Diện tích hình phẳng giới hạn bởi những đường (y = x^2 - x), (y = 2x - 2), (x = 0), (x = 3) được xem bởi công thức:
Bạn đang xem: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường


*
*
*
*
*
*
*
*


Công thức tính diện tích s hình phẳng giới hạn bởi đồ dùng thị hàm số (y = fleft( x ight) = x^2 - 1), trục hoành và hai tuyến đường thẳng (x = - 1;x = - 3) là:


Công thức tính diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi trang bị thị hàm số (y = fleft( x ight),y = gleft( x ight)) và hai tuyến phố thẳng (x = a,x = bleft( {a*


*

*


**Xem thêm: De Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Năm 2020, Please Wait


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như hình vẽ.

*

Diện tích hai phần (A) và (B) theo lần lượt là (dfrac163) cùng (dfrac634.) Tính (intlimits_ - 1^dfrac32 fleft( 2x + 1 ight)dx ).