Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?
Rất đầy đủ
Đầy đủ
Cần bổ sung thêm
Mã xác nhận
*

FE_View_Detail
*

Bổ sung nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 158-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời bổ sung nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, cụ thể như sau:

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên "soi mình" tự phê bình và đấu tranh phê bình.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm bổ sung theo nghị quyết trung ương 4 khóa xii

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu, chắc đến đó, nói ít, làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kết hợp kiểm điểm tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

Cụ thể:

Đối với tập thể: Kiểm điểm làm rõ cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với cá nhân: Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bổ sung việc gợi ý kiểm điểm với các nội dung sau: Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm; ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cùng cấp và các cơ quan liên quan tham mưu ban thường vụ nội dung gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của ban thường vụ cấp ủy. Đảng ủy, chi ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ, chi bộ.

Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, trước khi kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

Bổ sung tổ chức thực hiện, với các nội dung sau:

- Những đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng năm 2016 thì tiếp tục kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng bổ sung.

- Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện nghiêm trọng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

Bổ sung việc báo cáo cấp ủy: Ban Thường vụ cấp ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân, báo cáo xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng cấp trước khi báo cáo cấp trên trực tiếp. Đảng ủy, chi ủy cơ sở sau kiểm điểm báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Về đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Đối với đảng bộ, chi bộ: Bổ sung nội dung về hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ.

Đối với đảng viên: Bổ sung nội dung về kết quả khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân.

Xem thêm: Hàng Nhập Khẩu Chủ Yếu Của Nước Ta Không Phải Là

Về nội dung sinh hoạt chi bộ

- Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đôn đốc nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".