This site is best viewed with Javascript. If you are unable lớn turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Bội của 4 và 6

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạn


Chúng tôi đến là bạn đã viết:

lcm(4,6,0)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số thành phần của 4

*Xem thêm: Cuộc Kháng Chiến Của Ta Là Cuộc Kháng Chiến Toàn Dân, Access Was Denied

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: