toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai điện trở R1 và R2 mắc thông liền vào hiệu điện nạm 90V. Biết R1=5R2. Cường độ mẫu điện trong mạch là 1,5A.

Bạn đang xem: Điện trở r1

a) Tính R1 và R2

b) Mắc nối liền thêm vào đầu mạch điện trở R3, thì cường độ chiếc điện trong mạch là 0,9A. Tính R3 và hiệu điện cố giữa nhị đầu R3 lúc đó.


*

a) tóm tắt :

(R_1ntR_2)

(U=90V)

(R_1=5R_2)

(I=1,5A)

(R_1=?;R_2=?)

GIẢI :

Điện trở tương tự toàn mạch là :

(R_tđ=dfracUI=dfrac901,5=60Omega)

Vì R1 ntR2 cần :

(R_tđ=R_1+R_2)

(60=R_1+R_2)

(Leftrightarrow R_2=60-R_1) (1)

Mà theo bắt tắt gồm :

(R_1=5R_2) (2)

Ta cầm 60-R1 làm việc (1) vào R2 sinh hoạt (2) có :

(R_1=5.left(R_1-60 ight))

(Rightarrow R_1=5R_1-300)

(Rightarrow R_1=75Omega)

(R_2=dfracR_15=dfrac755=15Omega)

b)

(R_tđ=dfracUI=dfrac900,9=100Omega)

Ta gồm : R1 nt R2 nt R3

(R_tđ=R_1+R_2+R_3)

(100=75+15+R_3)

(=>R_3=10Omega)

(U_3=R_3.I=10.0,9=9V)


Đúng 0
bình luận (0)
*

a)điện trở tđ của doạn mạch là

Rtđ = 90/1.5 = 60 (ôm)

Mà R1 = 5R2

R1 + R2 = Rtđ

5R2 + R2 = 60

6R2 = 60

R2 = 10 (ôm)

=> R1 = 5R2 = 5x10 = 50 (ôm)

b)

điện trở tđ của doạn mạch thời điểm sau là

Rtđ" = U/I" = 90/0.9 = 100 (ôm)

điện trở R3 có mức giá trị là

R3 = Rtđ" - R2 -R1

R3 = 100 - 10 -50

R3 = 40 (ôm)

Vì R3 nt R2 nt R1

=> I3 = I2" = I1" = 0.9 (A)

HĐT giữa 2 đầu năng lượng điện trở R3 là

U3 = I3xR3 = 0.9 x 40 = 36 (V)

theo dõi mình nhé ♥♥♥


Đúng 1
comment (0)

Có ba điện trở R1,R2 và R3 .Khi mắc chúng thông suốt với nhau,thì lúc đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu điện rứa U=110V chiếc điện vào mạch có cường độ là I1=2A.Nếu chỉ mắc thông liền R1 và R2 thì cường độ chiếc điện trong mạch có R1 và R2 là I2=5,5A.Còn giả dụ mắc thông liền R1 với R3 thì cùng với hiệu điện chũm U cường độ cái điện vào mạch có R1 cùng R3 là I3=2,2A.Tính R1,R2 và R3.


Lớp 9 đồ lý Chương I- Điện học
2
0
Gửi hủy

Khi mắc tiếp nối cả 3 điện trở thì :R1 + R2 + R3 = U/I1=110/2=55. (1)Khi mắc tiếp liền R1và R2 thì : R1 +R2 =U/I2=110/5,5=20. (2)Khi mắc thông suốt R1vaà R3 thì : R1 +R3=U/I3=110/2,2=50. (3)Từ (1),(2) VÀ (3) ta bao gồm hệ pt : R1 + R2 + R3=55R1 + R2 = 20R1 + R3= 30

Giải ra,ta được :R1=15R2=5R3=35


Đúng 0

bình luận (0)

Võ Đông Anh Tuấn copy bài bác tui trong CHTT à


Đúng 0
comment (3)

Có tía điện trở R1,R2 và R3 .Khi mắc chúng tiếp liền với nhau,thì khi đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu điện cố kỉnh U=110V cái điện trong mạch bao gồm cường độ là I1=2A.Nếu chỉ mắc tiếp liền R1 và R2 thì cường độ cái điện vào mạch có R1 và R2 là I2=5,5A.Còn nếu mắc thông liền R1 và R3 thì với hiệu điện núm U cường độ dòng điện vào mạch tất cả R1 cùng R3 là I3=2,2A.Tính R1,R2 và R3.


Lớp 9 đồ lý Chương I- Điện học
2
0
Gửi hủy

Khi mắc thông suốt cả 3 năng lượng điện trở thì :R1 + R2 + R3 = U/I1=110/2=55. (1)Khi mắc nối tiếp R1và R2 thì : R1 +R2 =U/I2=110/5,5=20. (2)Khi mắc tiếp liền R1vaà R3 thì : R1 +R3=U/I3=110/2,2=50. (3)Từ (1),(2) VÀ (3) ta gồm hệ pt : R1 + R2 + R3=55R1 + R2 = 20R1 + R3= 30

Giải ra,ta được :R1=15R2=5R3=35


Đúng 0

comment (0)

Mắc nối tiếp cả 3 năng lượng điện trở thì :

R1 +R2 +R3 =(fracUI_1)=(frac1102)=55 (1)Mắc tiếp liền R1 cùng R2 thì :

R1 +R2 =(fracUI_2)=(frac1105,5)=20 (2)Mắc thông suốt R1 và R3 thì :

R1 +R3=(fracUI_3)=(frac1102,2)=50 (3)Từ (1),(2) và (3) ta tất cả hệ pt :

R1 +R2 +R3=55R1 +R2=20R1 +R3=50Giải ra,ta sẽ sở hữu được đáp án thứu tự là :R1=15

R2=5

R3=35


Đúng 0

bình luận (0)

Cho R1 = 20ôm vfa R2 = 40ôm mắc nối tiếp a, Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện gắng U, thì hiệu điện gắng 2 đầu điện trở R2 là 60V. Tính cường độ loại điện qua mạch và hiệu điện cố gắng U b, Để cường độ dòng điện giảm xuống 2 lần, buộc phải mắc tiếp nối thêm vào mạch điện 1 điện trở R3. Tính R3? 


Lớp 9 trang bị lý bài bác 4. Đoạn mạch tiếp nối
1
0
gởi Hủy

a.Cường độ dòng điện qua mạch: (I_mạch=I_2=fracU_2R_2=1,5left(A ight)) Hiệu điện chũm U: (U=R_tđ imes I_mạch=left(R_1+R_2 ight) imes I_mạch=60 imes1,5=30left(V ight)) 

b.(I"=I:2=0,75left(A ight))

(R_tđ=fracUI"=frac600,75=80left(Omega ight))

(R_3=R_tđ-left(R_1+R_2 ight)=80-60=20left(Omega ight))


Đúng 0

bình luận (2)

1)Hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối vào hiệu điện vậy U = 75V. Biết R1 = 2R2 cường độ loại điện vào mạch là 2,5A. Tính điện trở R1

 

2)Đặt một hiệu điện cụ U = 45V vào nhị đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Chiếc điện vào mạch thiết yếu có cường độ 2,5A. Xác minh R2 biết rằng R1 = 

*
R2

 


Lớp 9 đồ gia dụng lý bài xích 4. Đoạn mạch thông suốt
2
0
Gửi hủy

Bài 1.

(R_tđ=dfracUI=dfrac752,5=30Omega)

Có (R_1ntR_2Rightarrow R_1+R_2=30) (Rightarrow2R_2+R_2=30Rightarrow R_2=10Omega)

(Rightarrow R_1=30-R_2=30-10=20Omega)


Đúng 1

phản hồi (0)

BÀI 2.

Ta có: (R_tđ=dfracUI=dfrac452,5=18Omega)

Mà (R_1//R_2) (Rightarrowdfrac1R=dfrac1R_1+dfrac1R_2)

Lại có: (R_1=dfrac32R_2)

(Rightarrowdfrac1R=dfrac1dfrac32R_2+dfrac1R_2=dfrac118) (Rightarrow R_2=30Omega)

 

 


Đúng 1
bình luận (0)

Cho mạch năng lượng điện gồm cha điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp.

Biết R1= 15, R2 = 25. Khi để vào nhì đầu đoạn mạch hiệu điện cố gắng U = 60V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1,2A.

A, tính điện trở R3

B, tính các hiệu điện thếhai đầu mỗi năng lượng điện trở


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi hủy

Đặt một hiệu điện cố gắng U tương đồng vào nhì đầu năng lượng điện trở R1 với R2 biết R2 = 2R1. Nếu hai năng lượng điện trở R1 với R2 mắc nối tiếp thì cường độ loại điện là I = 0,2A. Trường hợp mắc hai năng lượng điện trở R1 và R2 song song vào hiệu điện thế trên thì cường độ cái điện vào mạch đó là


Lớp 9 vật dụng lý
1
0
giữ hộ Hủy

Khi mắc nối tiếp: (R=R1+R2=3R_1)

(Rightarrow U=IR=0,2cdot3R_1=0,6R_1)

Khi mắc tuy vậy song: (R=dfracR1cdot R2R1+R2=dfrac23R_1)

(Rightarrow I=dfracUR=dfrac0,6R_1dfrac23R_1=0,9A)


Đúng 1

comment (0)

Cho mạch điện bao gồm 2 năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Biết R1 = 9Ω, R2 = 15Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch không đổi 12V.

a. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB cùng cường độ cái điện qua mỗi năng lượng điện trở.

b. Mắc thêm năng lượng điện trở R3 vào đoạn mạch bên trên thì hiệu suất của mạch là 12W. R3 mắc như thế nào? tại sao? Tính R3.

Xem thêm: Nếu Phát Hiện Bạn Trong Lớp Nghiện Ma Túy Em Sẽ Làm Gì, Trách Nhiệm Của Học Sinh Trong Phòng Chống Ma Túy


Lớp 9 thiết bị lý Chương I- Điện học
1
0
Gửi hủy

(R_tđ=R_1+R_2=9+15=24Omega)

(I_1=I_2=I_m=dfrac1224=0,5A)

Mắc thêm (R_3) vào mạch thì dòng điện qua mạch là:

(I"_m=dfracP_mU_m=dfrac1212=1A)

(Rightarrow R_3) mắc tuy nhiên song với (left(R_1ntR_2 ight))

(Rightarrow U_3=U_m=12V)

(Rightarrow I_12"=dfrac1224=0,5ARightarrow I_3=0,5ARightarrow R_3=24Omega)

 


Đúng 2

phản hồi (0)

cho mạch điện có 3 năng lượng điện trở R1,R2, R3 mắc nối tiếp nhau. Biết R1=5 ôm, R2=20 ôm. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch thì hiệu điện cầm cố U=50 ôm và cường độ cái điện trong mạch là 1A. Tính những hiệu năng lượng điện thế gồm trong mạch

 


Lớp 9 vật dụng lý
2
0
Gửi diệt

(dfrac505+20+R_3=1=>R_3=25)

(U_1=1.5=5left(V ight);U_2=1.20=20left(V ight);U_3=1.25=25left(V ight))


Đúng 1

bình luận (0)

R1ntR2ntR3

(=>I1=I2=I3=Im=1A)

(=>Rtd=R1+R2+R3=dfracUI=50=>R3=25left(om ight))

(=>U1=I1.R1=5V,U2=I2.R2=20V,U3=I3.R3=25V)


Đúng 1
bình luận (0)

Đặt một hiệu điện vắt U hệt nhau vào nhì đầu năng lượng điện trở R 1  và R 2 , Biết R 2 = 2 R 1 . Nếu hai năng lượng điện trở  R 1 và  R 2 mắc tiếp liền thì cường độ chiếc điện là I = 0,2A. Trường hợp mắc hai điện trở  R 1 và  R 2 song sog vào hiệu điện rứa trên thì cường độ cái điện vào mạch chính là:

A. 0,2A

B. 0,3A

C. 0,4A

D. 0,9A


Lớp 9 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án D

Điện trở mạch mắc nối tiếp R n t = R 1 + R 2 = 3 R 1 .

V ậ y U = 0 , 2 . 3 R 1 = 0 , 6 . R 1

Điện trở mạch mắc tuy vậy song

*

Vậy cường độ chiếc điện: I = U/R = 0,9A.


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com