Bài có đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, gồm phần xem hiệu quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: mang đến hàm số f(x) = $x^2$ − |x| .Khẳng định làm sao sau đó là đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số 10

A. F(x) là hàm số lẻB. F(x) là hàm số chẵnC. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua cội tọa độD. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành

Câu 2: mang lại hàm số y = f(x) = a$x^2$ + bx + c. Rút gọn gàng biểu thức f(x + 3)– 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

A. A$x^2$ – bx – cB. A$x^2$ + bx – cC. A$x^2$ – bx + cD. A$x^2$ + bx + c

Câu 3: mang lại hai điểm A, B thõa mãn hệ phương trình $left{eginmatrix x_A + y_A - 1 = 0 \ x_A + y_A - 1 = x_B + y_B - 1 = 0 endmatrix ight.$ tra cứu m để đường thẳng AB giảm đường trực tiếp y = x + m trên điểm C gồm tọa độ thỏa mãn $y_C = x^2_C$.

A. M = 2 B. M = 1C. M = 0 D. M = 2 ± $sqrt5$

Câu 4: lúc nuôi cá xem sét trong hồ, một công ty sinh học tập thấy rằng: giả dụ trên mỗi đối kháng vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì vừa phải mỗi con cá sau đó 1 vụ cân nặng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi phải thả từng nào con cá trên một đối kháng vị diện tích để trọng lượng cá sau đó 1 vụ thu được rất nhiều nhất?

A. 12B. 18C. 36D. 40

Câu 5: Viết phương trình của Parabol (P) hiểu được (P) đi qua các điểm A(0; 2), B(−2; 5), C(3; 8)

A. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x − 2B. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x + 2C. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x − 2D. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x + 2

Câu 6: Hàm số y = $fracx+1x-2m+1$ xác định trên <0; 1) khi:

A. M B. M $geq$ 1C. M D. M $geq$ 2 hoặc m

Câu 7: xác minh các hệ số a và b để Parabol (P) : y = $ax^2 + 4x - b$ bao gồm đỉnh I(−1; −5).

A. $left{eginmatrix a = 3\ b = −2endmatrix ight.$B. $left{eginmatrix a = 3\ b = 2endmatrix ight.$C. $left{eginmatrix a = 2\ b = 3endmatrix ight.$D. $left{eginmatrix a = 2\ b = −3endmatrix ight.$

Câu 8: tìm kiếm m nhằm hàm số y = $x^2$ − 2x + 2m + 3 có mức giá trị nhỏ nhất bên trên đoạn <2 ; 5> bằng -3.

A. M = −3qB. M = −9C. M = 1D. M = 0

Câu 9: tra cứu điểm M(a; b) với a A. 3B. −1C. −11D. 1

Câu 10: mang lại hàm số hàng đầu có đồ thị là đường thẳng d. Kiếm tìm hàm số kia biết d trải qua A(1; 3), B(2; −1)

A. Y = −4x + 2B. Y = −2x + 3C. Y = −4x + 5D. Y = −4x + 7

Câu 11: Tìm giá chỉ trị lớn số 1 M với giá trị nhỏ dại nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2$ − 4x + 3 trên đoạn <−2; 1> .

A. M = 15; m = 1 B. M = 15; m = 0C. M = 1; m = −2D. M = 0; m = −15

Câu 12: Tìm các giá trị thực của thông số m để hàm số y = $fracx+m+2x-m$ khẳng định trên (−1; 2).

A. $left{eginmatrix m ≤ −1\ m ≥ 2endmatrix ight.$B. M ≤ −1 hoặc m ≥ 2C. M 2D. −1

Câu 13: Xét tính đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số f(x) = $x^2$ − 4x + 5 trên khoảng tầm (−∞; 2) và trên khoảng chừng (2; +∞). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến đổi trên (−∞; 2), đồng đổi thay trên (2; +∞).B. Hàm số đồng trở nên trên (−∞; 2), nghịch phát triển thành trên (2; +∞).C. Hàm số nghịch vươn lên là trên các khoảng (−∞; 2) cùng (2; +∞).D. Hàm số đồng biến chuyển trên các khoảng (−∞; 2) cùng (2; +∞).

Câu 14: kiếm tìm m ∈ Z để hai tuyến phố thẳng y = mx + 1 (d1) với y = 2x + 3 (d2) giảm nhau trên một điểm tất cả tọa độ nguyên.

A. M = 2 B. M ∈ 0; 1; 3; 4C. M ∈ 0; 2 D. M ∈ ±1; ±2

Câu 15: mang đến hàm số y = f(x) bao gồm bảng vươn lên là thiên như sau: 

*

Với quý giá nào của thông số m thì phương trình |f(x) − 1| = m có bốn nghiệm phân biệt.

A. M = 1B. 1 C. 0 D. M ≥ 3

Câu 16: Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số nào?

*

A. Y = 2x − 2B. Y = x − 2C. Y = −2x − 2 D. Y = −x − 2

Câu 17: mang đến parabol (P) : y = $x^2$ − 4x + 3 và mặt đường thẳng d : y = mx + 3. Tìm tất cả các quý hiếm thực của m nhằm d cắt (P) tại nhì điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bởi $frac92$.

A. M = 7B. M = −7C. M = −1, m = −7 D. M = −1

Câu 18: Một doanh nghiệp bốn nhân A chuyên kinh doanh xe đính thêm máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang triệu tập chiến lược vào sale xe hon đa Future Fi với ngân sách mua vào một trong những chiếc là 27 (triệu đồng) và xuất kho với giá là 31 triệu đồng. Với giá thành này thì con số xe mà quý khách sẽ thiết lập trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục đích mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ đời xe đang chạy khách này, công ty dự định ưu đãi giảm giá bán và cầu tính rằng nếu giảm 1 triệu vnd mỗi chiếc xe thì con số xe đẩy ra trong một năm là sẽ tăng lên 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp lớn phảiđịnh giá bán mới là bao nhiêu để sau thời điểm đã tiến hành giảm giá, lợi tức đầu tư thu được sẽ là cao nhất.

Xem thêm: Các Hàm Lượng Giác Ngược Là Gì? Xem Xong 5 Phút Hiểu Luôn Hàm Lượng Giác Nghịch Đảo (Toán Học)

A. 30 triệu đồngB. 29 triệu đồngC. 30,5 triệu đồngD. 29,5 triệu đồng

Câu 19: cho điểm A (1; 1) và hai đường thẳng (d1) : y = x − 1; (d2) : y = 4x − 2 . Viết phương trình mặt đường thẳng (d) trải qua điểm A cùng cắt các đường trực tiếp (d1), (d2) sinh sản thành một tam giác vuông.

A. Y = 2x – 1 B. Y = –2x + 3C. Y = -x + 2 hoặc $y = frac-14x + frac54$D. Không xác định được

Câu 20: mang đến đường thẳng d : y = (m − 1) x + m và d′: y = (m2 − 1) x + 6. Tìm m để hai tuyến phố thẳng d, d′ song song với nhau