Bài viết cho chúng ta biết được định nghĩa về polime, bí quyết gọi tên, cấu tạo và những đặc điểm vật lí thú vui của polime.

Bạn đang xem: Cấu trúc polime


ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là phần đông hợp chất có phân tử khối không hề nhỏ do nhiều solo vị nhỏ tuổi (gọi là mắt xích) link với nhau.Ví dụ: 

*
do những mắt xích –NH –6 –CO– liên kết với nhau khiến cho Hệ số n được điện thoại tư vấn là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime được điện thoại tư vấn là monome

2. Phân loại

a) Theo nguồn gốc:

*

b) theo cách tổng hợp: 

*

c) Theo cấu trúc: (xem phần II)

3. Danh pháp

- Poli + thương hiệu của monone (nếu tên monome bao gồm 2 từ trở lên hoặc từ nhì monome làm cho polime thì thương hiệu của monome phải để ở trong ngoặc đơn) - một số polime mang tên riêng (tên thông thường). Ví dụ: …

*

II – CẤU TRÚC

1. Những dạng kết cấu mạch polime

a) Mạch không phân nhánh. Ví dụ: polietilen, amilozơ… b) Mạch phân nhánh. Ví dụ: amilopectin, glicogen… c) Mạch mạng lưới. Ví dụ: cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu bằng nhựa bakelit…

2. Cấu tạo điều hòa với không điều hòa

a) kết cấu điều hòa: những mắt xích nối nhau theo một biệt lập tự cố định (chẳng han theo phong cách đầu nối đuôi). Ví dụ: 

*

b) kết cấu không điều hòa: những mắt xích nối cùng với nhau không tuân theo trật tự nhất quyết (chẳng hạn theo kiểu đầu nối đầu, khu vực thì đầu nối cùng với đuôi). Ví dụ: 

*

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Hầu không còn polime là chất rắn, không phai hơi, không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác định, một trong những tan trong những dung môi hữu cơ. Đa số polime bao gồm tính dẻo, một vài polime có tính lũ hồi, một vài có tính dai, bền, có thể kéo thành sợi.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Polime là đúng theo chất bởi nhiều phân tử monome hòa hợp thành.

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.

C. Polime là phù hợp chất tất cả phân tử khối rất cao do nhiều solo vị nhỏ tuổi liên kết với nhau chế tạo nên.


D. Những polime hầu như được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp.

Câu 2: Chọn định nghĩa đúng ?

A. Monome là đa số phân tử bé dại tham gia phản nghịch ứng tạo ra polime.

B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime.

C. Monome là các phân tử khiến cho từng đôi mắt xích của polime.

D. Monome là các hợp chất có 2 team chức hoặc có liên kết bội.

Câu 3: Trong các nhận xét dưới đây, dìm xét nào không đúng ?

A. Những polime không bay hơi.

B. Đa số polime cạnh tranh hoà tan trong các dung môi thông thường.

C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

D. Những polime đều bền chắc dưới tác dụng của axit, bazơ.

Câu 4: Nilon–6,6 là 1 trong loại

A. Tơ visco. B. Tơ poliamit. C. Polieste. D. Tơ axetat.

Câu 5: Polime có kết cấu mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE. B. Amilopectin.

C. PVC. D. Nhựa bakelit.

Câu 6: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

A. PE. B. Amilopectin.


C. PVC. D. Vật liệu bằng nhựa bakelit.

Câu 7: Sự phối hợp các phân tử bé dại (monome) thành các phân tử phệ (polime), đồng thời tất cả loại ra các phân tử nhỏ tuổi (như nước, amoniac…) được điện thoại tư vấn là

A. Sự pepti hoá. B. Sự polime hoá.

C. Sự tổng hợp. D. Sự trùng ngưng.

Câu 8: Điều kiện của monome nhằm tham gia phản nghịch ứng trùng dừng là phân tử đề xuất có

A. Link . B. Vòng không bền.

C. 2 liên kết đôi. D. 2 đội chức trở lên.

Câu 9: tên gọi của polime gồm ký hiệu PVC là

A. Poli vinylclorua. B. Poli vinylclo.

Xem thêm: Bài Tập Xác Định Thành Phần Câu Trong Tiếng Anh, Những Cấu Trúc Cơ Bản Và Thành Phần Trong Câu

C. Poli(vinyl clorua). D. Poli (vinyl) clorua.

Câu 10: nếu phân nhiều loại theo bắt đầu thì vào 4 polime dưới đây polime nào cùng nhiều loại polime với tơ lapsan?

 A. Tơ tằm B. Poli ( vinyl clorua)


C.xenlulozo trinitat D. Cao su thiên nhiên

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

B

D

B

D

D

C

B

 

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay