Đề thi reviews năng lực 2021 đại học non sông thành phố hồ chí minh

Tổng quan lại đề thi đánh giá năng lực 2021Câu 1 – câu 9 kỹ năng tiếng việt phân ngôn ngữCâu 10 – câu 18 kiến thức và kỹ năng tiếng việt trong phần ngôn ngữCâu 19 – câu 20 kỹ năng tiếng việt trong phần ngôn từ và Câu 21 – câu 32 kiến thức tiếng anh vào phần ngôn ngữCâu 33 – câu 39 kiến thức và kỹ năng tiếng anh trong phần ngôn ngữCâu 40 kỹ năng tiếng anh trong phần ngôn ngữ. Câu 41 – câu 52 vào phân toán học, từ duy logic, đối chiếu số liệuCâu 53 đến câu 61 vào phần toán học, tự duy logic, so sánh số liệuCâu 62 đến câu 70 trong phần toán học, tự duy logic, so sánh số liệuCâu 71 mang lại câu 80 vào phần giải quyết vấn đềCâu 81 mang đến câu 91 vào phần giải quyết và xử lý vấn đềCâu 92 cho câu 96 trong phần giải quyết vấn đềCâu 97 đến câu 102 trong phần giải quyết vấn đềCâu 103 mang lại câu 106 vào phần giải quyết vấn đềCâu 107 mang lại câu 111 vào phần giải quyết vấn đềCâu 112 mang đến câu 115 vào phần giải quyết và xử lý vấn đềCâu 116 mang đến câu 120 vào phần xử lý vấn đề

Đáp án đề thi review năng lực 2021 đại học nước nhà thành phố hồ nước chí minh

1.D2.A3.B4.A5.B6.C7.C8.B9.C10.D
11.B12.A13.B14.C15.A16.B17.D18.D19.D20.C
21.B22.B23.A24.B25.C26.B27.C28.D29.B30.C
31.D32.B33.B34.D35.C36.C37.B38.A39.D40.B
41.C42.B43.D44.B45.C46.C47.D48.C49.D50.D
51.B52.D53.C54.C55.A56.C57.B58.C59.D60.A
61.B62.D63.C64.D65.A66.D67.B68.D69.B70.A
71.C72.A73.A74.B75.B76.D77.D78.C79.B80.A
81.B82.A83.B84.C85.A86.C87.D88.B89.B90.B
91.A92.B93.B94.D95.A96.A97.D98.A99.B100.B
101.D102.B103.A104.C105.C106.A107.A108.B109.C110.C
111.B112.D113.B114.D115.B116.B117.D118.B119.D120.B

Lời giải chi tiết cho từng câu hỏi trong đề: Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2021 đại học đất nước thành phố hồ chí minh