Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu chương trình hóa học trung học phổ thông


... toán xác định công thức hợp chất hữu cơ. 1.3.1. Phương pháp chung giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu Các bài toán Hoá học, trong đó bài toán xác định công thức hợp chất hữu ... giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu 1.3.2.1. Vấn đề lựa chọn công thức tổng quát của chất hữu Đối với bài toán xác định công thức hợp chất hữu thì việc lựa chọn đúng và hợp ... PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU 1.1. Bài tập hóa học và bài toán xác định công thức hợp chất hữu 1.1.1. Tầm quan trọng của bài tập hoá học  Bài tập hoá học giúp...

Bạn đang xem: Bài tập xác định công thức hợp chất hữu cơ lớp 9


*

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu chương trình hóa học trung học phổ thông


*

*

... 75%. Câu 19: Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dung 100,8 ml dung dịch HCl 36,5%( D = 1, 19 g/ml ) thì thu được 8 ,96 lít khí (đktc) . Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban ... Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,8g magiê và 8,1g nhôm tạo ra 37,05g hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. % thể tích của oxi và clo trong hỗn hợp ... điện cực và 3,12g kim loại kiềm ở điện cực còn lại. Công thức hóa học của muối điện phân:A. NaCl B. KCl C. LiCl D. RbCl Câu 27: Cho 9, 1g hỗn hợp 2 muối cacbonat trung hòa của 2 kim loại kiềm...
*

*

... Các bài toán liên quan đến kim loại và hợp chất quan trọng của kim loại .A. Bài tập về oxit. I. Tìm CT oxit dựa vào BTĐS . 1. Một oxit kim loại M , M chiếm 63,218 % theo khối lợng . Xác định ... đktc . Cho toàn bộ lợng khí trên tác dụng với lợng d SO2 thu đợc 9, 6 gam chất rắn . Tính m A. 24 ,9 g B. 28 ,9 g C. 29, 4 g D. 29, 8 g 18. Hoà tan hoàn toàn hh X gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 ... hỗn hợp này vào nước .Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8 ,96 lít khí H2 (đktc) và chất rắn .Khối lượng chất rắn là giá trị nào sau đây ? A. 5,6 gam B. 5,4 gam C. 10,8 gam D. 5,5 gam 29. ...

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản (Chi Tiết)


... lúc đầu là 8,6 gam. Công thức đơn giản của A là:a. ( CH2O)nb. ( C2H6O)nc. ( CH3O)nd. ( C2H4O)nCâu 19: Nicotine là hợp chất hữu trong thuốc lá. Hợp chất này đợc tạo nên ... 2,3 49 gam Nicotine thu đợc nitơ nguyên chất, 1,827 gam H2O, và 6,38 gam CO2. Công thức đơn giản của Nicotine là:a. C3H7N b. C5H7N c. C4H 9 N d. C3H5NCâu 20: Hợp chất hữu ... của A so với hiđro bằng 37. Acó thể phù hợp với:a. Bốn công thức phân tử b. Hai công thức phân tửc. Một công thức phân tử đó là C4H10O d. Ba công thức phân tö ********** Haiquynh_pgdvx
... 2,4 gam hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt bằng H2 thấy còn lại 1,76g chất rắn. Hoà tan toàn bộ chất rắn đó bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 0,448 lít khí H2(đktc). Xác định công thức của oxit ... không đổi thu đợc 8g chất rắn.1. Tính thành phần % mỗi chất trong A.2. Tìm công thức của oxit sắt.3. Tính thể tích HCl đà dùng để hoà tan hết hỗn hợp A.Đáp số: %Fe = 19, 44%, %FexOy = 80,56%. ... có:2Hỗn hợp BaCl Kết tủam + m = m + m ⇒ m = 3,82 + 0,05.208 - 6 ,99 = 7,23 gam.Gọi x và y lần lợt là số mol M2SO4 và RSO4. Theo đề bài ta lập đợc hệ phơng trình;(2M + 96 )x + (R + 96 )y...