Bài tập về thì lúc này đơn cùng quá khứ 1-1 có đáp án trong thể loại học tập cùng rèn luyện kiến thức. Bài tập các bạn học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng kỹ năng làm bài bác tập tốt nhất cho các kì thi và kiểm tra sắp tới. Tài liệu về thì hiện tại đơn với quá khứ solo là phần lý thuyết và bài xích tập có đáp án nâng cao, bám sát chương trình và giúp học viên năng vững nhất kiến thức và kỹ năng khi học hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án


Phân biệt thì bây giờ đơn và quá khứ đơn

Thì lúc này đơn: biểu đạt hành động được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành động và thói quen cuộc sống thường ngày ở hiện tại tại.

Thì hiện tại đơn có những dấu hiệu nhận biết trong những câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì quá khứ đơn: diễn tả hành đụng đã ngừng trong vượt khứ sinh sống thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết câu thừa khứ solo là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

Bài tập về thì bây giờ đơn cùng quá khứ tất cả đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

We _________ (go) lớn the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) phái nam an thư điện tử yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Vày you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came to the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) lớn supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV & _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) khổng lồ the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upset because he failed his driving thử nghiệm __________. He ____________ brushes his teeth before she goes lớn bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went to a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village & _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark and cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her and she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag & ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers & ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Sau Cơn Mưa Lớp 5, Tả Cảnh Sau Cơn Mưa (14 Bài)

*

Kết luận

Trên trên đây là cục bộ nội dung của bài tập về thì bây giờ đơn với quá khứ đơn có đáp án giao hàng mọi fan ôn tập và rèn luyện kiến thức và năng lực làm bài xuất sắc nhất. Chúng ta có thể xem thêm nhiều tài liệu hơn để nâng cấp kiến thức cho doanh nghiệp về bài tập anh văn hiệu quả.