Axit, bazo, muối là phần đa hợp chất vô cơ quan trọng. Vậy chúng là đa số chất như thế nào? công thức hóa học của chúng và phân một số loại ra sao? bí quyết gọi tên axit, bazo, muối như vậy nào? chúng ta sẽ cùng mày mò những vụ việc này trong bài viết hôm nay, mời chúng ta cùng xem thêm nhé!


*

khai-niem-cthh-phan-loai-va-cach-goi-ten-axit-bazo-muoi

Khái niệm, CTHH, Phân các loại và bí quyết gọi thương hiệu Axit – Bazo – Muối

I. AXIT

1) tư tưởng axit là gì?

– Phân tử axit gồm bao gồm một hay nhiều nguyên tử H link với cội axit. Những nguyên tử H này có thể thay thay bằng những nguyên tử kim loại.Bạn vẫn xem: biện pháp gọi thương hiệu oxit axit bazo muoi

– Ví dụ:

Axit clohidric HCl: gồm một nguyên tử H links với nơi bắt đầu axit -ClAxit nitric HNO3: gồm 1 nguyên tử H liên kết với gốc axit -NO3Axit sunfuric H2SO4: có 2 nguyên tử H link với axit =SO42) cách làm hóa học của axit

– CTHH của axit gồm một hay những nguyên tử H và gốc axit.

Bạn đang xem: Cách gọi tên axit

– Ví dụ:

CTHH của axit cohidric: HClCTHH của axit cacbonic: H2CO3CTHH của axit photphoric: H3PO43) Phân nhiều loại axit

– phụ thuộc thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại:

Axit có oxi: H2CO3, HNO3, H2SO4, H3PO4 …Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S, HCN, HBr…4) bí quyết gọi tên axit

a) Axit gồm oxi

– Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ:

HNO3: axit nitric → (-NO3: nitrat)H2SO4: axit sunfuric → (=SO4: sunfat)H3PO4: axit phophoric → (≡PO4: photphat)

– Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ơ

Ví dụ:

H2SO3: axit sunfurơ → (=SO3: sunfit)

b) Axit không có oxi

Tên axit = thương hiệu phi kim + hidric

Ví dụ:

HCl: axit clohidric → (-Cl: clorua)H2S: axit sunfuhidric → (-S: sunfua)

II. BAZO

1) có mang bazo là gì?

– Phân tử bazo gồm bao gồm một nguyên tử kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH).

– Ví dụ:

Natri hidroxit NaOH: gồm kim loại Na liên kết với một nhóm -OHCaxi hidroxit Ca(OH)2: gồm sắt kẽm kim loại Ca link với 2 team -OHĐồng (II) hidroxit Cu(OH)2: gồm kim loại Cu liên kết với 2 team -OH2) bí quyết hóa học của bazo

– CTHH của bazo bao gồm 1 nguyên tử kim loại và một hay các nhóm hidroxit (-OH).

– vị nhóm hidroxit bao gồm hóa trị I cần số team -OH của bazo bởi hóa trị của sắt kẽm kim loại đó.

3) Phân các loại bazo

– dựa vào tính tan, bazo được chia làm 2 loại:

Bazo tung trong nước: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…Bazo ko tan trong nước: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2…4) cách gọi thương hiệu bazo

– thương hiệu bazo được điện thoại tư vấn như sau:

Tên bazơ = tên kim loại (kèm theo hóa trị với kim loại nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ:

NaOH: natri hidroxitKOH: kali hidroxitZn(OH)2: Kẽm hidroxitFe(OH)2: sắt (II) hidroxit

III. MUỐI

1) khái niệm muối là gì?

– Ví dụ:

Muối NaCl: bao gồm một nguyên tử kim loại Na liên kết với 1 gốc axit -Cl.Muối Cu(NO3)2: gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại Cu link với 2 gốc axit -NO3.2) phương pháp hóa học của muối

– CTHH của muối có 2 phần: sắt kẽm kim loại và cội axit

– Ví dụ:

Muối K2CO3: gồm kim loại K và nơi bắt đầu axit =CO3Muối Ba(HCO3)2: gồm sắt kẽm kim loại Ba cùng 2 gốc axit -HCO33) Phân các loại muối

– phụ thuộc vào thành phần, muối được chia làm 2 loại:

Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không tồn tại nguyên tử H hoàn toàn có thể thay thể bằng một nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaNO3, Na2SO4, CaCO3…Muối axit: là muối hạt mà trong những số ấy gốc axit còn nguyên tử H chưa được sửa chữa thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của gốc axit = số nguyên tử H đã được rứa thế. Ví dụ: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4…4) biện pháp gọi tên muối

– Tên muối bột được điện thoại tư vấn như sau:

Tên muối =tên kim loại (kèm theo hóa trị với sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + gốc axit

– Ví dụ:

NaCl: Natri cloruaK2SO4: Kali sunfatFe(NO3)3: sắt (III) nitratCa(HCO3)2: can xi hidrocacbonat

Bài tập về Axit – Bazo – Muối

Câu 1. Điền tự hoặc nhiều từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm bao gồm một hay các ………………. Liên kết với ………………. Những nguyên tử hidro này rất có thể thay nắm bằng ………………. Bazo là hợp hóa học mà phân tử có một ………………. Liên kết với một hay những nhóm ………………..

Đáp án:

nguyên tử hidrogốc axitnguyên tử kim loạinguyên tử kim loạihidroxit

Câu 2. Viết CTHH của những axit cps cội axit cho dưới đây và cho biết thêm tên của chúng:

-Cl, =SO3, =SO4, -HSO4, =CO3, ≡PO4, =S, -Br

Đáp án:

-Cl: HCl → Axit clohidric=SO3: H2SO3 → Axit sunfurơ=SO4: H2SO4 → Axit sunfuric-HSO4: H2SO4 → Axit sunfuric=CO3: H2CO3 → axit cacbonic≡PO4: H3PO4 → Axit phophoric=S: H2S → Axit sunfuhidric-Br: HBr → Axit bromhidric

Câu 3. Viết CTHH của các oxit axit tương xứng với đều axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4

Đáp án:

H2SO4: oxit axit tương ứng là SO3H2SO3: oxit axit khớp ứng là SO2H2CO3: oxit axit khớp ứng là CO2HNO3: oxit axit tương xứng là N2O5H3PO4: oxit axit tương xứng là P2O5

Câu 4.

Xem thêm: Xenlulozơ Trinitrat Là Chất Dễ Cháy Và Nổ Mạnh Được Điều Chế Từ Xenlulozo Và Axit Nitric

Viết CTHH của các bazo tương xứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Đáp án:

Na2O: bazơ khớp ứng là NaOHLi2O: bazơ khớp ứng là LiOHFeO: bazơ tương ứng là Fe(OH)2BaO: bazơ tương ứng là Ba(OH)2CuO: bazơ tương xứng là Cu(OH)2Al2O3: bazơ tương ứng là Al(OH)3

Câu 5. Viết CTHH của những oxit tương ứng với những bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Đáp án:

Ca(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là CaOMg(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là MgOZn(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là ZnOFe(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là FeO

Câu 6: Đọc tên phần lớn chất bao gồm CTHH ghi dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Đáp án:

a)

HBr: Axit bromhidricH2SO3: Axit sunfurơH3PO4: Axit photphoricH2SO4: Axit sunfuric

b)

Mg(OH)2: Magie hidroxitFe(OH)3: fe (III) hidroxitCu(OH)2: Đồng (II) hidroxit

c)

Ba(NO3)2: Bari nitratAl2(SO4)3: Nhôm sunfatNa2SO3: Natri sunfitZnS: Kẽm sunfuaNa2HPO4: Natri đihidrophotphatNaH2PO4: Natri hidrophotphat