Bài viết này sẽ cung cấp cho những em các bài tập để ôn tập về lũy thừa sẽ học, bao gồm các dạng cơ phiên bản như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH hai LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu thương sau bên dưới dạng luỹ quá của một số.

Bạn đang xem: Bài tập về luỹ thừa

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết từng tích , mến sau bên dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết những số sau bên dưới dạng tổng các luỹ vượt của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào béo hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá trị các biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng biện pháp hợp lý:

*

Bài toán 10. Tiến hành các phép tính sau một biện pháp hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Quẻ Sơn Thiên Đại Súc (大畜 Da4 Chu4) Chi Tiết Nhất, Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH hai LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về