*
Mục lục bài viết
*
Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm và phía dẫn nhận xét xếp loại

Đánh giá, xếp loi cht lưng đng viên cui năm

Đối tượng: Đảng viên vào toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cung cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn buộc phải đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019

Khung tiêu chí đánh giá

- Về tứ tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ bốn tưởng thiết yếu trị: trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng tp hcm và mặt đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước; câu hỏi học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan giải pháp mạng.

+ Phẩm hóa học đạo đức, lối sống: hiệu quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; câu hỏi giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính chi phí phong, gương chủng loại của fan đảng viên với quan hệ trực tiếp với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế khuyết điểm và chống chọi với các biểu thị quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây cất địa phương, cơ quan, đơn vị và duy trì gìn hòa hợp nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: câu hỏi chấp hành sự cắt cử của tổ chức; thực hiện quy định về hồ hết điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, 1-1 vị; những nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng đảng chi phí theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và liên tục giữ mối tương tác với đưa ra ủy, đảng ủy cửa hàng nơi cư trú; nhiệm vụ nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối có tác dụng việc: Năng động, sáng tạo, tàn khốc trong tiến hành nhiệm vụ; phương thức làm bài toán khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; ý thức hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ công dụng đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân (nếu có).

- Về kết quả thực hiện tại chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc triển khai chức trách, quyền lợi theo khí cụ (đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể).

+ hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao trong thời hạn được lượng hóa bởi sản phẩm. Đối cùng với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ về khối lượng, hóa học lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm; ý thức đổi mới, sáng sủa tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ giao hàng nhân dân...

+ kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; công dụng đánh giá lòng tin định kỳ (nếu có).

- Việc thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm

- Kết quả xung khắc phục phần nhiều hạn chế, yếu điểm đã được cấp cho có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết trái kiểm điểm theo gợi ý của cung cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự vượt trội về năng lực, phẩm hóa học đạo đức, lối sống, luôn luôn đi đầu về thay đổi sáng tạo, tất cả sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có tương đối nhiều thành tích rất nổi bật trong công tác làm việc được những đảng viên khác học tập tập, noi theo.

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện trọng trách chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt lever “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu được xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp gồm thẩm quyền coi xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp nhiều loại “Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ” ko vượt vượt 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” vào từng tổ chức triển khai cơ sở đảng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Các tiêu chí về công dụng thực hiện trọng trách chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chí cơ bản được nhận xét đạt lever “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đề xuất được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không xong nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường đúng theo sau:

+ Cấp gồm thẩm quyền kết luận reviews có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

+ Chỉ ngừng dưới 1/2 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở tại mức “Không ngừng nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thực hành kỷ luật trong thời điểm (một vi phạm luật bị xử lý kỷ nguyên tắc chỉ tính một lần lúc xếp loại).

Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, bỏ ra bộ các đại lý chủ trì tổ chức tiến hành và xem xét, đưa ra quyết định mức xếp loại quality đảng viên.

- Từng đảng viên tự tiến công giá, xếp nhiều loại chất lượng.

Cách thức thực hiện

Bước 1: từ đánh giá, xếp một số loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định rõ ràng cho từng đối tượng, đảng viên từ phân tích unique (xác định lever “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” đến từng tiêu chí nhận xét cụ thể) với xem xét, tự dìm mức quality trong chủng loại 02; report trước chi bộ trong buổi họp kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại unique đảng viên cuối năm.

Bước 2: quyết định xếp loại unique đối với đảng viên

- đưa ra ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng phù hợp mức từ bỏ xếp các loại của đảng viên; chủ ý nhận xét của đưa ra ủy, đảng ủy các đại lý nơi đảng viên trú ngụ để khuyến cáo mức xếp nhiều loại của từng đảng viên. đưa ra bộ tiến hành bàn luận mức xếp loại do đưa ra ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi thực hiện bỏ phiếu.

- bỏ ra ủy (bí thư bỏ ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức triển khai để đảng viên vứt phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của đưa ra bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, lời khuyên mức xếp loại chất lượng đối cùng với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

- phần tử giúp câu hỏi cấp ủy tổng hợp, thẩm định report của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy đại lý xem xét đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với đưa ra bộ các đại lý do đưa ra bộ quyết định xếp loại quality đảng viên.

Lưu ý khi viết bản kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm 2021

Phải kiểm điểm đầy đủ, tráng lệ nội dung theo phía dẫn 21-HD/BTCTW.

Trong đó triệu tập kiểm điểm về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, tác dụng tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, niềm tin tự phê bình và phê bình, “tự soi, từ sửa”, triển khai trách nhiệm nêu gương và gần như điều đảng viên ko được làm, biểu thị chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá thể phải đính với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm tín đồ đứng đầu, đồng thời chứng minh trách nhiệm cá thể đối với phần đa hạn chế, lỗi của tập thể.

Đồng thời, tiến hành nghiêm việc xếp nhiều loại tập thể, cá thể “Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ” không vượt vượt 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp các loại của fan đứng đầu không được cao hơn mức xếp các loại của bạn bè lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân đứng đầu.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Axit, Bazơ Và Muối Là Chất Khi Tan Trong Nước Phân Li Ra Cation H+

Tiến hành kiểm tra, thống kê giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại unique tập thể, cá nhân. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá thể kiểm điểm từ phê bình với phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp một số loại lại ở hầu như nơi xếp nhiều loại “Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.