Doanh thu hoạt động tài chính là gì? Đây được biết đến là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515 gồm những gì? Khi phát sinh các khoản doanh thu này, kế toán doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào? Cùng tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Doanh thu tài chính là gì

Căn cứ pháp lý: điều 80 thông tư 200/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại điều 28 thông tư 177/2015/TT-BTC


4. Một số quy định cần được tôn trọng khi hạch toán vào tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
5.1 Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư:
5.2 Định kỳ, khi có bằng chứng chắc chắn thu được khoản lãi cho vay (bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, kế toán ghi:
5.5 Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, chi trả các khoản chi phí bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112, kế toán ghi:
5.6 Khi thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán các TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các tài khoản nợ phải trả, kế toán ghi:
5.7 Khi thu tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ, nếu tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu tiền cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của các tài khoản phải thu, kế toán ghi:
5.8 Khi bán sản phẩm, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”, kế toán ghi:
5.9 Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, kế toán ghi:
5.10 Khi xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, kế toán kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại, kế toán ghi:
5.11 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi:

1. Doanh thu hoạt động tài chính là gì?

Mặc dù là một trong các khoản mục doanh thu của doanh nghiệp xong vẫn có không ít người thắc mắc doanh thu hoạt động tài chính là gì. Theo VAS 01, ““Doanh thu và thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản vốn của cổ đông hoặc chủ sử hữu”.”

Như vậy, tương tự doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ thì doanh thu hoạt động tài chính là giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, và lợi ích kinh tế này thu được từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Một trong các vấn đề quan trọng nhất khi tìm hiểu “doanh thu hoạt động tài chính là gì” là cần nắm rõ được thế nào là hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, các hoạt động tài chính kinh doanh về vốn, hoạt động gửi tiền của doanh nghiệp được coi là hoạt động tài chính. Tức là, doanh thu tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

Cổ tức lợi nhuận được chia; Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;Lãi tỷ giá hối đoái;Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Ngoài việc quan tâm xem doanh thu hoạt động tài chính là gì, chúng ta cũng cần nắm rõ doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận vào tài khoản nào, kết cấu và nguyên tắc ghi nhận ra sao. Hãy cùng theo dõi tiếp các phần sau để hiểu rõ hơn về doanh thu hoạt động tài chính nhé.

2. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi mà BHTG Việt Nam được phép đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao và doanh thu hoạt động tài chính khác của đơn vị, gồm:

– Tiền lãi hoạt động mua trái phiếu, tín phiếu;

– Lãi tiền gửi có kỳ hạn;

– Lãi từ các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao gồm cả khoản lãi khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

– Doanh thu hoạt động tài chính khác như lãi tiền gửi không kỳ hạn, lãi đầu tư vào các giấy tờ có giá và doanh thu hoạt động tài chính khác.

b) Doanh thu hoạt động tài chính phản ánh vào TK này là các khoản doanh thu được thực hiện trong kỳ, được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

c) TK 515 phải hạch toán chi tiết theo 2 loại: Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và doanh thu hoạt động tài chính khác và theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư và thời hạn đầu tư.

d) Đối với việc nhượng bán các khoản đầu tư, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, giá bán được tính theo giá trị hợp lý của khoản nhận được.

đ) Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư trái phiếu, tín phiếu hoặc các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà đơn vị mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi đơn vị mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư đó.

e) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để xác định thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, làm căn cứ trích lập một phần vào thu hoạt động tài chính để trang trải chi phí hoạt động và trích lập vào quỹ dự phòng nghiệp vụ.

g) Toàn bộ các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác ngoài thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào TK 911 – Xác định kết quả hoạt động, để xác định kết quả hoạt động trong kỳ của đơn vị.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có)– Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia
– Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 “xác định kết quả kinh doanh”– Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty con, công ty liên doanh
– Chiết khấu thanh toán được hưởng
– Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh
– Lãi TGHĐ phát sinh khi bán ngoại tệ
– Lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh doanh
– Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.
Tổng số phát sinh NợTổng số phát sinh Có

Lưu ý: Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ

*

6. Lưu ý cho người làm kế toán khi hạch toán vào tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Để quản lý, kiểm soát được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính và phục vụ dễ dàng cho quá trình làm thuyết minh báo cáo tài chính, người làm kế toán nên mở chi tiết tài khoản doanh thu hoạt động tài chính thành những tài khoản con. Chẳng hạn: TK 5151 – Lãi tiền gửi ngân hàng; TK 5152 – Lãi cho vay; TK 5153 – Cổ tức, lợi nhuận được chia… Khi nhận được thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi tức từ hoạt động đầu tư, kế toán phải lập chứng từ hạch toán ghi Nợ TK 138/Có TK 515 chứ không đợi đến khi nhận được cổ tức, lợi tức từ hoạt động đầu tư mới hạch toán;Đối với khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.Khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, kế toán chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính cũng như không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư vào công ty.Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, sổ sách, chứng từ cẩn thận, khoa học; tránh thất thoái tài liệu hoặc không tìm thấy khi cần đối chứng.Theo dõi thường xuyên, tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời tất cả các khoản phát sinh liên quan đến doanh thu hoạt động tài chính làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Biết kiểm tra số liệu và liên kết với các phân hệ kế toán khác để đảm bảo khớp đúng số liệu, tránh hạch toán sai hoặc hạch toán thiếu.

Tạm kết

Qua bài viết trêm đây nofxfans.com nofxfans.com hy vọng độc giả đã nắm rõ được doanh thu hoạt động tài chính là gì, tài khoản và cách ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính là một trong những tài khoản quan trọng gắn liền với số liệu trong báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp.

Để giúp kế toán tiết kiệm thời gian khi hạch toán và hạn chế được tối đa sai sót khi xử lý các báo cáo tài chính, phần mềm nofxfans.com nofxfans.com Kế toán đem đến vô vàn tính năng tự động ưu việt cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh tài chính của doanh nghiệp: 

– Định khoản tự động: hỗ trợ kế toán hạch toán nhanh một số nghiệp vụ kế toán thông dụng rút tiền gửi ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt, chi tạm ứng, thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp, các khoản phải trả, phải nộp khác… đã được thiết lập trước 

– Tự động kết chuyển lãi lỗ: Phần mềm tự động kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ theo các cặp tài khoản kết chuyển đã thiết lập

– Cung cấp công cụ trực quan giúp theo dõi tiến độ, quản lý doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng

– Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng: Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung… và cho phép Kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử, Please Wait

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online nofxfans.com nofxfans.com để công tác kế toán hiệu quả hơn.