Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phát biểu không đúng là:

A.

Bạn đang xem: Chất béo tan nhiều trong dung môi hữu cơ

Chất béo tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

B.Dầu ăn và dầu bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố.

C.Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

D. Chất béo là trieste của glixerol và axit béoPhát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.


*

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhung tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.


Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố,

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh.


Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố,

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh.


(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(3) Chất béo là các chất lỏng.

(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(7) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(9) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng ta thu được chất béo rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 9.

B. 7.  

C. 10. .

D. 8


Có 3 phát biểu sai là:

Sai. Chất béo có thể ở thể rắn (Chất béo no)

Sai. Dầu ăn là chất béo, mỡ bôi trơn là sản phẩm công nghiệp (Sản phẩm của dầu mỏ)


(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(3) Chất béo là các chất lỏng.

(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(7) Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(9) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng ta thu được chất béo rắn.


Có 3 phát biểu sai là:

Sai. Chất béo có thể ở thể rắn (Chất béo no)

Sai. Dầu ăn là chất béo, mỡ bôi trơn là sản phẩm công nghiệp (Sản phẩm của dầu mỏ)


(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.

Số phát biểu đúng là

B. 2

D. 3


(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.


2 phát biểu còn lại sai vì : Các chất béo đều nhẹ hơn nước; dầu bôi trơn có thành phần là hiđrocacbon nên không tan trong axit.


(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.

Số phát biểu đúng là

A.

B.

C.

D.


Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ → (a) sai.

Dầu thực vật là một este → tan được trong dung dịch axit; dầu mỡ bôi trơi là hidrocacbon chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị không phân cực → không tan trong axit → (c) sai.

Các nhận định đúng là (b) và (d).


Cho các phát biểu sau về chất béo:

(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.


(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

Xem thêm: Chuyên Đề Vecto 10 Tran Duy Thai Www Mathvn Com Lớp 10 Của Các Tỉnh

(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.