Khi tính đạo hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 5x - 3) tại điểm (x_0 = 2), một học viên đã tính theo các bước sau:

Bước 1: (fleft( x ight) - fleft( 2 ight) = fleft( x ight) - 11)

Bước 2: (dfracfleft( x ight) - fleft( 2 ight)x - 2 = dfracx^2 + 5x - 3 - 11x - 2 = dfracleft( x - 2 ight)left( x + 7 ight)x - 2 = x + 7)

Bước 3: (mathop lim limits_x o 2 dfracfleft( x ight) - fleft( 2 ight)x - 2 = mathop lim limits_x o 2 left( x + 7 ight) = 9 Rightarrow f'left( 2 ight) = 9)

Tính toán trên ví như sai thì không đúng ở bước nào?
Bạn đang xem: Đạo hàm x 2

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải


Xét tính phải trái ở từng bước.


Khái niệm đạo hàm --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV nofxfans.com


Bài giải trên trọn vẹn đúng.


Đáp án phải chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Khái niệm đạo hàm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hàm số (fleft( x ight) = sqrt x + 1 ). Tính đạo hàm của hàm số trên điểm (x_0 = 1)


Khi tính đạo hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 5x - 3) tại điểm (x_0 = 2), một học sinh đã tính theo các bước sau:

Bước 1: (fleft( x ight) - fleft( 2 ight) = fleft( x ight) - 11)

Bước 2: (dfracfleft( x ight) - fleft( 2 ight)x - 2 = dfracx^2 + 5x - 3 - 11x - 2 = dfracleft( x - 2 ight)left( x + 7 ight)x - 2 = x + 7)

Bước 3: (mathop lim limits_x o 2 dfracfleft( x ight) - fleft( 2 ight)x - 2 = mathop lim limits_x o 2 left( x + 7 ight) = 9 Rightarrow f"left( 2 ight) = 9)

Tính toán trên trường hợp sai thì không đúng ở cách nào?


Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarrayl3 - sqrt 4 - x ,,,khi,,x e 0\1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x = 0endarray ight.) . Lúc đó (f"left( 0 ight)) là tác dụng nào sau đây?


Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarraylsqrt x ,,,khi,,x > 1\x^2,,,,,khi,,x le 1endarray ight.). Tính (f"left( 1 ight)) ?


Tính tỷ số (dfracDelta yDelta x) của hàm số (y = 2x^3) theo (x) với (Delta x.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarrayl2x + 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x ge 1\dfracx^3 + 2x^2 - 7x + 4x - 1,,khi,,x
*Xem thêm: Tính Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát