Câu 3.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 4 học kì 2

Một hình bình hành có độ nhiều năm đáy bởi 16m; chiều cao bằng (dfrac34) độ nhiều năm đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 12m2 B. 192m2

C. 96m2 D. 384m2

Câu 4. Giá trị biểu thức m - n × 4 với m = 180, n = 25 là

A. 80 B. 100

C. 800 D. 1000

Câu 5. Trong một khu vực vườn, tín đồ ta nhằm (dfrac13) diện tích s trồng hoa, (dfrac25) diện tích trồng cây nạp năng lượng quả. Diện tích còn lại ươm cây giống. Search phân số chỉ diện tích s ươm cây giống. 

A. (dfrac215) B. (dfrac1115)

C. (dfrac23) D. (dfrac415)

Câu 6. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 12m cùng chiều rộng bởi (dfrac25) chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 28m B. 54m

C. 56m D. 160m

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

*

a) AB vuông góc cùng với DC.

b) AH vuông góc cùng với DC.

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm.

d) diện tích s hình bình hành ABCD là 18cm2.

Bài 2. Tìm (x) , biết:

(a); dfrac45 imes x = dfrac12).

(b) ; x:dfrac58 = dfrac215)

Bài 3. 1 căn phòng hình chữ nhật tất cả tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là (dfrac43). Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 2m. Người ta lát nền căn hộ đó bởi loại gạch men vuông cạnh 2dm. Hỏi ngôi nhà đó lát hết bao nhiêu viên gạch? (Diện tích phần mạch vữa không xứng đáng kể)

Bài 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện

(a),,dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413) (b),,dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021)

Lời giải đưa ra tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp: 

Xác định hàng của chữ số , từ đó tìm được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 8 trong số 583624 thuộc hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 80 000.

Chọn C.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số vẫn cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac23 = dfrac2 imes 53 imes 5 = dfrac1015)

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

 - Tìm độ cao ta mang độ lâu năm đáy nhân với (dfrac34).

- Tính diện tích hình bình hành = độ nhiều năm đáy × chiều cao.

Cách giải:

Chiều cao hình bình hành là:

16 × (dfrac34) = 12 (m)

Diện tích hình bình hành kia là:

16 × 12 = 192 (m2)

Đáp số: 192m2.

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

Thay cực hiếm của m cùng n vào biểu thức đã mang đến rồi tính giá chỉ trị.

Biểu thức có phép trừ và phép nhân thì triển khai phép nhân trước, tiến hành phép trừ sau.

Cách giải:

Thay m = 180, n = 25 vào biểu thức m –  n × 4 ta có:

180 – 25 × 4 = 180 – 100 = 80

Chọn A. 

Câu 5.

Phương pháp:

- Coi diện tích s cả vườn là (1) đối kháng vị.

- Phân số chỉ diện tích ươm cây trồng = (1-) phân số chỉ diện tích trồng hoa (-) phân số chỉ diện tích s trồng cây ăn uống quả.

Cách giải:

Coi diện tích của cả vườn là (1) đơn vị.

Phân số chỉ diện tích ươm cây xanh là:

(1 - dfrac13 - dfrac25 = dfrac415) (khu vườn)

Đáp số: (dfrac415) quần thể vườn.

Chọn D.

Câu 6.

Phương pháp:

- kiếm tìm chiều dài, chiều rộng theo hình thức toán tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) ( imes , 2).


Cách giải:

Ta có sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

12 : 3 × 2 = 8 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

12 + 8 = đôi mươi (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 8) × 2 = 56 (m)

Chọn C. 56m

Phần 2. Từ luận 

Bài 1. 

Phương pháp:

- muốn tính chu vi hình bình hành ta rước tổng độ dài 2 cạnh tức tốc nhau nhân cùng với 2.

- Tính diện tích s hình bình hành ta đem đọ nhiều năm đáy nhân cùng với chiều cao

Cách giải:

Ta có:

Chu vi hình bình hành ABCD là:

(6 + 4) × 2 = trăng tròn (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

6 × 3 =18 (cm2)

Vậy ta có công dụng như sau:

a) AB vuông góc với DC (S)

b) AH vuông góc với DC (Đ)

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 18cm (S)

d) diện tích hình bình hành ABCD là 18cm2 (Đ).

Bài 2.

Phương pháp:

- ước ao tìm vượt số chưa chắc chắn ta lấy tích phân tách cho vượt số vẫn biết.


- ao ước tìm số bị phân tách ta mang thương nhân với số chia.

Cách giải:

a)

 (eginarrayldfrac45 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac45\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac1 imes 52 imes 4\,,,,,,,,,,,,,x = dfrac58endarray).

b)

(eginarraylx:dfrac58 = dfrac215\x,,,,,,,,,,, = dfrac215 imes dfrac58\x,,,,,,,,,,, = dfrac2 imes 515 imes 8\x,,,,,,,,,,, = dfrac10120 = dfrac112endarray)

Câu 7.

Phương pháp:

- tìm chiều dài với chiều rộng lớn căn phòng theo phương thức toán tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó.

- diện tích căn chống = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- diện tích viên gạch = cạnh ( imes) cạnh.

- Số viên gạch phải dùng = diện tích s căn phòng : diện tích s viên gạch (chú ý hai diện tích s phải cùng đơn vị chức năng đo).


Cách giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

4 - 3 = 1 (phần)

Chiều dài ngôi nhà là:

2 : 1 × 4 = 8 (m)

Chiều rộng hộ gia đình là:

8 - 2 = 6 (m)

Diện tích hộ gia đình là:

8 × 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích viên gạch men là:

2 × 2 = 4 (dm2) 

Số viên gạch yêu cầu lát là:

4800 : 4 = 1200 (viên gạch)

Đáp số: 1200 viên gạch.

Bài 4.

a) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để đội hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số lại cùng với nhau.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Của M Để Hai Vecto Nhân Nhau, Lý Thuyết Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ

b) Áp dụng công thức: a × b – a × c = a × (b – c).

Cách giải: 

(eginarray*20la)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2213 + dfrac79 + dfrac29 + dfrac413\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = left( dfrac2213 + dfrac413 ight) + left( dfrac79 + dfrac29 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2613 + dfrac99\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = 2 + 1 = 3endarray)

(eginarray*20lb)mkern 1mu mkern 1mu dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac215 imes dfrac2021\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1715 - dfrac2021 imes dfrac215\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes left( dfrac1715 - dfrac215 ight)\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes dfrac1515\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu = dfrac2021 imes 1 = dfrac2021endarray)