tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60)A=2(1+2)+...+2^59(1+2)A=3(2+2^3+...+2^59)nên A chia hết mang lại 3.A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60)A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2)A=7(2+2^4+..+2^58)nên A chia hết mang lại 7A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6...=2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)...=15(2+2^5+...+2^57)nên A phân tách hết đến 15


*

A = 2 + 22+ 23+... + 260

= ( 2 + 22) + ( 23+ 24) +... + ( 259+ 260)

= 2. ( 1 + 2 ) + 23. ( 1 + 2 ) +... + 259. ( 1 + 2 )

= 2.3 + 23.3 + .... + 259.3

= ( 2 + 23+... + 259) . 3 phân tách hết cho 3

=> A phân tách hết đến 3

A = 2 + 22+ 23+... + 260

= ( 2 + 22+ 23+ 24) +... + ( 257+ 258+ 259+ 260)

= 2. ( 1 + 2 + 22+ 23) +... + 257. ( 1 + 2 + 22+ 23)

= 2. 15 +...... + 257. 15

= ( 2 + ..... + 257) . 15 chia hết cho 15

=> A phân chia hết mang lại 15


cm phân chia hết đến 3

ta chia A thành 30 nhóm mỗi team 2 thừa số

có: A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+....+(2^59+2^60)=2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân chia hết đến 3

cm phân chia hết cho 5

ta đi tính A bằng cách tính2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc tìm kiếm c/số tận cùng) => A phân tách HẾT mang đến 5ta đã chứng minh A chia hết đến 5 và 3=> A phân tách hết cho 15

nhớ k nhé


cm phân tách hết mang đến 3

ta chia A thành 30 nhóm mỗi đội 2 vượt số

có: A = ( 2+22) + ( 23+ 24) + .... +( 259+ 260) = 2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân tách hết cho 3

cm phân tách hết đến 5

ta đi tính A bằng phương pháp tính2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc kiếm tìm c/số tận cùng) => A phân chia HẾT cho 5ta đã chứng tỏ A chia hết đến 5 với 3=> A chia hết cho 15


A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60)A=2(1+2)+...+2^59(1+2)A=3(2+2^3+...+2^59)nên A phân chia hết mang đến 3.A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60)A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2)A=7(2+2^4+..+2^58)nên A phân chia hết mang đến 7A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6...=2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)...=15(2+2^5+...+2^57)nên A phân chia hết cho 15


a) A=19 nón 2005+ 11 nón 2004 phân chia hết mang lại 10

b)B= 2 + 2 mũ 2 + 2 nón 3 +..... + 2 mũ 60 chia hết mang đến 3 ; 7 ; 15

giúp mk với


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A chia HẾT cho 3,7,15.

Bạn đang xem: Câu hỏi của truong thi huong giang

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B phân chia HẾTCHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A chia HẾT mang lại 3,7,15.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Quần Thể Sinh Vật Và Môi Trường

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B chia HẾTCHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


Cho A=2+2^2+2^3+........+2^60

a. Chứng minh rằng A phân chia hết cho 2

b. Chứng minh rằng A chia hết đến 3

Giải giúp mình vs bản thân đang buộc phải gấp


Giải giúp mình

Bài 1: chứng minh B= 2+2*(mũ)2+2*3+...+2*60 phân chia hết mang lại 3 với 7

Bài 2: mang đến A=2+2*2+2*3+2*4+2*5+2*6+2*7+2*8

minh chứng A phân chia hết mang đến 5

Bài 3: minh chứng abba+ab+ba phân chia hết cho 11

Bài 4: chứng tỏ A=4+4*2+4*3+4*4+4*5+4*6 phân tách hết mang đến 5

Bài 5: tìm những số tự nhiên và thoải mái a sao để cho 2a+1 phân tách hết mang đến a-1


cho A= 2+22+23+24+...+260chứng minh

A chia hết mang lại 3

A chia hết mang đến 7

A phân tách hết mang lại 24

mình nên gấp lắm góp mình nha cùng giải ví dụ giùm bản thân với làm ơn


chứng minh rằng

a, 942^60-351^37 chia hết cho 5​

​b, 99^5-98^4+97^3-96^2 phân tách hết mang đến 2 và 5​

​các bạn giúp mình làm bài này với mình đang bắt buộc gấp


Cho A = 2+2^2+2^3+...+2^60 . Minh chứng rằng A bỏ ra hết cho 3,7 cùng 15.Cho B = 3+ 3^3+3^5+.....+3^1991. Minh chứng rằng B chia hết đến 13 cùng 41