Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 4: Giới hạn . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình vào từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần coi kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1:

*
bằng

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2:

*
bằng

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3:

*
bằng:

A.-5B.1C.3D.5

Câu 4:

*
bằng:

A.
*
B.
*
C.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 11

*
D.
*

Câu 5: Giá trị của giới hạn

*
là:

A.37B.38C.39D.40

Câu 6: Giá trị của giới hạn

*
là:

A.0B.1C.2D.3

Câu 7:

*
bằng:

A.-2B.-1C.1D.2

Câu 8:

*
bằng


A. 0B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9:

*
bằng:

A.
*
B.
*
C.
*
D.0

Câu 10: Gọi

*
. Lúc đó $L$ bằng:

A.
*
B. 6C.3D.2

Câu 11: vào các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 3?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12:

*
bằng

A.
*
B. 4C.2D.-1

Câu 13: Kết quả của giới hạn

*
bằng:

A.-2B.3C.0D.
*

Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn

*
để $limfracn-2sqrtn^kcosfrac1n2n=frac12$

A.0B.1C.4D. Vô số

Câu 15: Kết quả của giới hạn

*
bằng:

A.1B.0C.2D.3

Câu 16: Giá trị của giới hạn

*
bằng:

A.0B.1C.3D.5

Câu 17: Dãy số nào dưới đây có giới hạn bằng 0?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 18:

*
bằng:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 19:

*
bằng:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 20: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

A.
*
B.
*
C.

Xem thêm: Giáo Án Trải Nghiệm Sáng Tạo Lớp 3 Chủ Đề 6, Giáo Án Môn Trải Nghiệm Sáng Tạo Lớp 3 Toàn Tập

*
D.
*
Xem đáp án
Bản quyền © 2022 nofxfans.com