Câu 359258: Cho bội phản ứng hóa học: Cl2 + KOH→ KCl + KClO3 + H2O. Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo vào vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo vào vai trò chất khử trong phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng sẽ cho tương xứng là:

A.

Bạn đang xem: #101

1 : 5

B. 5 : 1

C. 1 : 3

D. 3 : 1


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá và chất khử (đều là Cl2).

Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi quá trình.

Tìm hệ số tương thích cho chất oxi hóa và chất khử làm thế nào để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và chất khử vào sơ trang bị phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác.

Từ đó ta tính được số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học oxi hóa với số nguyên tử clo vào vai trò hóa học khử trong phương trình hóa học.


Giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố gắng đổi:

*

Vậy ta gồm phương trình được cân đối 3Cl2 + 6KOH→ 5KCl + KClO3 + 3H2O.

Xem thêm: Công Thức Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Là, Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch, Hiện Tượng Đoản Mạch

Tỉ lệ thân số nguyên tử clo vào vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo vào vai trò chất khử trong phương trình chất hóa học là 5 : 1.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát