Bạn vẫn xem tài liệu "Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh", để tải tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh

Tài liệu thêm kèm:

*
de_luyen_thi_vao_lop_6_mon_tieng_anh.docx

Nội dung text: Đề luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề luyện thi vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh, Time allowed: 45 min. I. Em hãy điền rượu cồn từ “to be” thích hợp để chấm dứt những câu sau. 1. We are school children. We___ thirteen years old. 2. - “How___ you, John?” - “I ___ fme, thanks.” 3. Those new desks___ in their classroom. 4. My mother___ cooking the meal in the kitchen now. 5. The students___ camping yesterday so today they___tired. II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi địa điểm trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau. Hello! My name is Frankie. I live in Brisbane, Australia. I am twelve (1)___ old. I am a school girl. This is (2)___ school. It is in the suburb(3)___ the city. There are 24 (4)___ in our school. The school has a garden, và there are many (5)___ in it. Our school is very nice. We lượt thích our school very much. III. Em hãy viết danh từ số nhiều của rất nhiều từ sau. 1. Factory foot 2 . Foot 3.tomato 4. Bookshelf 5. Glass 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ IV. Nên lựa chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây. 1. Our class is___ the first floor. A. On B. At C. In D. Khổng lồ 2. The bookstore is___ the movie theater. A. Near khổng lồ B. Next C. Opposite D. In front 3. My father ___ breakfast at half past six every morning.A. Have B. Has C. Get D. Gets 4. Vày ___play soccer in spring? A. Children B. Girl C. Boy D. Student 5.- "___ does your teacher live?” - “He lives in the center of the town.” A. What B. Who C. When D. Where 6. ___ boys & girls are there in your class? A. How old B. How much C How many D. How far 7. Martin___ a dog và he likes to take it for long walks. A. Gets B. Has got C. Get D. Have got 8. - “Hello, Nam. ___are you today?” - “Hi, Nga. I’m fine, thanks.A. How B. What C. Why D. Which 9. Oh, I’m sorry. There isn’t any bread___ the fridge. A. On B. At C. Into D. In 10. - “___ sugar vì chưng you want for your orange juice?” - “Only a little.” A. How much B. How many C. What D. How V. Hãy sắp đến xếp các từ sau thành câu có nghĩa vừa lòng lí. 1. Many / there / family / How / are / your / people / in? ___ 2. Down / please / your / books / Sit / open /and. ___ 3. In / factory / works / father / a / My. ___ 4.This / houses / are / my / their / and / those / is / house ___ 5. Tall / are / There / trees / around / the / house. ___Đáp án Đề 1 – Đề luyện thi vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh I. Em hãy điền đụng từ “to be” thích hợp để xong những câu sau. 1. Are 2. Are – am 3. Are 4. Is 5. Went / are II. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi địa điểm trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau. (1) years (2) my / our (3) of (4) classes (5) trees/ flowers III. Em hãy viết danh trường đoản cú số nhiều của các từ sau. 1. Factories 2. Feet 3. Tomatoes 4. Bookshelves 5. Glasses IV. Em hãy lựa chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để chấm dứt những câu sau đây. 1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. A 9. D 10. A V. Hãy chuẩn bị xếp những từ sau thành câu gồm nghĩa hòa hợp lí. 1. How many people are there in your family? 2. Sit down and open your books, please. 3. My father works in a factory. 4. This is my house and those are their houses.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời Bài Hát: Tàu Về Quê Hương, Lời Bài Hát: Tàu Về Quê Hương

5. There are tall trees around the house.