Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Nung hỗn hợp Ca CO 3  và Mg CO 3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít  CO 2 (đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Trong các cặp chất sau đây:a) c + h2o                             b) (nh4)2co3 + koh                        c) naoh + co2                     d) co2 + ca(oh)2                 e) k2co3 + bacl2                              g) na2co3 + ca(oh)2 h) caco3


Để phân biệt hai dung dịch C a O H 2 và NaOH người ta dùng

 A. Quì tím

B. phenolphtalein

C. dung dịch HCl

D. Khí C O 2


thực hiện chuỗi phản ứng sau:

cao -> caco3 -> cao -> caoh2 -> caco3 -> cao -> cacl2

anh chị giúp em với ạ


Có những bazơ sau: F e O H 3 , C a O H 2 , K O H , M g O H 2 . Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

A. C a O H 2 KOH

B. F e O H 3 , M g O H 2

C. F e O H 3 , M g O H 2 , K O H

D. F e O H 3 , M g O H 2 , K O H , C a O H 2


Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C 2 H 2  và  C 2 H 4 có thể tích 6,72 lít (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch  Ca OH 2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca OH 2  tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp và tính m.


Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca OH 2  0,1M. Viết phương trình hoá học.


Cho những chất sau : Na 2 CO 3 , Ca OH 2 , NaCl. Từ những chất đã cho, hãy viết các phương trình hoá học điều chế NaOH.

Xem thêm: Thuốc Hình Trái Tim Màu Xanh, Ho Về Đêm, Tác Dụng Thuốc Trị Ho


 Đốt C trong không khí ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp khí A 1 . Cho  A 1 tác dụng với CuO nung nóng thu được khí  A 2 và hỗn hợp chất rắn A 3 . Cho  A 2 tác dụng với dung dịch  C a O H 2 thì thu được kết tủa  A 4 và dung dịch  A 5 . Cho  A 5 tác dụng với C a O H 2  lại thu được  A 4 . Nung  A 4 ta lại thu được  A 2 . Cho biết  A 1 ,  A 2 ,  A 3 ,  A 4 ,  A 5 là chất gì?

A.  A 1 là CO, C O 2 ;  A 2 là  C O 2 ;  A 3 là Cu, CuO dư;  A 4 là C a C O 3 ;  A 5 là C a H C O 3 2

B. A 1 là CO, C O 2 ; A 2 là CO; A 3 là Cu, CuO dư; A 4 là C a C O 3 ; A 5 là  C a H C O 3 2

C. A 1 là CO, C O 2 ; A 2 là C O 2 ; A 3 là Cu, CuO dư; A 4 là C a H C O 3 2 ; A 5 là C a C O 3 .

D. Đáp án khác


Lớp 9 Hóa học
1
0

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)