Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 làm cho quen với những dạng bài tập từ bỏ cơ phiên bản tới nâng cao. Bởi vậy, những bộ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này sẽ giúp đỡ tiếp cận dần dần dần, từ nặng nề đến dễ để trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, phụ huynh cùng các concùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề được nofxfans.com soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục đào tạo dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài bác tập như: Khoanh một từ khác với tự còn lại, nối câu, dứt bài hội thoại, thực hiện tranh gợi nhắc để chấm dứt câu, tìm đôi bạn trẻ thích hợp, đánh số tương xứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Download tuyển chọn 20 đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4 2021

Với các dạng bài xích tập, các bé sẽ được rèn luyện đa số kiến thức khác nhau từ tự vựng cho ngữ pháp, từ bỏ từ đối chọi đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp con trẻ tiếp cận dần dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để học tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vị many exercises ______ Math lessons.

A. To lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào địa điểm trống)

11. Vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với có mang Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Loại giường

23. Bed

C. Chiếc bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Cây bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài xích tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện đa số kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: bởi vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: bởi vì you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vị you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà bầu nên lựa chọn cỗ đề cân xứng với kĩ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký tự để có từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vị you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, phụ huynh nên khích lệ và sắp đến xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác nhiều loại với đều từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ do you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time bởi you go to lớn sleep?

16. What subjects vị you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why vì chưng you want khổng lồ go lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When do you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice khổng lồ meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là rượu cồn lực để bé học tập và rứa gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vì you have Math today? No,…………

A. I am B. I vị C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go khổng lồ the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m khổng lồ 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Do B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với tự gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vị you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Tuần 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 4

Nam: (8) .................... Bởi vì you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. & how (10) ............. You?

Nam : I want to become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác một số loại với rất nhiều từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ xíu luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn nofxfans.com - ứng dụng học giờ đồng hồ Anh online quality cao để hỗ trợ nhỏ bé học với thi giỏi hơn. Phụ huynh cùng trẻ cùng trải nghiệm ngay ứng dụng nofxfans.com tại phía trên với tài khoản học thử: