A.Lí thuyết

I. Trang bị tự những mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm những mức tích điện từ thấp đến cao"

- từ trong ra ngoài có 7 nút năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong những lớp: các e lần lượt chiếm các phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần là s, p, d, f…

- máy tự thu xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tử

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- giải pháp biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp với lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ 1 (phân lớp 1s)

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm công nghệ tự mức năng lượng. (Chú ý mang đến số e buổi tối đa cho những phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, lấy một ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, bọn họ p, bọn họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp làm sao thì nguyên tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố phường vì electron sau cùng của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là thành phần d vì chưng electron cuối cùng của fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

- SGK.

- nhận xét: những nguyên tố phần nhiều họ s với p

3.Đặc điểm của electron lớp bên ngoài cùng

- Đối với tất cả các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron (không gia nhập vào các phản ứng chất hóa học (trừ một số đk đặc biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron phần ngoài cùng (trừ He bao gồm 2 electron lớp bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron ngoại trừ cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài xích tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố và viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - xác minh tính chất của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: bớt đi số e ở phân phần bên ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: thừa nhận thêm số e bởi đúng điện tích ion đó vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu trúc nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- phần bên ngoài cùng có 8 e làngtố khí hiếm.

- lớp bên ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- phần bên ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- lớp bên ngoài cùng có 4 e có thể là kim loại, tuyệt phi kim.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Tình Yêu Đâu Phải Hy Sinh Là Sẽ Giữ Được Một Người Mãi Mãi Mãi

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9