Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

nofxfans.com biên soạn và sưu tầm Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 năm 2021 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Download tuyển chọn 20 đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4 2021

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match

*

*

Question 4 : Listen and write the missing words or numbers

1. Let’s go to the …………………………..

Great idea!

2. Why do you want to go to the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to Con Co …………………………

PART 2: READING AND WRITING

Questions 5: Look and read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

*

Question 6: Look and read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go to Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

Question 7: Look at the pictures and the letters. Complete the sentences

*

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2) ……………………….. They are going to (3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4) …………………………. so they are going to take some photos. And they are going to have a lot of fun.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

*

*

*

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen and number (Nghe và đánh số).

*

Question 2. Listen and tick √ (Nghe và đánh dấu √)

*

*

Question 3: Listen and complete the sentences(Lắng nghe và hoàn thànhcâu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time do you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What"s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING AND WRITING

Question 4: Read and tick √(Đọc và dánh dấu)

1. Let’s go to the supermarket. I want to buy some cakes and milk.

*

2.I want to go to the zoo because I want to see the animals.

*

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

*

4. Nam and his father are decorating their house.

*

Question 5: Matching (Nối câu ở cột A đúng với câu ở cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 - d

1. Why do you want to go to the bookshop?

b.Yes, please.

1 -

2. Who is taller?

c. Because I want to buy some pens.

2 -

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 -

4. Would you like some bread?

e. The sister is taller than the mother.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử, Please Wait

4 -

Question 6: Look at the pictures and the letters. Write the words (Nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào chỗ trống)

*

*

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue(Điền từ cho sẵn vào chỗ trống).