tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mọi người cho mk hỏi nha ,

có tất carbao nhiêu số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 500 chia hết mang đến 2 ,

có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái chia hết mang lại 3 to hơn 200 nhỏ dại hơn500

có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên chia hết đến 5 lớn hơn 100 nhỏ dại hơn 1000


*

số phân tách hết mang đến 2 là số chẵn

ta bao gồm : 0 ; 2 ;4 ;.................498

số số hạng là :(498 - 0):2+1=250

ta có:201;204;............498

SSH là :(498-201):3+1=100

ta có : 105 ;110;.............995

SSH là :(995-105):5+1=179

K nha


*

Các số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 500 phân chia hết mang đến 2 là:

0;2;4;...;498.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 2 và 3

Có vớ cả:

(498-0):2+1=250 (số tự nhiên bé dại hơn 500 chia hết đến 2)

Các số tự nhiên và thoải mái chia hết mang đến 3 lớn hơn 200 nhỏ tuổi hơn 500 là:

201;204;...;498.

Có tất cả:

(498 - 201) : 3 + 1 = 100 ( số tự nhiên và thoải mái chia hết cho 3 lớn hơn 200 nhỏ hơn 500 )

Các số tự nhiên chia hết mang lại 5 lớn hơn 100 nhỏ tuổi hơn 1000 là:

105;110;115;...;995.

Có vớ cả:

(995 - 105) : 5 + 1 = 179 (số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 5 to hơn 100 bé dại hơn 1000)


Số lớn nhất chia hết mang đến 3 cùng 5 là : 90Số nhỏ xíu nhất phân chia hết đến 3 với 5 là : 15Vậy có tất cả các số nhỏ dại hơn 100 và phân tách hết cho tất cả 3 và 5 là :( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )

Chúc bn hok xuất sắc !


Số lớn số 1 chia hết cho 3 cùng 5 là : 90Số nhỏ bé nhất phân chia hết cho 3 với 5 là : 15Vậy có toàn bộ các số nhỏ dại hơn 100 và phân tách hết cho cả 3 với 5 là :( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )


Cho tập hợp những số nhỏ dại hơn 100 phân tách hết cho 3 với 5 : A = 15 ; 30 ; 45 ; ................. ; 90

Số những số nhỏ dại hơn 100 phân tách hết cho 3 với 5 là :

( 90 - 15 ) : 15 + 1 = 6 ( số hạng )

Đ/s : 6 số hạng


Số lớn số 1 chia hết mang lại 3 với 5 là : 90

Số nhỏ nhắn nhất phân chia hết mang đến 3 và 5 là : 15

Vậy có toàn bộ các số bé dại hơn 100 phân chia hết ch 3 với 5 là :

( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )


các số phân tách hết mang đến 3 và 5 sẽchia hết cho 15 cùng lập thành hàng số cach phần nhiều 15đơn vị:

0;15;30;....;90

vậy đang có: (90-0) : 15 +1=7(số)

Đ/S:7 số


Số nhỏ nhất chia hết mang đến 3 , 5 là 15

Số lớn nhất chia hết cho 3 cùng 5 nhưng bé dại hơn 100 là 90

Có toàn bộ số số vừa lòng đề bài bác :

( 90 +15) : 15 + 1 = 8 ( số )

đ/s : 8 số


số đầu chia hết mang lại 3 với 5 ( phân tách hết mang đến 3 với 5 là chia hết cho 15 vì 3*5=15 ) là số 15

số cuối chia hết đến 3 cùng 5 ( phân tách hết cho 3 cùng 5 tức là chia hết cho 15 vi 3*5=15 ) là số 90

Số số phân tách hết mang đến 3 với 5 và bé dại hơn 100 là :

(90-15):15 +1=6 (số)


Số lớn số 1 chi hết mang đến 3 và 5 là :90

Số bé bỏng nhất phân tách hết cho 3 với 5 là : 15

Vậy có tất cả số những số nhỏ dại hơn 100 phân chia hết mang lại 3 với 5 là :

( 90 - 15 ) : 5 + 1 = 6 ( số )

Đáp số : 6 số


1. Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu chữ số phân tách hết đến 3 mà bé dại hơn 2009?

2. Số nhỏ tuổi nhất được viết bởi các chữ số 5 mà lại là sốc hia hết mang đến 3 là số nào ?

3. Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu phân số nhưng tích giữa tử số và mẫu số bởi 100 ?

4. Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu phân số mà lại tổng thân tử số và mẫu số bằng 2009 ?

5. Để viết số trang cuốn sách dày 2005 trang bắt buộc dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?


Tìm những số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 100 và chia hết mang đến 5 dư 3.Có toàn bộ bao nhiêu số Ai góp mình cùng với mai cô giáo chất vấn rồi


Các Số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 100 và phân tách 5 dư 3 là:8; 13;18;.......;98.

Có toàn bộ số nhỏ tuổi hơn 100 và phân chia 5 dư 3 là :

<98-8>:5+1=19

Đ/S : 19

Ai thấy đúng thì k cho khách hàng nhoa!


1.(left(6frac13-2frac15 ight)+left(7frac15-3frac13 ight)=?)

2. Hãy cho biết thêm có từng nào số thập phân bao gồm 1chữ số tại đoạn thập phân mà lớn hơn 1981 và nhỏ dại hơn 1982.

3.Hãy cho biết thêm có từng nào số thập phân bao gồm 2 chữ số ở chỗ thập phân mà to hơn 86 và nhỏ hơn 88.

4. Hãy cho biết thêm có từng nào số thập phân có 3 chữ số ở chỗ thập phân mà lớn hơn 99 và nhỏ tuổi hơn 100.

5.Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số thập phân có các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số của mỗi số đó bởi 3.

6.Hãy cho biết thêm có tất cảbao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số gần như chia hết mang đến 9.

7.Hãy cho biết có vớ cảbao nhiêu số chẵn tất cả 3chữ số mà các số đó đều không phân chia hết cho 9.


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

1.là 8

2.là 9

3. Là 199


Đúng 0

bình luận (0)

Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 cùng 5?


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi diệt

chia hết mang lại 2 và 5 thì gồm tận thuộc là0( tức phân tách hết mang đến 10). Vậy cứ nhì số liên tiếp chia hết cho 2 và 5 thìcó khỏng giải pháp là 10

Vậy ta gồm dãy sau bao gồm các sốcó 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là : 1000;1010;......;2010

số só hạng của hàng là : (2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)


Đúng 0

bình luận (0)

102 so


Đúng 0
bình luận (0)

Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số bé dại hơn 2015 chia hết cho tất cả 2 với 5?


Lớp 4 Toán
3
0
Gửi diệt

Vìchia hết cho 2 cùng 5 thì bao gồm tận cùng là0( tức phân tách hết mang lại 10).

Xem thêm: Trong Bảo Hiểm Fc Trong Bảo Hiểm Là Gì, Trong Bảo Hiểm Fc Có Nghĩa Là Gì

Vậy cứ nhì số liên tiếp chia hết đến 2 cùng 5 thìcó khỏng phương pháp là 10

Vậy ta gồm dãy sau bao gồm các sốcó 4 chữ số nhỏ tuổi hơn năm ngoái chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là:<1000;1010;......;2010>

Số sốhạng của hàng là :

(2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)


Đúng 0

comment (0)

102 chăm sóc nha


Đúng 0
comment (0)

Vìchia hết mang đến 2 cùng 5 thì có tận cùng là0( tức chia hết mang đến 10).

Vậy cứ nhị số thường xuyên chia hết mang đến 2 với 5 thìcó khỏng bí quyết là 10

Vậy ta gồm dãy sau bao hàm các sốcó 4 chữ số nhỏ hơn năm ngoái chia hết cho cả 2 cùng 5 là:<1000;1010;......;2010>

Số sốhạng của dãy là :

(2010-1000):10+1 = 102 ( số hạng)

*
Đã duyệt


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com