Cách khẳng định chất khử, hóa học oxi hóa trong phản ứng chất hóa học hay, chi tiết

Quảng cáo

-Trước hết xác định số oxi hóa.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Nếu trong phản nghịch ứng tất cả chứa một hoặc những nguyên tố gồm số oxi hóa đổi khác thì bội nghịch ứng đó thuộc nhiều loại oxi hóa khử

-Chất lão hóa là chất nhận e (ứng với số thoái hóa giảm)

-Chất khử là chất nhường e ( ứng cùng với số oxi hóa tăng)

Cần nhớ: khử cho O nhận

Tên của hóa học và tên quy trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quá trình oxi hóa.

Chất lão hóa (nhận e) - ứng với quá trình khử.

Ví dụ 1: đến phản ứng: Ca + Cl2 CaCl2 .

Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca dấn 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl dìm 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường nhịn 2e.

D. Từng nguyên tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca Ca2++2e

Cl2 + 2.1e 2Cl-

Chọn D

Quảng cáo

Ví dụ 2: Trong làm phản ứng: CaCO3 CaO + CO2 , nguyên tố cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không trở nên oxi hóa, cũng không xẩy ra khử.

Hướng dẫn:

C+4 C+4


Chọn D

Ví dụ 3: Trong bội nghịch ứng: Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) CuSO4 + SO2 + 2H2 O, axit sunfuric

A. Là chất oxi hóa.

B. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học tạo môi trường.

C. Là hóa học khử.

D. Vừa là hóa học khử, vừa là hóa học tạo môi trường.

Hướng dẫn:

S+6 S+4 H2SO4 đóng vai trò là hóa học oxi hóa

Mặt không giống SO42- nhập vai trò môi trường xung quanh để tao muối hạt CuSO4

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 4. Trong phản bội ứng bên dưới đây, mục đích của H2S là :

2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + S + 2HCl

A. Chất oxi hóa.B. Chất khử.C. Axit. D. Vừa axit vừa khử.

Hướng dẫn:

Đáp án B

Ví dụ 5. Cho những phản ứng sau, phản ứng như thế nào là bội nghịch ứng thoái hóa khử. Hãy xác minh chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4 + 16HCl 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

d) 2NaI + Cl2 2NaCl + I2

e) Br2 + 2KOH KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng lão hóa khử là a, d, e vì bao gồm sự thay đổi số thoái hóa giữa các nguyên tố.

*

Câu 1. Cho các chất với ion sau : Zn ; Cl2 ; FeO ; Fe2O3 ; SO2 ; H2S ; Fe2+ ; Cu2+ ; Ag+. Số lượng chất cùng ion vừa nhập vai trò hóa học khử, vừa nhập vai trò chất oxi hóa là :

A. 2.B. 8.C. 6.D. 4.

Hiển thị đáp án


Đáp án: D

Các hóa học vừa vào vai trò chất khử, vừa vào vai trò chất oxi hóa là: Cl2, FeO ; SO2 ; Fe2+

Câu 2. mang đến phản ứng: 4HNO3 sệt nóng + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Trong làm phản ứng trên, HNO3 đóng vai trò là :

A. Chất oxi hóa. B. Axit.

C. Môi trường. D. Hóa học oxi hóa cùng môi trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 3. Cho dãy những chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion trong dãy đều sở hữu tính oxi hoá và tính khử là :

A. 3.B. 4.C. 6. D. 5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất vừa bao gồm tính khử vừa tất cả tính lão hóa là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+

Các chất chỉ tất cả tính oxi hóa: F2, Na+, Ca2+, Al3+

Các chất chỉ gồm tính khử: S2-, Cl-

Câu 4. Trong phản nghịch ứng bên dưới đây, H2SO4 vào vai trò là :

Fe3O4 + H2SO4 quánh Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. Hóa học oxi hóa.B. Hóa học khử.

C. Chất oxi hóa với môi trường.D. Hóa học khử và môi trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5. Trong phản ứng dưới đây, hóa học bị thoái hóa là :

6KI + 2KMnO4 + 4H2O 3I2 + 2MnO2 + 8KOH

A. KI.B. I2.C. H2O. D. KMnO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6. Xác định hóa học khử, chất oxi hóa và dứt phương trình phản nghịch ứng sau:


MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O

Hiển thị đáp án

Đáp án:

*

Câu 7. Trong phản bội ứng bên dưới đây, phương châm của HBr là gì ?

KClO3 + 6HBr 3Br2 + KCl + 3H2O

A. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là môi trường.

B. Là hóa học khử.

C. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.

Xem thêm: Quy Tắc Viết Hoa Tên Người Tên Địa Lý Việt Nam, Cách Viết Hoa Tên Người, Tên Địa Lý Việt Nam

D. Là chất oxi hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8. Cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng với NaNO3, phương châm của NaNO3 trong phản ứng là :