều kiện tài chính được cải thiện.

Question 3.Mom always _____ us to discuss our problems.

A. Encourage B. Encouragement C. Encouraging D. Encouraged

Đáp án:D

Dịch:Mẹ luôn khuyến khích bọn chúng tôi đàm đạo về những vấn đề của chúng tôi.

Question 4.He"s a choreographer who has drawn _____ from Javanese dance.

A. Inspired B. Inspires C. Inspiration D. Inspiring

Đáp án:C

Dịch:Anh ấy là 1 trong những biên đạo múa, fan đã lấy cảm giác từ điệu nhảy Javanese.

Question 5.The dragon _____ the enemies of the Church.

A. Symbolizes B. Symbols C. Symbolic D. Symbolism

Question 6.The problem is not _____ to British students.

A. Chất lượng B. Uniqueness C. Uniquely D. Unitary

Đáp án:A

Giải thích:Vị trí trống buộc phải tính từ

Dịch:Vấn đề không chỉ là có ở sinh viên Anh.

Question 7.The ao dai is the traditional __________of Vietnamese women.

A. Dress B. Skirt C. Blouse D. Poem

Đáp án:A

Dịch:Áo lâu năm là trang phục truyền thống lịch sử của thiếu phụ Việt Nam.

Question 8.The ao dai used for men were different ________those for women.

A. For B. From C. With D. To

Đáp án:B

Cấu trúc:tobe different from (khác so với …)

Dịch:Áo dài được áp dụng cho phái mạnh khác cùng với áo dài mang đến nữ.

Question 9.Today, the ao dẻo looks modern và very ____________

A. Unfashionable B. Fashionable C. Fashionably D. Fashion

Đáp án:B

Giải thích:Vị trí trống yêu cầu tính từ

Dịch:Ngày nay, áo nhiều năm trông tân tiến và cực kỳ thời trang.

Question 10.Fashion ___________want to change the traditional ao dai.

A. Designate B. Designer C. Designers D. Design

Đáp án:C

Giải thích:Vị trí phải danh tự chỉ người làm chủ ngữ. Động từ không chia buộc phải S số nhiều

Dịch:Nhà xây dựng thời trang muốn đổi khác áo dài truyền thống.

Question 11.Poets have taken _____________from the natural beauty.

A. Inspirational B. Inspiration C. Inspire D. Inspiring

Đáp án:B

Dịch:Các đơn vị thơ đã lấy xúc cảm từ vẻ đẹp mắt tự nhiên.

Question 12.I haven"t heard from Maria _____.

A. Since many months before B. For many months

C. For many months ago D. Since a long time

Đáp án:B

Dịch:Tôi đang không nghe từ Maria trong vô số tháng.

Question 13.This book is so long that I _____.

A. Haven"t finished it yet B. Haven"t finished it already

C. Still have finished it D. Still haven"t finished it already

Đáp án:A

Dịch:Cuốn sách này vượt dài mang đến nỗi tôi chưa kết thúc nó.

Question 14.Spain _____ at one time a very powerful country.

A. Was B. Has been C. Is D. Was being

Đáp án:A

Giải thích:Thì thừa khứ solo (at one time)

Dịch:Tây Ban Nha đã có những lúc là một quốc gia rất hùng mạnh.

Question 15.The longest fish in the contest _____ by Thelma Rivers.

A. Was catching B. Caught C. Was caught D. Catch

Đáp án:C

Giải thích:Câu tiêu cực thì quá khứ đơn

Dịch:Con cá lâu năm nhất trong cuộc thi đã trở nên Thelma Rivers bắt được.

C. Reading

Bài 1. Read the passage carefully. Then decide whether each of the statements below is TRUE (T), or FALSE (F).

Indonesia is an island nation in Southeast Asia. Its official name is the Republic of Indonesia. It is a thành viên country of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). The country"s total area is 1,904,443 sq km. Like Vietnam và other countries in Southeast Asia, Indonesia enjoys tropical climate. The rupiah is the official monetary unit of Indonesia, consisting of 100 sens.

The capital of Indonesia is Jakarta & it is also the largest thành phố in the country. Other big cities are Bandung, Surabaya, Medan, Palembang... The population in 2004 was about 238,500,000. Indonesia is the world"s fourth most populous country after China, India, and the United States. Islam, which is over eighty per cent of the population practice, is the country"s official religion. In addition, there are other religions such as Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism...

The national language is Bahasa Indonesia, which is a modified form of Malay. Besides, about 300 other languages & dialects are spoken. English is increasingly used as the language of business.

Question 1.Indonesia is located in Southeast Asia.

A. True B. False

Đáp án:A

Thông tin:Indonesia is an island nation in Southeast Asia.

Dịch:Indonesia là một quốc hòn đảo ở Đông phái nam Á.

Question 2.All the countries in Southeast Asia enjoy tropical climate.

A. True B. False

Đáp án:A

Thông tin:Like Vietnam and other countries in Southeast Asia, Indonesia enjoys tropical climate.

Dịch:Giống như việt nam và những nước khác ở Đông nam Á, Indonesia ưng ý khí hậu sức nóng đới.

Question 3.Islam is the only official religion in Indonesia.

A. True B. False

Đáp án:A

Thông tin:Islam, which is over eighty per cent of the population practice, is the country"s official religion.

Dịch:Hồi giáo, chỉ chiếm hơn tám mươi xác suất thực hành dân số, là tôn giáo chính thức của khu đất nước.

Question 4.There are more people in Indonesia than in the USA.

A. True B. False

Đáp án:B

Thông tin:Indonesia is the world"s fourth most populous country after China, India, & the United States.

Dịch:Indonesia là tổ quốc đông dân sản phẩm tư quả đât sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Question 5.Indonesia is one of the countries of ASEAN.

A. True B. False

Đáp án:A

Thông tin:It is a thành viên country of the Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Dịch:Đây là một tổ quốc thành viên của hiệp hội cộng đồng các đất nước Đông phái nam Á (ASEAN).

Question 6.The Indonesian unit of currency is sen.

A. True B. False

Đáp án:B

Thông tin:The rupiah is the official monetary unit of Indonesia, consisting of 100 sens.

Dịch:Đồng rupiah là đơn vị chức năng tiền tệ xác định của Indonesia, bao gồm 100 sen.

Question 7.Islam is the most common religion in Indonesia.

A. True B. False

Đáp án:A

Thông tin:Islam, which is over eighty per cent of the population practice, is the country"s official religion.

Dịch:Hồi giáo, chỉ chiếm hơn tám mươi tỷ lệ thực hành dân số, là tôn giáo phê chuẩn của đất nước.

Question 8.Bahasa Indonesia is the only language spoken in Indonesia.

A. True B. False

Đáp án:B

Thông tin:The national language is Bahasa Indonesia, which is a modified size of Malay. Besides, about 300 other languages and dialects are spoken.

Dịch:Ngôn ngữ giang sơn là tiếng Bahasa Indonesia, là một trong dạng sửa thay đổi của giờ đồng hồ Mã Lai. Xung quanh ra, khoảng chừng 300 ngôn từ và phương ngữ khác được nói.

Question 9.English is not spoken in Indonesia.

A. True B. False

Đáp án:B

Thông tin:English is increasingly used as the language of business.

Dịch:Tiếng Anh càng ngày được áp dụng như ngôn ngữ kinh doanh.

Bài 2. Read the passage, and then decide whether the statements are true IT), false (F) or no information (N). Correct the false sentences.

I lived in the Middle East for a while, and when I went out, I had to lớn obey the local custom of wearing something over my head and wearing a dress that covered my whole body. At first, I found it a real nuisance, but after a while, I got used to it and even started to like it. You feel really secure, và also you don"t have khổng lồ worry about what lớn wear all the time.

Question 1.The writer lives in the Middle East now.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:B

Thông tin:I lived in the Middle East for a while ….

Dịch:Tôi đã từng sống nghỉ ngơi Trung Đông một thời gian ……

Question 2.She was constrained to lớn wear national costume.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:A

Thông tin:…. When I went out, I had to obey the local custom …

Dịch:Khi tôi ra đi ngoài, tôi yêu cầu tuân theo phong tục địa phương …

Question 3.She was very annoyed at the costume.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:A

Thông tin:At first, I found it a real nuisance, ….

Dịch:Lúc đầu, tôi thấy nó thiệt phiền toái, …

Question 4.She felt confident and safe when she wore the costume.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:A

Thông tin:You feel really secure, & also you don"t have to worry about what lớn wear all the time.

Dịch:Bạn cảm thấy thực sự an toàn, và chúng ta cũng không phải lo lắng về việc mặc gì hầu như lúc.

Question 5.She didn’t have to lớn think of what to lớn wear every day.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:C

Thông tin:Thông tin không tồn tại trong bài.

Question 6.The writer is a Muslim.

A. True B. False C. Not given

Đáp án:C

Thông tin:Thông tin không có trong bài.

D. Writing

Bài 1. Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

Question 1.They asked mewhat did happenlast night, but I wasunabletotell them.

A. What did happen B. Last night C. Unable D. Tell them

Đáp án:A

Sửa sai:what happened

Dịch:Họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tôi thiết yếu nói cùng với họ.

Question 2.Air pollution, togetherwithlittering,arecausingmanyproblemsin our large, industrial cities today.

A. With B. Are C. Many D. In our large

Đáp án:B

Sửa sai:is (chủ ngữ số ít)

Dịch:Ô nhiễm không khí, thuộc với việc xả rác, đang gây nên nhiều sự việc tại các thành phố công nghiệp to của chúng ta ngày nay.

Question 3.These televisions arequitepopularinEurope, butthose onesis not.

A. Quite B. In C. Those ones D. Is not

Đáp án:D

Sửa sai:are not (chủ ngữ số nhiều)

Dịch:Những loại tivi này khá phổ cập ở châu Âu, nhưng các cái kia thì không.

Question 4.Nora hardlymissanopportunityto playinthe tennis tournaments.

A. Miss B. An C. To play D. In

Đáp án:A

Sửa sai:misses (chủ ngữ số ít)

Dịch:Nora hầu hết không bỏ lỡ một cơ hội để chơi trong những giải đấu quần vợt.

Question 5.Manypeople believe that New Yorkisthemost greatcityinAmerica.

A. Many B. Is C. Most great D. In

Đáp án:C

Sửa sai:greatest (so sánh hơn hèn tính trường đoản cú ngắn)

Dịch:Nhiều bạn tin rằng new york là thành phố tuyệt vời nhất nước Mỹ.

Question 6.Each yearpeople around the worldspendingbillions of dollarsbuyinggoods onthe Internet.

A. Each year B. Spending C. Buying D. The Internet

Đáp án:B

Sửa sai:spend (thì hiện tại đơn)

Dịch:Mỗi năm mọi fan trên nhân loại chi mặt hàng tỷ đô la để mua sắm và chọn lựa hóa trên Internet.

Question 7.Children enjoytelling & listeningtoghosts stories,especiallyon Halloweennight.

A. Telling and listening B. Ghosts stories C. Especially D. On Halloween

Đáp án:B

Sửa sai:ghost stories

Dịch:Trẻ em say đắm kể với nghe những câu chuyện ma, đặc biệt là vào đêm Halloween.

Question 8.. Oneof themost urgentproblemfacing us nowisthe needto controlpopulation growth.

A. Of the B. Problem C. Is D. To lớn control

Đáp án:B

Sửa sai:problems (sau one of cần dùng danh từ bỏ số nhiều)

Dịch:Một trong số những vấn đề thúc bách nhất bây giờ là nhu cầu kiểm soát điều hành tăng trưởng dân số.

Question 9.I"d lostmy front doorkey và Ihad tosmash a windowbya brick toget in.

A. My front door B. Had lớn C. By D. Get in

Đáp án:D

Sửa sai:get into

Dịch:Tôi bị mất chiếc chìa khóa cửa trước với tôi phải đập vỡ cửa sổ bằng gạch nhằm vào trong.

Question 10.Despite oftheheavysnow, she wentout.

A. Despite of B. Heavy C. Snow D. Out

Đáp án:A

Sửa sai:despite/ inspite of (despite/in spite of + N/ Ving)

Dịch:Bất chấp tuyết rơi dày, cô ấy vẫn ra ngoài.

Bài 2. Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

The development of writing (1) ______ a huge difference lớn the world and might see it as the beginning of the (2) ______. Pieces of pottery with marks on that are probably numbers have been discovered in china that date from around 4000 BC. Hieroglyphics & other forms of "picture writing" developed in the (3) _______ around Mesopotamia (mordern-day Iraq), where the ancent Sumerian civilization was based, from around 3300 BC onwards. However, the first (4)________ alphabet was used by the Phoenicians around 1050BC. Their alphabet had 22 letters and it is estimated that it lasted for 1000 years. The first two signs were called "aleph" và "beth", which in Greek became "alpha" và "beta", which gave us the (5) ________ word "alphabet".

Question 1.

Xem thêm: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác, Lịch Sử 8 Bài 4:

A. Did B. Had C. Made D. Took

Đáp án:C

Giải thích:cấu trúc "to make a difference" : khiến cho sự khác biệt, tạo nên sự sự khác biệt.