Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến đường thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến biến d1 thành d2.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 1 hình học


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tra cứu M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) và (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là hình ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Tìm tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song d và d". Vào các xác định sau xác minh nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến biến hóa d thành d".B.Có vô số phép tịnh tiến thay đổi d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá chỉ vuông góc với con đường thẳng d biến chuyển d thành d".D.Cả ba xác minh trên phần đa đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là hình ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào dưới đây có rất nhiều trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác phần đa

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép biến hóa hình nào tiếp sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD vai trung phong O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự chổ chính giữa O, tỉ số k = - 1 biến chuyển tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trọng tâm O, góc (fracpi 2) biến tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trung khu O, tỉ số k = 1 đổi thay tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?


A.Tam giác đều phải sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay biến một con đường thẳng thành một mặt đường thẳng song song cùng với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.D.Phép vị tự trung tâm I tỉ số k = - một là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào dưới nào dưới đây không có trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị trường đoản cú k của phép vị tự trung khu I, phát triển thành A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn (C) tất cả phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự trung ương O (với O là nơi bắt đầu tọa độ) tỉ số k = 2 phát triển thành (C) thành đường tròn nào trong số đường tròn bao gồm phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật bao gồm O là chổ chính giữa đối xứng. Hỏi gồm bao nhiêu phép quay vai trung phong O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến vươn lên là gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ đổi thay điểm A thành điểm A" bao gồm tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn xác định sai trong các xác minh sau:


A.Phép cù bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến bố điểm thẳng hàng thành cha điểm thẳng hàng.C.Phép tịnh tiến đổi thay một con đường tròn thành một đường tròn tất cả cùng phân phối kính.D.Phép tịnh tiến trở nên một đường thẳng thành một đường thẳng tuy vậy song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong khía cạnh phẳng với hệ trục tọa độ Oxy mang đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B tương xứng thành A", B" lúc đó, độ nhiều năm đoạn trực tiếp A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục phần nhiều là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự đều là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến phần lớn là phép dời hình.D.Mọi phép quay đều là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy , phép quay chổ chính giữa I(4;- 3) góc xoay 1800 đổi mới đường thẳng d : x + y - 5 = 0 thành con đường thẳng d" gồm phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trung tâm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự trọng tâm O, tỉ số k = - 1 biến hóa tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay trọng tâm O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự tâm O, tỉ số k = 1 thay đổi tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho con đường thẳng d gồm phương trình x + y - 2 = 0. Phép vừa lòng thành của phép đối xứng chổ chính giữa O và phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành con đường thẳng như thế nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong khía cạnh phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn (C") là ảnh của con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng chổ chính giữa I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong khía cạnh phẳng Oxy, qua phép cù (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy đến đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và mặt đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm vai trung phong vị từ của hai tuyến phố tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy mang đến đường trực tiếp (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình mặt đường thẳng (Delta")là ảnh của mặt đường thẳng(Delta) qua phép quay vai trung phong O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến con đường tròn (C) thành đường tròn bao gồm phương trình như thế nào sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong mặt phẳng Oxy, đến điểm B(- 3;6). Tìm kiếm tọa độ điểm E sao để cho B là ảnh của E qua phép quay tâm O góc quay - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tra cứu tọa độ điểm M" là ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng trung tâm I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, đến tam giác ABC có A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Kiếm tìm tọa độ giữa trung tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong khía cạnh phẳng Oxy, hình ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép con quay (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm hình ảnh của con đường tròn (C) qua phép vị tự trung khu O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác phần đa ABCDEF trọng điểm O như hình bên. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc con quay (alpha ). Tra cứu (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại đường thẳng d tất cả phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến mặt đường thẳng d thành bao gồm nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong số vectơ dưới đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong phương diện phẳng Oxy, đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình đường tròn (C) biết (C") là ảnh của (C) qua phép tảo với tâm quay là gốc tọa độ O và góc quay bằng 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong phương diện phẳng Oxy, cho đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình con đường thẳng d là hình ảnh của mặt đường thẳng (Delta) qua phép quay chổ chính giữa O, góc xoay 900.

Xem thêm: Thẻ Viettelpay Là Gì ? Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Viettelpay Chi Tiết


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, kiếm tìm phương trình mặt đường thẳng (Delta ")là hình ảnh của mặt đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trọng tâm G . Gọi A", B", C" lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Lúc đó phép vị từ nào thay đổi tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự tâm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự trung khu G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trọng tâm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự vai trung phong G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị tự tỷ số k = - 2 phát triển thành tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến điểm A(3;4). Hotline A" là ảnh của điểm A qua phép quay vai trung phong O(0;0), góc con quay 900 . Điểm A" bao gồm tọa độ là