Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các ancol được phân loại trên cơ sở

B.

Bạn đang xem: Các ancol được phân loại trên cơ sở

 đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon

C. bậc của ancol.

D. Tất cả các cơ sở trên


*


Các ancol có thể được phân loại trên cơ sở nào sau đây?

A. số lượng nhóm - OH.

B. đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon.

C. bậc của ancol.

D. Tất cả các cơ sở trên.


(a) Tất cả phân tử chất béo đều có chứa ba nhóm chức este.

(c) Glucozơ là chất bị oxi hóa khi tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Tơ nitron được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

Số phát biểu đúng là 

A. 3. 

B. 4.

C. 5. 


Cho các phát biểu sau:

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ. 

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (–NH2) và nhóm cacboxyl (–COOH). 

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúc mạch không nhánh. 

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa đều thu được muối và ancol. 

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ. 

(c) Glucozơ, fructozơ, mantozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc. 

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (–NH2) và nhóm cacboxyl (–COOH). 

(e) Có thể phân biệt tripeptit (Ala–Gly–Val) và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với Cu(OH)2. 

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúc mạch không nhánh. 

 

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau về ancol :

(2). Ancol là HCHC có nhóm chức – OH trong phân tử.

(4). Tất cả các ancol đều có số nguyên tử H trong phân tử lớn hơn 3.


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau về ancol :

(1). Tất cả các ancol no, đơn chức, bậc một đều có thể tách nước cho anken.

(2). Ancol là HCHC có nhóm chức – OH trong phân tử.

(3). Tất cả các ancol đều có khả năng tác dụng với Na.

(4). Tất cả các ancol đều có số nguyên tử H trong phân tử lớn hơn 3.

(5). CH3OH, C2H5OH, C3H7OH tan vô hạn trong nước.

Số phát biểu đúng là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 11 Hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam ancol A chỉ thu được 8,96 lit CO2 ( 27,30 C và1,1atm ) và 9,0 gam H2O. Tiến hành phản ứng loại nước của A thu được hỗn hợp hai anken.

a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của A.

b.Từ ancol etylic và các chất vô cơ cần thiết,viết PTHH điều chế A.


Lớp 11 Hóa học
1
0

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol nước thì X là anken.

(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

(g) Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozo bị thủy phân thành glucozo nhờ xenlulaza.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(b) Khử anđehit no, đơn chức bằng H 2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được ancol bậc hai.

(d) Ở điều kiện thường, etylen glicol hòa tan được C u ( O H ) 2

(g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu là đúng là

A. 5

B. 4

C.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ "Lá Lành Đùm Lá Rách" (Lớp 7) Hay Nhất

3

D. 2


Lớp 11 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)