Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (766.8 KB, 5 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TIẾNG ANH

PART 1 – LISTENING

I. Listen và tick () the correct picture: (1pt)

E.g.:

1.

2.

3.


4.

II. Listen & tick () true or false: (0.75 pt)

True False

E.g.: It’s sunny.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 có file nghe

True False

1. Suzy is very happy.

2. Milly is sleeping.

3. You should bring your sun hats và sunglasses.
III. Listen & complete: (0.75 pt)

E.g.: We’re getting ready for our summer party.

1. Look at this ………... I am with my mum and aunt, Lola.2. All the ………are talking và laughing.

3. We all lượt thích the yellow ………with purple letters.PART 2 – READING

I. Read the nofxfans.com and write the name under the pictures:

Harry is at the park with his friends. It"s cold. He"s wearing a scarf & a hat. He"stalking khổng lồ Ben. Ben is wearing jeans & a coat. Anna is flying a kite. She"s wearing askirt and black boots. Polly is wearing gloves. She"s playing football with her sisterJenny.

II. Read the nofxfans.com again & write “yes” Or “no”: (0.75 pt)

1.………. 2. ……….

Polly

3. ……….

4. ……….


(3)

E.g.: Harry is at school with his friends. ...1. It is cold. ...2. Harry is wearing a scarf và a hat. ...3. Polly và her sister are talking và laughing. ...III. Read the nofxfans.com và write the answers for these questions: (1 pt)E.g: What’s Harry wearing?


 He’s wearing a scarf và a hat.1. What’s Harry doing?

 He’s ………..to Ben.2. What’s Ben wearing?

 He’s wearing ……….and a…………3. What’s Anna doing?

 She’s………..4. What’s Polly wearing?

 ……….PART 3 – WRITING

I. Fill in each blank with one correct word from the list: (1.25 pts)

sad - friends - grass - real - fairground - water - fields

Suzy is a fairground horse (0). She... (1) round and round every day with her……….. (2), the red horse và the blue horse. But Suzy isn"t happy. She wants torun in the... (3). She wants to lớn eat the green... (4). She wants lớn bea... (5) horse.

II. Look at the pictures and complete the sentences: (1.25 pts)

E.g.:

1.


They were happy.


(4)

3.

ANSWER KEY

PART 1 – LISTENING (2.5 pts)

I. Listen and tick the correct picture (1 pt):1. Sink

2. Children3. 9:45

4. The band – playing music

Tape script:

1. Sink

2. There were some children.

3. What time is it? - It"s quarter khổng lồ ten.4. Look at the band. They are playing music.(0.25 pt for each correct answer)

II. Listen và tick true or false: (0.75 pt)

1. True 2. True 3. False


Tape script:

1. Suzy is very, very happy.

2. Look at the baby. It"s you, Milly. Everyone is singing & talking. & you"re sleeping.3. Here is the weather at nine o"clock. It"s rainy. Don"t forget your umbrella & your raincoat. Don"t get wet!

III. Listen và complete: (0.75 pt)

1. Photo 2. Guests 3. Invitations

Tape script:

1. Look at this photo. I am with my mum and aunt, Lola.

How many………were there?


(5)

2. Look at this picture. All the guests are talking và laughing.

3. Look at this. We all lượt thích the yellow invitations with purple letters on it.

PART 2 – READING (2.5 pts)

I. Read & write the name under the pictures: (0.75 pt)2. Harry 3. Anna 4. Ben

(0.25 pt for each correct answer)

II. Read the nofxfans.com again & write “yes” Or “no”: (0.75 pt)
1. YES 2. YES 3. NO

(0.25 pt for each correct answer)

III. Read the nofxfans.com again và write the answers for these questions: (1.25 pts)1. Talking

2. Jeans và a coat3. Flying a kite

4. Polly is wearing gloves. / Polly’s wearing gloves. / She’s wearing gloves.

(0.25 pt for each correct answer)

PART 3 – WRITING (2.5 pts)

I.

Xem thêm: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Gia Đình Gdcd 8, Please Wait

Fill in each blank with one correct word from the list: (1.25 pts)

1.Goes 2. Friends 3. Fields 4. Grass 5. Real

(0.25 pt for each correct answer)

II. Look at the pictures and complete the sentences: (1.25 pts)1.Wet 2. Children 3. Women – was – woman

(0.25 pt for each correct answer)

Mời các bạn đoc tham khảo thêm tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 khác như:Ôn tập giờ Anh lớp 5 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề đánh giá giữa HK2 địa 9 – thcs dương bá trạc (kèm đáp án) 3 384 0
*
sở hữu Đề bình chọn giữa học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 10 thpt Nguyễn Trãi, tỉnh thái bình - Đề thi thân học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 10 gồm đáp án 5 315 13
*
thiết lập Đề bình chọn tiếng Anh lớp 11 học kì hai năm 2019 - 2020 - Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn giờ Anh gồm đáp án 6 25 0
*
Tải bộ đề ôn tập học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 năm học 2018 - 2019 - hàng đầu - Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn tiếng Việt 12 41 0
*
sở hữu Đề bình chọn tiếng Anh lớp 6 học tập kì hai năm 2019 - 2020 số 6 - Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ Anh bao gồm đáp án 7 140 0
*
sở hữu Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 9 học kì 2 phòng GD&ĐT loài kiến Xương, thái bình năm 2019 - 2020 - Đề thi học tập kì 2 lớp 9 môn giờ Anh gồm đáp án 13 62 0
*
sở hữu Đề thi giờ Anh lớp 11 học kì 2 chương trình new năm học 2018 - 2019 số 1 - Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 bao gồm đáp án 5 427 1
*
cài đặt Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 học tập kì 2 trường trung học phổ thông Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc - Đề thi học kì 2 lớp 12 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án 6 76 0
*
cài Đề thi môn giờ Anh lớp 12 học kì 2 gồm đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 1 - Đề thi học kì 2 lớp 12 môn giờ Anh bao gồm đáp án 8 76 0
*
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 12 môn giờ Anh bao gồm file nghe năm học 2018 - 2019 hàng đầu - Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 gồm đáp án 13 379 32
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(541.19 KB - 5 trang) - download Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học tập 2018 - 2019 tiên phong hàng đầu - Đề đánh giá học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh có đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×