/Giáo Dục /Đáp án tuần 7 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”Đáp án tuần 7 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Câu 1: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II (4/1952) mở đầu cho cuộc vận động chỉnh đốn đảng nhằm mục tiêu gì?

A. Tu sửa, khắc phục thiếu sót, tăng lên trình độ tư tưởng và ý thức lao động của cán bộ, đảng viên.

Bạn đang xem: Đáp án tuần 7 cuộc thi 90 năm ngành tuyên giáo

B. Tăng lên chất lượng giáo dục

C. Thực hiện cải cách ruộng đất

D. Sự tăng trưởng kinh tế

Phương án A. Tu sửa, khắc phục thiếu sót để tăng lên tư tưởng, ý thức làm việc của cán bộ, đảng viên.

Câu 2: “Vấn đề mấu chốt trong công việc tư tưởng của chúng ta là phải giải phóng tư tưởng của nhân dân để họ tự nguyện xả thân…” Câu nói đó là của người nào?

A. To Fu

B. Juan Tongue

C. Huff Isap

D. Hazanchuon

B. Chọn Hoàng Tùng

Câu 3: Tháng 8-1953, ban chấp hành trung ương đảng ra nghị quyết chỉnh đốn công việc khuyến học nói đến tới những vấn đề nào?

A. Nhiệm vụ và phương châm làm việc được vạch ra dựa trên chính sách quân sự của đảng.

B. Kế hoạch phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, tập huấn, văn học và giáo dục

C. Dẫn đầu thử nghiệm mạng lưới quảng cáo của một bên giữa những người trong Vùng tự do

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

Câu 4: Tháng 11-1953 Đảng ta ban hành văn bản nào để thực hiện chủ trương “người có công cấy ruộng”?

A. Nghị quyết về “tăng cường thi hành chính sách ruộng đất và sẵn sàng cho công việc vận động quần chúng”

B. Hướng dẫn 10 quy tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ thực hiện chính sách đất đai

C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất

D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất

Đảng Người lao động Việt Nam C. Cương lĩnh về vấn đề ruộng đất được lựa chọn

Câu hỏi 5: Những đóng góp đáng kể trong hoạt động truyền bá của bạn trong thời kỳ 1945-1954 là gì?

A. Làm cho mọi người hiểu mục tiêu kháng chiến là cứu nước, cứu nhà.

B. Đẩy lùi những thiên hướng phê phán, sai lệch, bi quan.

C. Ủng hộ đảng viên tiền phong và tư cách kiểu mẫu

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

Câu 6: Bức thư “Phcửa ải thiệt thà kết đoàn, thương người bệnh, xây dựng nền y tế” được Bác Hồ viết vào năm nào?

A. Ngày 27 tháng 3 năm 1954

B. Ngày 27 tháng 2 năm 1955

C. Ngày 27 tháng 2 năm 1956

D. Ngày 27 tháng 2 năm 1957

Chọn B. 27 tháng 2 năm 1955

A. Thúc đẩy giao tiếp bằng lời nói

B. Thành lập ủy ban công khai và khuyến học các ngành

C. Cục Xúc tiến và Khuđấy động phụ trách các hoạt động công khai trong quần chúng.

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

A. Cục xúc tiến và giáo dục

B. Khoa Giáo dục và Văn học

C. Cục Xúc tiến và Giáo dục

D. Cục xúc tiến và giáo dục

A. Chọn Bộ Khuyến khích và Giáo dục

Câu 9: Chỉ thị 85-CT / TW của Ban Bí thư chỉ rõ “Từ năm 1958, đảng ta cần tăng cường tổ chức tập huấn lý luận Mác – Lê-nin cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên lên một trình độ mới.” Xin cho biết chỉ thị trên được ban hành vào thời khắc nào?

A. Ngày 28 tháng 4 năm 1958

B. Ngày 24 tháng 5 năm 1958

C. Ngày 5 tháng 10 năm 1958

D. Ngày 19 tháng 11 năm 1958

Chọn B. 24 tháng 5 năm 1958

Câu 10: Đoạn thơ nào sau đây gợi cho ta nhớ về thắng lợi lịch sử của dân tộc trong Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? “Đêm 56, tôi đào núi, ngủ dưới hầm, đội mưa, vắt gạo. Máu và bùn non trộn lẫn. Gan ko suy, ý thức ko suy!”

A. Chiến dịch Sticky Tapirus năm 1947

B. Chiến dịch Biên giới 1950

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

D. Cuộc tấn công chiến lược 1953-1954

Chọn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 C.

Trên đây là đáp án tuần 7 cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành khuyến học Đảng”. Những thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được Giaitoan8 cập nhật liên tục!

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ” do Ban công việc tạp chí mạng xã hội VCNET lên kế hoạch tổ chức đã được sự hưởng ứng đông đảo của gần 500.000 thí sinh tham gia. Tham khảo, đây là đáp án tuần thi thứ 7.

*

Câu 1: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II (4/1952) mở đầu cho cuộc vận động chỉnh đốn đảng nhằm mục tiêu gì?

A. Tu sửa, khắc phục thiếu sót, tăng lên trình độ tư tưởng và ý thức lao động của cán bộ, đảng viên.

B. Tăng lên chất lượng giáo dục

C. Thực hiện cải cách ruộng đất

D. Sự tăng trưởng kinh tế

Phương án A. Tu sửa, khắc phục thiếu sót để tăng lên tư tưởng, ý thức làm việc của cán bộ, đảng viên.

Câu 2: “Vấn đề mấu chốt trong công việc tư tưởng của chúng ta là phải giải phóng tư tưởng của nhân dân để họ tự nguyện xả thân…” Câu nói đó là của người nào?

A. To Fu

B. Juan Tongue

C. Huff Isap

D. Hazanchuon

B. Chọn Hoàng Tùng

Câu 3: Tháng 8-1953, ban chấp hành trung ương đảng ra nghị quyết chỉnh đốn công việc khuyến học nói đến tới những vấn đề nào?

A. Nhiệm vụ và phương châm làm việc được vạch ra dựa trên chính sách quân sự của đảng.

B. Kế hoạch phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, tập huấn, văn học và giáo dục

C. Dẫn đầu thử nghiệm mạng lưới quảng cáo của một bên giữa những người trong Vùng tự do

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

Câu 4: Tháng 11-1953 Đảng ta ban hành văn bản nào để thực hiện chủ trương “người có công cấy ruộng”?

A. Nghị quyết “tăng cường thi hành chính sách ruộng đất và sẵn sàng cho công việc vận động quần chúng”

B. Hướng dẫn 10 quy tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ thực hiện chính sách đất đai

C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất

D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất

Đảng Người lao động Việt Nam C. Cương lĩnh về vấn đề ruộng đất được lựa chọn

Câu hỏi 5: Những đóng góp đáng kể trong hoạt động truyền bá của bạn trong thời kỳ 1945-1954 là gì?

A. Làm cho mọi người hiểu mục tiêu kháng chiến là cứu nước, cứu nhà.

B. Đẩy lùi những thiên hướng phê phán, sai lệch, bi quan.

C. Ủng hộ đảng viên tiền phong và tư cách kiểu mẫu

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

Câu 6: Bức thư “Phcửa ải thiệt thà kết đoàn, thương người bệnh, xây dựng nền y tế” được Bác Hồ viết vào năm nào?

A. Ngày 27 tháng 3 năm 1954

B. Ngày 27 tháng 2 năm 1955

C. Ngày 27 tháng 2 năm 1956

D. Ngày 27 tháng 2 năm 1957

Chọn B. 27 tháng 2 năm 1955

A. Thúc đẩy giao tiếp bằng lời nói

B. Thành lập ủy ban công khai và khuyến học các ngành

C. Cục Xúc tiến và Khuđấy động phụ trách các hoạt động công khai trong quần chúng.

Xem thêm: Cho Luồng Khí Clo Qua Dung Dịch Kali Bromua Một Thời Gian Dài

D. Cả ba câu trả lời trên

Chọn D.Cả ba câu trả lời trên

A. Cục xúc tiến và giáo dục

B. Khoa Giáo dục và Văn học

C. Cục Xúc tiến và Giáo dục

D. Cục xúc tiến và giáo dục

A. Chọn Bộ Khuyến khích và Giáo dục

Câu 9: Chỉ thị 85-CT / TW của Ban Bí thư chỉ rõ “Từ năm 1958, đảng ta cần tăng cường tổ chức tập huấn lý luận Mác – Lê-nin cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên lên một trình độ mới.” Xin cho biết chỉ thị trên được ban hành vào thời khắc nào?

A. Ngày 28 tháng 4 năm 1958

B. Ngày 24 tháng 5 năm 1958

C. Ngày 5 tháng 10 năm 1958

D. Ngày 19 tháng 11 năm 1958

Chọn B. 24 tháng 5 năm 1958

Câu 10: Đoạn thơ nào sau đây gợi cho ta nhớ về thắng lợi lịch sử của dân tộc trong Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? “Đêm 56, tôi đào núi, ngủ dưới hầm, đội mưa, vắt gạo. Máu và bùn non trộn lẫn. Gan ko suy, ý thức ko suy!”

A. Chiến dịch Sticky Tapirus năm 1947

B. Chiến dịch Biên giới 1950

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

D. Cuộc tấn công chiến lược 1953-1954

Chọn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 C.

Trên đây là đáp án tuần 7 cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành khuyến học Đảng”. Những thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được Giaitoan8 cập nhật liên tục!