Đề kiểm tra 1 máu Toán lớp 6 chương 2 đề số 1 kèm đáp án chi tiết là tài liệu hữu dụng giúp các em ôn luyện và vậy được bí quyết làm đề đánh giá 45 phút toán 6 chương 2 Số nguyên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương 2 đại số


Cùng ôn luyện và sẵn sàng cho bài xích kiểm tra 45 phút sắp cho tới với đề bình chọn 1 máu Toán 6 chương 2 đề số 1 dưới đây kèm đáp án cụ thể do Đọc tư liệu sưu tầm cùng tổng hợp.Cùng tìm hiểu thêm em nhé!

Đề chất vấn 1 máu Toán lớp 6 Chương 2 - Đề số 1


Bài 1. (3 điểm) Tính:a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011Bài 2. (3 điểm) tìm kiếm x ∈ Z, biết:a) x + 5 = -2 + 11b) -3x = -5 + 29c) |x| - 9 = -2 + 17d) |x – 9| = -2 + 17Bài 3. (2 điểm)Tìm x, biết: |x + 19| + |x + 5| + |x + 2011| = 4xBài 4. (2 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:a) n – 1 là ước của 15b) 2n – 1 phân tách hết đến n – 3

Đáp án đề đánh giá 1 huyết Toán lớp 6 Chương 2 đề số 1

Bài 1.a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )= 0 + (-1) = -1b) |-5| . (-7) + 4 . (-9)= 5 . (-7) + (-36)= -35 + (-36) = -71c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + ( -2010 + 2011 )= 1 + 1 + 1+ … + 1 ( 1006 số hạng = (2011+1)/2)= 1006Bài 2.a) x + 5 = -2 + 11(Leftrightarrow) x + 5 = 9(Leftrightarrow) x = 4b) -3x = -5 + 29(Leftrightarrow) -3x = 24(Leftrightarrow)
x = -8c) |x| - 9 = -2 + 17(Leftrightarrow) |x| = 15 + 9(Leftrightarrow) |x| = 24(Leftrightarrow left< matrix x = 24 hfill cr x = -24 hfill cr ight.)d) |x – 9| = -2 + 17(Leftrightarrow) |x – 9| = 15(Leftrightarrow left< matrix x - 9 = 15 hfill cr x - 9 = -15 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left< matrix x = 24 hfill cr x = -6 hfill cr ight.)Bài 3.Vế trái là tổng của những giá trị hoàn hảo nhất nên là số không âm, cho nên :4x ≥ 0 giỏi x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thỏa mãn)Kết luận: Vậy x = 2035 là giá trị đề nghị tìm.

Xem thêm: Hợp Âm Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Bài 4.a) n – 1 là ước của 15⇒ n – 1 ∈ 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15 ⇒ n ∈ 2; 0; 4; -2; 6; -4; 16; -14 b) Ta có: 2n – 1 = 2n – 6 + 5 = 2(n – 3) + 5 chia hết mang lại n – 3Do đó: 5 chia hết cho n – 3. Bắt buộc n – 3 là mong của 5⇒ n – 3 ∈ 1; -1; 5; -5
⇒ n ∈ 4; 2; 8; -2************Đọc tài liệu đã hướng dẫn cách giải đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 Chương 2 đề số 1 với một vài dạng bài có thể ra trong đề bình chọn sắp tới. Không tính ra, nhớ rằng tham khảo những đề bình chọn 1 tiết Toán 6 khác được cập nhật liên tục tại nofxfans.com nhằm ôn luyện với đạt kết quả tốt tuyệt nhất em nhé!