1Làm hoàn thành biết đáp án, phương thức giải bỏ ra tiết.2Học sinh rất có thể hỏi và dàn xếp lại nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài bác tập và chú ý lại những chú ý4Biết điểm yếu và gồm hướng phương án cải thiện

Đường thẳng đi qua (Aleft( - 1;2 ight)), thừa nhận (overrightarrow n = left( 2; - 4 ight)) làm cho véc tơ pháp tuyến bao gồm phương trình là:


Phương trình con đường thẳng trải qua hai điểm (Aleft( - 2;4 ight),;Bleft( - 6;1 ight)) là:


Cho mặt đường thẳng (left( d ight):3x + 5y - 15 = 0). Phương trình nào tiếp sau đây không phải là một dạng không giống của (d).

Bạn đang xem: Bài tập về phương trình đường thẳng lớp 10 có đáp án


Cho mặt đường thẳng (left( d ight):x - 2y + 1 = 0). Nếu đường thẳng (left( Delta ight)) trải qua (Mleft( 1; - 1 ight)) và song song với (left( d ight)) thì (left( Delta ight)) có phương trình


Cho bố điểm (Aleft( 1; - 2 ight),,Bleft( 5; - 4 ight),,Cleft( - 1;4 ight)) . Đường cao (AA") của tam giác $ABC$ gồm phương trình


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), mang lại hai điểm (Mleft( 6; m 3 ight)), (Nleft( - 3; m 6 ight)). Gọi (Pleft( x; m y ight)) là vấn đề trên trục hoành làm sao để cho ba điểm (M), (N), (P) thẳng hàng, khi đó (x + y) có giá trị là


Cho mặt đường thẳng (left( d ight):4x - 3y + 5 = 0). Nếu con đường thẳng (left( Delta ight)) đi qua góc tọa độ với vuông góc với (left( d ight)) thì (left( Delta ight))có phương trình:


Cho hai điểm (Aleft( - 2;3 ight),;Bleft( 4; - 1 ight).) Viết phương trình trung trực đoạn AB.


Cho tam giác (ABC) bao gồm (Aleft( - 1; - 2 ight);Bleft( 0;2 ight);Cleft( - 2;1 ight)). Đường trung con đường (BM) bao gồm phương trình là:


Phương trình tham số của con đường thẳng đi qua điểm (Aleft( 2;, - 1 ight)) với nhận (overrightarrow u = left( - 3;,2 ight)) có tác dụng vectơ chỉ phương là


Cho (left( d ight):left{ eginarraylx = 2 + 3t\y = 3 + t.endarray ight.) . Hỏi có bao nhiêu điểm (M in left( d ight)) cách (Aleft( 9;1 ight)) một đoạn bằng $5.$


Cho tam giác (ABC) biết trực tâm (Hleft( 1;;1 ight)) và phương trình cạnh (AB:5x - 2y + 6 = 0), phương trình cạnh (AC:4x + 7y - 21 = 0). Phương trình cạnh (BC) là


Cho 4 điểm (Aleft( - 3;1 ight),Bleft( - 9; - 3 ight),Cleft( - 6;0 ight),Dleft( - 2;4 ight)). Tra cứu tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng (AB) với (CD).


Cho tam giác (ABC) cùng với (Aleft( 2;3 ight);Bleft( - 4;5 ight);Cleft( 6; - 5 ight)). (M,N) theo lần lượt là trung điểm của (AB) cùng (AC). Phương trình thông số của đường trung bình (MN) là:


Phương trình mặt đường thẳng đi qua điểm (Mleft( 5; - 3 ight),)và giảm hai trục tọa độ tại nhì điểm A với B làm sao cho M là trung điểm của AB là:


Cho bố điểm (Aleft( 1;1 ight);Bleft( 2;0 ight);Cleft( 3;4 ight)). Viết phương trình con đường thẳng đi qua (A) và bí quyết đều nhì điểm (B,C).


Cho (Delta ABC) gồm (Aleft( 4; - 2 ight)). Đường cao (BH:2x + y - 4 = 0) và con đường cao (CK:x - y - 3 = 0). Viết phương trình con đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A


Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm (Mleft( 2; - 3 ight),)và cắt hai trục tọa độ tại nhì điểm $A$ với $B$ làm sao cho tam giác $OAB$ vuông cân.


Cho nhì điểm (Aleft( - 1;2 ight)), (Bleft( 3;1 ight)) và đường thẳng (Delta :left{ eginarray*20cx = 1 + t\y = 2 + tendarray ight.). Tọa độ điểm (C) nằm trong (Delta ) để tam giác (ACB) cân nặng tại (C).

Xem thêm: Nguyên Lý Về Sự Phát Triển Của Phép Biện Chứng Duy Vật, Hai Nguyên Lý Của Phép Biện Chứng Duy Vật


Cho nhì điểm (Pleft( 1;6 ight)) với (Qleft( - 3; - 4 ight)) và mặt đường thẳng (Delta :2x - y - 1 = 0). Tọa độ điểm N ở trong (Delta ) làm sao để cho (left| NP - NQ ight|) lớn nhất.


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy), mang đến điểm (Mleft( 4; m 1 ight)), mặt đường thẳng (d) qua (M), (d) cắt tia (Ox), (Oy) lần lượt tại (Aleft( a; m 0 ight)), (Bleft( 0; m b ight)) làm thế nào cho tam giác (ABO) ((O) là gốc tọa độ) bao gồm diện tích bé dại nhất. Quý giá (a - 4b) bằng


Cho tam giác (ABC) bao gồm (Aleft( 2;4 ight),Bleft( 5;0 ight),Cleft( 2;1 ight).) Điểm (N) thuộc mặt đường trung đường (BM) của tam giác (ABC) và gồm hoành độ bằng ( - 1.) Tung độ của điểm (N) bằng
Đường trực tiếp đi qua(A( - 2;3)) và bao gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( 2; - 3 ight))có phương trình thông số là:
*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát