Chiều 12/6, Ban túng bấn thư trung ương Đảng tổ chức triển khai Hội nghị nghiên cứu, học tập chăm đề toàn khóa về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chăm đề năm 2021.

Bạn đang xem: Chủ đề năm 2021 về học tập và làm theo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, túng thiếu thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương dự cùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


*

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ huy tại Hội nghị.

Những nội dung bao gồm của chuyên đề

Hội nghị sẽ nghe GS. TS Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ bỏ cường với khát vọng vạc triển nước nhà phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát huy ý chí tự lực, trường đoản cú cường cùng khát vọng phân phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung đặc trưng trong bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, fan thầy của cách mạng Việt Nam. Fan “là hình tượng cao đẹp nhất của công ty nghĩa yêu thương nước và nhà nghĩa hero cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh tỏa sáng của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc bản địa và thời đại”. Trọn cuộc đời, bạn hiến dâng cho sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng cùng dân tộc. Di sản tư tưởng bạn để lại có ý nghĩa sâu sắc lịch sử và thời đại sâu sắc, tới thời điểm này vẫn vẹn nguyên quý giá lý luận và thực tiễn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị XIII của Đảng đang thành công tốt nhất có thể đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phạt huy lòng tin yêu nước, ý chí và khát vọng cải tiến và phát triển vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã khẳng định chiến lược phạt triển kinh tế - buôn bản hội cho năm 2030 cùng tầm quan sát phát triển tổ quốc đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, nhà nước với xã hội. Trong quan lại điểm chỉ huy thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, quyết nghị Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, cách tân và phát triển sáng tạo ra chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh; kiên trì mục tiêu tự do dân tộc và nhà nghĩa làng hội; bền chí đường lối thay đổi của Đảng; kiên định các hiệ tượng xây dựng Đảng để xuất bản và bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực cùng nguồn rượu cồn lực phân phát triển đặc biệt của nước nhà là khơi dậy khỏe khoắn tinh thần yêu thương nước, ý chí trường đoản cú cường dân tộc, sức khỏe đại câu kết toàn dân tộc bản địa và khao khát phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc” .

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần máy nhất: tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về ý chí trường đoản cú lực, tự cường, khát vọng phát triển non sông phồn vinh, hạnh phúc. Phần thiết bị hai: Đẩy táo bạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí trường đoản cú lực, tự cường cùng khát vọng vạc triển nước nhà phồn vinh, niềm hạnh phúc trong tiến trình hiện nay.

*

GS. TS. Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề trên Hội nghị.

Ý chí tự lực, từ bỏ cường cùng khát vọng về quyền sống chân thiết yếu của dân tộc bản địa đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp giải pháp mạng của Nguyễn Ái Quốc và phủ rộng trong đầy đủ giai tầng làng mạc hội Việt Nam. Nói bí quyết khác, bao gồm chủ nghĩa yêu nước, mong ước giải phóng dân tộc và xây dựng nước nhà “đàng hoàng”, “to đẹp” đang đưa tín đồ đến với chủ nghĩa Mảc-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển tư tưởng mácxít ngơi nghỉ Việt Nam, tạo nên những đk căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công xuất sắc của giải pháp mạng nước nhà.

Những văn bản cơ bạn dạng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí từ bỏ lực, từ bỏ cường là:

Thứ nhất, ý chí từ lực, trường đoản cú cường là không dựa vào vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm tự do trong quan hệ nam nữ quốc tế; Ý chí từ lực, tự cường là buộc phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Thứ hai, ý chí từ lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt những điều kiện của bí quyết mạng. Sản phẩm công nghệ ba, ý chí trường đoản cú lực, tự cường là quan trọng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh vai trò, sức mạnh của nhân dân. Trang bị tư, ý chí từ lực, từ cường là quyết tâm đảm bảo an toàn và kéo dài nền hòa bình dân tộc

Những nội dung cơ bạn dạng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ước mong phát triển quốc gia phồn vinh, hạnh phúc là: thứ nhất, xây dựng, phát triển tổ quốc giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, tu dưỡng nhân tài. Tiến hành khát vọng đất nước giàu mạnh, hưng vượng trong điều kiện Đảng thay quyền, xây dựng chế độ mới, mưu ước hạnh phúc, yên ấm cho nhân dân. Ý chí, khát vọng hòa bình của Tổ quốc, niềm hạnh phúc cho nhân dân, hùng mạnh cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt cả quảng đời phụng sự đất nước, giao hàng nhân dân của quản trị Hồ Chí Minh luôn luôn là cồn lực, bốn tưởng soi đường đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vào công cuộc gây ra và cải tiến và phát triển đất nước, bảo đảm vững chắn chắn nền tự do dân tộc, vĩ một nước ta phồn vinh, hạnh phúc. Lắp thêm hai, xây dừng nền tảng tài chính vững chắc, thực hiện một cách đầu tư vớỉ sự đồng lòng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và bạn dân. Thứ ba, phạt huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ nước ngoài lực, có chế độ mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ tư, luôn luôn xuất phân phát từ hoàn cảnh ví dụ của khu đất nước, vận dụng trí tuệ sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra hồ hết quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập tay nghề của nước khác

Có thể khẳng định, những chỉ dẫn của quản trị Hồ Chí Minh có mức giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dừng và phạt triển đất nước theo con phố của công ty nghĩa xóm hội, thay đổi cơ sở, nền tảng gốc rễ tư tưởng quan trọng quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn kính và hành vi theo quy hiện tượng khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần vật dụng VI của Đảng (12/1986) và chỉ đạo sự nghiệp thay đổi trong các giai đoạn bí quyết mạng để nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị cố kỉnh và đáng tin tưởng như ngày nay.

Để bài toán học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới bước vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: học tập tập, làm theo Bác cùng nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

Một là,cần nhận thức sâu sắc, ngấm nhuần bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là quá trình thường xuyên, cần thiết thiếu so với mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là,các cấp cho ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành vi thực hiện tại nghị quyết của đảng cỗ cấp mình, lắp với trách nhiệm chính trị.

Ba là,đẩy mạnh bạo tuyên truyền, vận chuyển quần bọn chúng nhân dân thâm nhập các phong trào thi đua yêu thương nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn làng mạc hội.

Bốn là,nêu cao trọng trách nêu gương trong học hành và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, trường đoản cú lực, từ cường dân tộc, khát vọng phát triển nước nhà phồn vinh vào cản bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Năm là,nghiên cứu, xẻ sung, triển khai xong các chuẩn mực đạo đức phương pháp mạng tương xứng với điều kiện mới, làm cửa hàng cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

Sáu là,tiếp tục đổi mới, cải thiện chất lượng, kết quả việc nghiên cứu, áp dụng và cải cách và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu yêu cầu của sự việc nghiệp desgin và bảo đảm Tổ quốc trong thực trạng mới, theo phía khoa học, sáng sủa tạo, văn minh và thêm lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng.

Bảy là,nâng cao tính khoa học, tính chiến tranh trong đương đầu phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Tám là,coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về ý chí trường đoản cú lực, trường đoản cú cường và khát vọng xây dựng nước nhà phồn vinh,hạnh phúc là sự việc vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo tư tưởng hồ chí minh trong toàn cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cải cách và phát triển đất nước, ước muốn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong việc làm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

*

Toàn cảnh Hội nghị.

Tạo biến đổi ở 3 nội dung: học tập, tuân theo bác cùng nêu gương

Phát biểu chỉ huy tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thừa nhận mạnh, "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 vào nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo chuyển biến ở 3 nội dung: thay đổi viêc học tập bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, đổi mới và thể hiện bỗng phát trong vấn đề làm theo, việc nêu gương của lực lượng cán bộ, đảng viên cùng với phương châm “chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải nêu gương”.

Với tinh thần đó, bạn hữu Nguyễn Trọng Nghĩa kiến nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp liên tiếp quán triệt tinh thần Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của cục Chính trị khóa XIII về liên tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh mẽ học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" diễn ra vào sáng sủa ngày 12/6, tốt nhất là quán triệt sâu sắc bài vạc biểu chỉ đạo của bè bạn Tổng túng bấn thư tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ý kiến đề xuất trong thời hạn tới, cấp cho ủy các cấp tiếp tục thực hiện giỏi những câu chữ sau:

Một là, đề nghị xác định, nghiên cứu, tiếp thu thâm thúy những ngôn từ của siêng đề, tiếp tục nâng cấp nhận thức được cho cán bộ, đảng viên về câu chữ giáo trị và chân thành và ý nghĩa to phệ của bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tốt nhất là về ý chí tự lực, từ cường ước mong phát triển non sông phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là ngôn từ cốt lõi trong văn khiếu nại Đại hội lần sản phẩm XIII của Đảng. Đó là lòng tin độc lập, trường đoản cú chủ, trường đoản cú lực, tự cường, thèm khát phát triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc. Đây là rượu cồn lực, là nguồn sức khỏe to béo để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh nội lực, quá qua cực nhọc khăn, thách thức, góp thêm phần thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội lần lắp thêm XIII của Đảng.

Hai là,căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về bài toán nghiên cứu, học tập tập chăm đề toàn khóa với nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo những cấp phải chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chiến lược triển khai, chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiên cứu, tiếp thu kiến thức đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi năm có công tác kiểm tra, đôn đốc vấn đề triển khai thực hiện từ các đại lý gắn cùng với việc triển khai nhiệm vụ rõ ràng của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đối kháng vị. Muốn học xuất sắc và ao ước làm tốt, mong muốn nêu gương xuất sắc thì ko những thực thi mà yêu cầu đặc biệt suy xét công tác khám nghiệm thực tiễn. Bộ thiết yếu trị, Ban túng bấn thư đã có chỉ huy xác định những nội dung yêu cầu và những đơn vị, địa phương nhưng mà Bộ bao gồm trị, Ban túng thư sẽ sở hữu được kiểm tra thực hiện trong năm 2021 luân chuyển quanh việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Ba là,trong thực trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy những cấp dữ thế chủ động sáng tạo, đổi mới vẻ ngoài học tập, tuyên truyền, song phải bảo đảm an toàn chất lượng, thiết thực với hiệu quả.

Theo đó, làm xuất sắc việc học hành từ xác định nội dung, xác định hình thức, xác định phương pháp, xác minh đối tượng, xác định mục tiêu thế thể, đính với Nghị quyết tw 4 khóa XI, XII, đính với chức trách, nhiệm vụ, quánh điểm, tình trạng từng địa phương để xác minh các câu chữ và rõ ràng hóa những nội dung siêng đề làm thế nào để cho phù hợp, công dụng và thiết thực.

Xem thêm: Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm Mới Nhất

Tập trung thực hiện kết quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của bộ Chính trị về thường xuyên thực hiện thông tư số 05 về “Đẩy táo tợn học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, góp thêm phần củng cố, tăng cường khối đại liên minh toàn dân tộc, thành lập Đảng và hệ thống chính trị vào sạch, vững vàng mạnh, củng cố, tăng tốc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội nhà nghĩa; sệt biệt, đề nghị khơi dậy mong ước phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đẩy mạnh ý chí và sức khỏe đại hòa hợp toàn dân tộc kết hợp với sức dũng mạnh thời đại; tăng nhanh toàn diện, nhất quán công cuộc thay đổi mới, công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, desgin và bảo vệ vững dĩ nhiên Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, giữ lại vững môi trường xung quanh hòa bình, ổn định định, đóng góp phần thực hiện chiến thắng các phương châm phát triển nhưng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XIII của Đảng đã đề ra.