Để đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều phải tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại khuyên bảo số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- việc đấu tranh phòng, phòng những thể hiện suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- công dụng thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang lại kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục đông đảo hạn chế, khuyết điểm đã có cấp gồm thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được tự khắc phục; đã khắc phục, mức độ tương khắc phục; chưa được khắc phục); phần đông khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được nhắc nhở kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá thể đối với từng vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với đều hạn chế, yếu điểm của bạn hữu (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp nhiều loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, review của fan quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dấn xét, đánh giá của đưa ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Tổng Số Hạt Proton Notron Và Electron Trong Nguyên Tử Của Một Nguyên Tố Là 21

- đưa ra bộ khuyến nghị xếp nhiều loại mức hóa học lượng:..............................................................