Yêu ước với 1-1 khiếu nại, cáo giác đủ đk xử lý


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THANH TRA CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 05/2021/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO,ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Căn cứ LuậtKhiếu nài nỉ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ lý lẽ Tiếpcông dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ mức sử dụng Tốcáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị địnhsố 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thihành một số trong những điều của hình thức Tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều với biệnpháp tổ chức thi hành lao lý Tố cáo;

Căn cứ Nghị địnhsố 124/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều và biện pháp thi hành quy định Khiếu nại;

Căn cứ Nghị địnhsố 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng tư năm 2018 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Thanh tra thiết yếu phủ;

Theo đề xuất củaTrưởng Ban tiếp công dân trung ương và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Tổng Thanh traChính phủ phát hành Thông bốn quy định tiến trình xử lý đối chọi khiếu nại, đối kháng tố cáo,đơn kiến nghị, bội nghịch ánh.

Bạn đang xem: Đơn kiến nghị phản ánh

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy địnhviệc tiếp nhận, phân loại, xử lý so với đơn khiếu nại, solo tố cáo, đơn kiếnnghị, phản ảnh (sau trên đây gọi phổ biến là đơn).

Các làm phản ánh, kiếnnghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành thiết yếu được tiếp nhận, xử trí theo quyđịnh của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh về câu hỏi tiếp nhận, giải pháp xử lý phản ánh, đề xuất của cá nhân, tổ chức triển khai về quy địnhhành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông bốn này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tứ này áp dụngđối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệpnhà nước (sau trên đây gọi thông thường là cơ quan, tổ chức, solo vị) và người có thẩm quyềntrong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong câu hỏi xử lý đơn và cơ quan, tổ chức, cánhân gồm liên quan.

Điều 3. Hình thức xử lý đơn

1. Việc xử lý đối chọi phải bảo đảm an toàn tuân mẹo nhỏ luật; nhanhchóng, kịp thời; rõ ràng, thống độc nhất và sản xuất điều kiện dễ dàng cho công dântrong việc triển khai các giấy tờ thủ tục về khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, bội nghịch ánh.

2. Đơn cần được gửi, chuyển đến đúng cơ quan, tổ chức, 1-1 vị,cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Điều 4. Lý giải từ ngữ

Trong Thông tưnày những từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:

1. Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thứctheo khí cụ của pháp luật, gửi đến cơ quan, tổ chức, đối chọi vị, người dân có thẩmquyền để khiếu năn nỉ hoặc tố giác hoặc con kiến nghị, phản nghịch ánh.

2. Xử lý solo là việc cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, người dân có thẩmquyền địa thế căn cứ vào ngôn từ vụ câu hỏi được trình diễn trong 1-1 mà phân loại nhằm mục tiêu thụlý giải quyết đơn trực thuộc thẩm quyền, lý giải hoặc chuyển đối kháng đến cơ quan, tổchức, 1-1 vị, người có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo chính sách của pháp luật.

Chương II

TIẾPNHẬN, PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ ĐƠN

Điều 5. đón nhận đơn

Đơn được tiếp nhậnđể phân nhiều loại và xử trí từ những nguồn sau đây:

1. Đơn được giữ hộ qua dịch vụ bưu chính;

2. Đơn được gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địađiểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận 1-1 hoặc qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổchức, đối kháng vị;

3. Đơn vì Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơquan của Quốc hội với của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân,các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban chiến trường Tổ quốc vn và các tổ chứcthành viên của mặt trận, cơ quan báo chí truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác chuyểnđến theo phương pháp của pháp luật;

4. Đơn vì chưng lãnh đạo Đảng, bên nước cùng lãnh đạo các cơ quan liêu Đảngchuyển đến.

Điều 6. Phân loại đơn

1. Vấn đề phân các loại đơn căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn,mục đích, yêu ước của fan viết đơn, không phụ thuộc vào vào tiêu đề của đơn.

Đơn được phân loạinhư sau:

a) Đơn năng khiếu nại;

b) Đơn tố cáo;

c) Đơn con kiến nghị, làm phản ánh;

d) Đơn có nhiều nội dung không giống nhau.

2. Phân các loại theo đk xử lý, bao gồm đơn đủ điều kiện xửlý, solo không đủ điều kiện xử lý.

a) Đơn đủ đk xử lý là đơn đáp ứng nhu cầu các yêu mong sau đây:

- Đơn sử dụng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằngtiếng quốc tế thì phải kèm phiên bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày,tháng, năm viết đơn; họ, tên, add của fan viết đơn; có chữ ký hoặc điểmchỉ của người viết đơn;

- Đơn năng khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cánhân bị khiếu nại; nội dung, vì sao khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dungkhiếu nại và yêu ước của bạn khiếu nại;

- Đơn tố giác ghi rõ họ tên, add của fan bị tố cáo; hànhvi vi phi pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thôngtin khác bao gồm liên quan;

- Đơn loài kiến nghị, phản chiếu ghi rõ văn bản kiến nghị, phảnánh;

- Đơn ko rõ bọn họ tên, add của người gửi đơn nhưng tất cả nộidung cáo giác về hành động vi phi pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạmpháp luật, tài giỏi liệu, chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm pháp luật và tất cả cơ sởđể thẩm tra, xác minh theo hình thức tại khoản 2 Điều 25 quy định Tốcáo.

b) Đơn ko đủ đk xử lý bao gồm:

- Đơn không thỏa mãn nhu cầu các yêu mong tại điểm a khoản 2 Điều này;

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cá nhântrong đó tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

- Đơn vẫn được khuyên bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 8Thông tư này;

- Đơn bao gồm nội dung chống đối mặt đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của phòng nước; 1-1 có ngôn từ chia rẽ đoàn kết dân tộc,tôn giáo; đối chọi có lời lẽ thô tục, thoa nhọ, xúc phạm danh dự, đáng tin tưởng của cá nhân,cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Đơn rách rưới nát, chữ viết bị tẩy xóa, ko rõ, cần yếu đọcđược.

3. Phân loại solo thuộc thẩm quyền và solo không ở trong thẩm quyềngiải quyết của tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

4. Phân loại đơn theo số lượng người năng khiếu nại, bạn tố cáo,người con kiến nghị, làm phản ánh.

a) Đơn gồm họ, tên, chữ ký của một người;

b) Đơn bao gồm họ, tên, chữ ký của 02 fan trở lên.

5. Phân nhiều loại theo thẩm quyền giải quyết.

a) Đơn ở trong thẩm quyền xử lý của cơ sở hành thiết yếu nhànước, gồm: thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân những cấp cùng cơ quan, tổ chức trực nằm trong Ủy ban nhândân những cấp hoặc của cơ quan hành chính khác;

b) Đơn ở trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của Quốc hội, Ủy ban Thườngvụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban và những cơ quan khác của Quốc hội, cáccơ quan ở trong Ủy ban hay vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp và những cơquan của Hội đồng nhân dân những cấp;

c) Đơn nằm trong thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng,thi hành án;

d) Đơn thuộc thẩm quyền xử lý của kiểm toán Nhà nước;

đ) Đơn ở trong thẩmquyền giải quyết của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chínhtrị - làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chứctôn giáo;

e) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập,doanh nghiệp đơn vị nước;

g) Đơn trực thuộc thẩmquyền giải quyết và xử lý của những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác.

Chương III

XỬLÝ ĐƠN

Mục1. XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Điều 7. Xử lý 1-1 khiếu nài thuộc thẩm quyền giải quyết

1. Đơn năng khiếu nại ở trong thẩm quyền giải quyết và ko thuộc mộttrong các trường vừa lòng không được thụ lý xử lý theo giải pháp tại Điều 11 cách thức Khiếu nằn nì thì tín đồ xử lý đơn lời khuyên người đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thụ lý để giải quyết theo chế độ của pháp luật. Việcđề xuất thụ lý giải quyết được triển khai theo chủng loại số 01ban hành cố nhiên Thông tứ này.

2. Đơn khiếu nại nằm trong thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điềukiện thụ lý giải quyết và xử lý thì hướng dẫn fan khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệuđể thực hiện việc khiếu nại theo chế độ của pháp luật. Việc hướng dẫn được thựchiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Đơn khiếu nại trực thuộc thẩm quyền của cấp cho dưới nhưng quá thờihạn giải quyết và xử lý theo phương pháp của hiện tượng Khiếu nằn nì mà không được giải quyết thì ngườixử lý đơn báo cáo người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

Điều 8. Xử lý solo khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết

1. Đơn khiếu nại ko thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình thì người xử lý 1-1 hướng dẫn người khiếu nạigửi solo đến cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, người có thẩm quyền giải quyết. Việc hướngdẫn chỉ triển khai một lần theo mẫu mã số 02 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

2. Đơn khiếu nại bởi lãnh đạo Đảng, đơn vị nước, Hội đồng Dân tộc,các Ủy ban và phòng ban khác của Quốc hội, những cơ quan nằm trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thành viên chính phủ, Chánh ánTòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao, Tổng Kiểmtoán bên nước, Văn phòng quản trị nước, văn phòng công sở Trung ương, Ủy ban Kiểm tratrung ương và các ban đảng Trung ương, cơ sở Trung ương của những tổ chức chínhtrị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị - xã hội - công việc và nghề nghiệp chuyển cho thì tín đồ xửlý đối chọi trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và bao gồm văn bản phúc đáp.

3. Đơn khiếu nại vì Ban tiếp công dân trung ương, các cơ quancủa Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức chính trị - làng mạc hội,tổ chức thiết yếu trị - thôn hội - nghề nghiệp và công việc ở cấp cho tỉnh, cấp huyện chuyển mang đến thìBan tiếp công dân report Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp để xin ý kiến chỉ đạoviệc xử lý.

4. Đối với phần đa vụ việc khiếu nề đông người, phức tạp, tồn đọng,kéo nhiều năm đã tất cả quyết định giải quyết và xử lý nhưng người khiếu nài nỉ có 1-1 gửi cho Thanhtra cơ quan chính phủ hoặc Trụ sở tiếp công dân trung ương thì trưởng phòng ban tiếp công dântrung ương báo cáo Tổng Thanh tra cơ quan chính phủ giao cho các vụ, cục, đơn vị kiểmtra, báo cáo, khuyến nghị văn bạn dạng trả lời công dân hoặc hiệp thương với chủ tịch Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh về phía xử lý.

Điều 9. Xử lý đối chọi khiếu nại đối với quyết định xử lý khiếu nề hà đãcó hiệu lực thực thi pháp luật

1. Đơn năng khiếu nại đối với quyết định xử lý khiếu nại vẫn cóhiệu lực lao lý theo quy định tại Điều 44 chế độ Khiếu nạithì tín đồ xử lý đối kháng không thụ lý, không chuyển đơn mà hướng dẫn fan khiếu nạikhởi khiếu nại vụ án hành chính tại tandtc nhân dân tất cả thẩm quyền theo chế độ củapháp vẻ ngoài về tố tụng hành chính, trừ trường thích hợp được luật tại khoản 2 Điềunày.

2. Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại sẽ cóhiệu lực luật pháp nhưng qua nghiên cứu, lưu ý phát hiện nay việc giải quyết và xử lý khiếunại vi phi pháp luật, khiến thiệt sợ đến tác dụng của nhà nước, quyền và lợi íchhợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức được khí cụ tại Điều38 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và phương án thi hành chính sách Khiếu nại thì bạn xử lýđơn phải báo cáo để fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị mình coi xét, quyếtđịnh theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 10. Xử lý đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền có họtên, chữ ký của rất nhiều người

Đơn khiếu nại khôngthuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà có họ tên, chữký của khá nhiều người thì bạn xử lý đơn hướng dẫn cho một fan khiếu nại bao gồm địachỉ rõ ràng gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân có thẩm quyền giảiquyết. Việc hướng dẫn được triển khai theo mẫu mã số 02ban hành dĩ nhiên Thông tư này.

Điều 11. Cách xử trí giấy tờ, tài liệu nơi bắt đầu gửi kèm theo đơn khiếunại

Đơn năng khiếu nại cógửi kèm theo giấy tờ, tài liệu cội thì người xử lý đối kháng trả lại cho tất cả những người gửiđơn giấy tờ, tư liệu đó.

Điều 12. Xử lý solo khiếu nại đối với quyết định hành chínhcó tài năng gây hậu quả khó khăn khắc phục

Trong trường hợpcó căn cứ nhận định rằng việc thi hành ra quyết định hành bao gồm sẽ gây ra hậu quả khó khăn khắcphục thì fan xử lý đơn phải kịp thời báo cáo để bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị coi xét, đưa ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đề xuất cơ quan, người dân có thẩmquyền nhất thời đình chỉ việc thi hành ra quyết định hành chính.

Sau khi nhận đượcbáo cáo hoặc con kiến nghị, người dân có thẩm quyền có trọng trách xem xét, quyết địnhviệc lâm thời đình chỉ, phụ trách về quyết định của bản thân và thông tin cho cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng đã đề nghị biết hiệu quả xử lý.

Mục2. XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

Điều 13. Xử lý đối kháng tố cáo ở trong thẩm quyền giải quyết

Đơn cáo giác thuộcthẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đủ đk thụ lýtheo dụng cụ tại khoản 1 Điều 29 nguyên lý Tố cáo thì người xửlý đơn report người mở đầu để thụ lý giải quyết theo quy định. Việc đề xuấtthụ lý xử lý được triển khai theo chủng loại số 01ban hành dĩ nhiên Thông tứ này.

Điều 14. Xử lý solo tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết

1. Đơn tố giác không trực thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng mình thì người xử lý đơn khuyến cáo với người đứng đầu chuyển đối chọi vàcác thông tin, tài liệu dĩ nhiên (nếu có) mang lại cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩmquyền giải quyết và xử lý theo nguyên lý của pháp luật. Việc chuyển solo tố cáo được thựchiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tứ này.Việc chuyển đối chọi đến cơ quan có thẩm quyền chỉ triển khai một lần đối với đơn tốcáo bao gồm cùng nội dung.

2. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức,đơn vị cung cấp dưới trực tiếp tuy vậy quá thời hạn theo điều khoản của cơ chế Tố cáo màchưa được xử lý thì fan xử lý đơn khuyến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị ra văn bản yêu cầu người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trựctiếp báo cáo về vượt trình giải quyết tố cáo, nguyên nhân chậm giải quyết, xác địnhtrách nhiệm xử lý tố cáo và phải báo cáo kết quả giải quyết.

Điều 15. Xử lý đơn tố cáo đối với đảng viên

Đơn tố cáo đối vớiđảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, công ty trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quychế, tóm lại của Đảng được chuyển mang đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quyđịnh của Đảng.

Điều 16. Xử lý 1-1 tố cáo hành động vi phạm pháp luật gây thiệthại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng đến tác dụng của bên nước, quyền cùng lợiích hòa hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức

Đơn tố cáo hànhvi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợiích của nhà nước, quyền và công dụng hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức thìngười xử lý đối chọi phải đúng lúc báo cáo, tham mưu, khuyến cáo để fan đứng đầu cơquan, tổ chức, đối chọi vị vận dụng biện pháp quan trọng theo thẩm quyền hoặc thôngbáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền kịp thời vận dụng biện pháp ngănchặn theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Xử lý đối chọi tố cáo hành vi phạm luật thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục giải quyết và xử lý khiếu nại

1. Đơn tố cáo người giải quyết và xử lý khiếu nại phạm luật về thẩm quyền,trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thì không thụ lý đối kháng theo nguyên tắc củaLuật Tố cáo. Vào trường đúng theo này, người xử lý đối kháng hướng dẫn người có đơn tiếptục thực hiện việc khiếu nại hoặc khởi khiếu nại vụ án hành chủ yếu tại tòa án có thẩmquyền theo nguyên lý của pháp luật.

2. Đối với đối kháng tố cáo mà tín đồ tố cáo hỗ trợ được thông tin,tài liệu, bệnh cứ xác định người giải quyết khiếu nại bao gồm hành vi phạm luật mộttrong các điều cấm được điều khoản tại các khoản 1, 2 cùng 4 của Điều6 pháp luật Khiếu vật nài thì thụ lý giải quyết theo lý lẽ của pháp luật Tố cáo.

Điều 18. Xử lý tin tức có câu chữ tố cáo

Khi nhấn đượcthông tin gồm nội dung tố cáo luật tại khoản 2 Điều 25 qui định Tốcáo thì tín đồ xử lý đơn báo cáo người tất cả thẩm quyền giúp xem xét, quyết địnhviệc thanh tra, kiểm tra hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyềnđể quyết định việc thanh tra, kiểm tra giao hàng cho công tác làm việc quản lý.

Điều 19. Giữ kín đáo thông tin và bảo đảm an toàn người tố cáo

Trong quy trình xửlý đơn, cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có trọng trách giữ bí mật thông tin củangười tố cáo, nội dung tố cáo theo luật pháp của pháp luật.

Trường hòa hợp ngườitố cáo ý kiến đề nghị được đảm bảo thì tín đồ xử lý đơn báo cáo người mở màn xem xét,giải quyết theo hình thức của pháp luật.

Mục3. XỬ LÝ CÁC LOẠI ĐƠN KHÁC

Điều 20. Xử lý đơn kiến nghị, phản ánh

1. Đơn loài kiến nghị, phản ảnh về đông đảo nội dung trực thuộc trách nhiệmquản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đối chọi báo cáo, đề xuấtngười mở màn giải quyết, vấn đáp theo khí cụ của pháp luật.

2. Đơn con kiến nghị, phản ánh mà nội dung không thuộc trách nhiệmquản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mình thì bạn xử lý solo báo cáo, đề xuấtngười đứng đầu quyết định việc chuyển đối chọi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có tráchnhiệm xử lý và thông báo cho tất cả những người gửi đơn. Việc chuyển đối kháng kiến nghị, phảnánh được tiến hành theo chủng loại số 04 phát hành kèm theoThông bốn này.

Điều 21. Giải pháp xử lý đơn có rất nhiều nội dung không giống nhau

Đơn tất cả cả nộidung khiếu nại, tố cáo, con kiến nghị, phản ánh thì fan xử lý solo hướng dẫn ngườigửi đơn tách riêng từng ngôn từ để gửi cho đúng cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, cánhân bao gồm thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn được triển khai theo chủng loại số 05 phát hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 22. Xử lý đơn thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quantiến hành tố tụng, thực hành án

Đơn trực thuộc thẩmquyền giải quyết của cơ quan triển khai tố tụng, thi hành án thì tín đồ xử lý đơnhướng dẫn gửi đơn hoặc báo cáo, lời khuyên người đứng đầu ra quyết định việc chuyểnđơn đến cơ quan có thẩm quyền nhằm được giải quyết và xử lý theo khí cụ của pháp luật.

Điều 23. Xử lý solo thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội,Hội đồng nhân dân các cấp

Đơn nằm trong thẩmquyền xử lý của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thì fan xử lý đối chọi hướngdẫn kiến nghị và gửi đơn hoặc báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đối chọi vị quyết định việcchuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo lao lý của phápluật.

Điều 24. Xử lý solo thuộc thẩm quyền giải quyết của những cơquan khác của phòng nước

Đơn trực thuộc thẩmquyền xử lý của Văn phòng chủ tịch nước, kiểm toán nhà nước và các cơ quankhác của nhà nước thì tín đồ xử lý đơn hướng dẫn gửi đơn hoặc báo cáo người đứngđầu cơ quan, tổ chức, 1-1 vị quyết định việc chuyển solo đến cơ quan tất cả thẩm quyềnđể được giải quyết và xử lý theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 25. Xử lý solo thuộc trách nhiệm giải quyết của tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội, tổ chức chính trị, buôn bản hội - nghề nghiệp,tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp và các tổ chức tôn giáo

Đơn bao gồm nội dungliên quan cho tổ chức, hoạt động vui chơi của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức triển khai chính trị- thôn hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp và các tổ chức tôn giáo thì người xử lý đối chọi hướng dẫn gửi đơn hoặcbáo cáo người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, 1-1 vị quyết định việc chuyển đối chọi đếntổ chức có trách nhiệm giải quyết theo quy định của luật pháp và Điều lệ, Quychế hoạt động của tổ chức đó.

Điều 26. Xử lý đối kháng thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của đơn vị sựnghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị, tổ chức khác

Đơn tương quan đếntổ chức, hoạt động vui chơi của đơn vị sự nghiệp công lập, của chúng ta nhà nước vàcác đối kháng vị, tổ chức khác thì fan xử lý đơn hướng dẫn kiến nghị và gửi đơn hoặc chuyển đơnđến đối kháng vị, doanh nghiệp lớn đó để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 1-1 kiến nghị, phảnánh về rất nhiều vụ bài toán có đặc điểm phức tạp

Đơn năng khiếu nại,đơn tố cáo, đối kháng kiến nghị, phản ảnh về vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, cósự tham gia của đa số người; vụ câu hỏi có liên quan đến chính sách dân tộc, tôngiáo, an ninh chính trị và trơ trẽn tự an toàn xã hội thì bạn xử lý đối kháng phải báocáo với người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị để kịp lúc áp dụng các biệnpháp giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị với những cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩmquyền vận dụng biện pháp cách xử lý theo vẻ ngoài của pháp luật.

Chương IV

QUẢNLÝ, THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠNKIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Điều 28. Việc lưu đơn

1. Bài toán lưu đơn được thực hiện đối với các loại đối kháng sau đây:

a) Đơn không đủ đk xử lý phương pháp tại điểm b khoản 2 Điều6 của Thông bốn này;

b) Đơn khiếu nại gồm quyết định giải quyết và xử lý khiếu nại đã có hiệulực quy định mà không thuộc trường hợp điều khoản tại Điều 38 Nghịđịnh số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định chitiết một trong những điều và phương án thi hành luật pháp Khiếu nại; solo tố cáo đã gồm kết luậnnội dung tố cáo và ra quyết định xử lý tố giác đã bao gồm hiệu lực luật pháp mà fan tốcáo không cung ứng được thông tin, tài liệu, hội chứng cứ mới.

2. Thời hạn lưu đối chọi quy định tại khoản 1 Điều này là 01 năm. Hếtthời hạn nêu trên, fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết địnhviệc tiêu hủy solo theo chính sách của pháp luật.

Điều 29. Cai quản lý, quan sát và theo dõi đơn

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, chuyển đối chọi có trách nhiệmvào sổ hoặc nhập thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác làm việc tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản chiếu theo cách thức hoặcphần mượt xử lý 1-1 để tra cứu, quản lí lý, theo dõi. Việc lưu trữ, vào sổ theo dõihoặc sao lưu dữ liệu trên trang bị tính, tra cứu thông tin được tiến hành theo quy địnhcủa quy định về lưu lại trữ, lao lý về bảo đảm an toàn bí mật nhà nước và hạng mục bí mậtNhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chốngtham nhũng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận đơn có trách nhiệm vấn đáp cơquan, tổ chức, đối chọi vị, người có thẩm quyền đã chuyển solo theo lao lý của phápluật và hình thức của Thông tứ này.

Điều 30. Nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết và xử lý khiếunại, tố cáo, loài kiến nghị, phản chiếu của Ban tiếp công dân

1. Ban tiếp công dân trung ương giúp Tổng Thanh tra chính phủtheo dõi bài toán tiếp nhận, xử lý đối chọi gửi, chuyển cho Thanh tra chủ yếu phủ; công ty trìphối phù hợp với các vụ, viên phụ trách địa bàn, nghành và những cơ quan, tổ chứctham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tw kiểm tra, đôn đốc việctiếp nhận, giải pháp xử lý đơn, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Ban tiếp công dân tỉnh, Ban tiếp công dân huyện gồm tráchnhiệm phối hợp với cơ quan lại thanh tra công ty nước giúp chủ tịch Ủy ban nhân dâncùng cấp cho kiểm tra, đôn đốc việc đón nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tốcáo, con kiến nghị, phản chiếu trên địa bàn, trong những số đó ưu tiên đa số vụ bài toán khiếu nại,tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Chương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Nhiệm vụ thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc bao gồm phủ; quản trị Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức, 1-1 vị,cá nhân gồm liên quan phụ trách thi hành Thông tư này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an địa thế căn cứ quy địnhtại Thông tư này quy định vấn đề xử lý 1-1 khiếu nại, đối chọi tố cáo, đơn kiến nghị,phản ánh tương quan đến cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lực lượng tranh bị nhândân.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 11năm 2021.

2. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 củaThanh tra cơ quan chính phủ quy định các bước xử lý đơn khiếu nại, đối kháng tố cáo, 1-1 kiếnnghị, đơn phản ánh hết hiệu lực tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực pháp luật.

3. Trong quy trình thực hiện nay nếu có khó khăn, vướng mắc hoặccó sự việc mới vạc sinh, kiến nghị cơ quan, tổ chức, đối kháng vị, cá thể có liên quanphản ánh đúng lúc về Thanh tra cơ quan chính phủ để sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

khu vực nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các tổ chức bao gồm trị - xóm hội; - Vụ Pháp luật, Văn phòng chủ yếu phủ; - Cục kiểm soát VB QPPL, bộ Tư pháp; - Thanh tra những bộ, ngành TW; - Thanh tra những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Công báo, Cổng tin tức điện tử của CP, TTCP; - các đơn vị trực thuộc TTCP; - Lưu: VT, PC (05 bản).

TỔNG THANH TRA Đoàn Hồng Phong

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theoThông bốn số 05/2021/TT-TTCP ngày thứ nhất tháng 10 năm 2021 của Thanh tra chính phủquy định quy trình xử lý solo khiếu nại, đối chọi tố cáo, đơn kiến nghị, phản nghịch ánh)

Mẫu số 01 - Phiếu đề xuất thụ lý đơn

………………… (1) ………………. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: …./ĐX-....(3)

………., ngày ... Mon ... Năm ..…...

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN .....(4)

Kính gửi: .......(5)

Ngày.../.../....(2) thừa nhận được solo ……………………….. (4) của ông (bà) .......................(6)

Nội dung đơn: ……………………………………….........................................................................(7)

Vụ bài toán đã được .................................... (8) giải quyết ngày …/…/…. (nếu có).

Sau khi xem xét nộidung solo và căn cứ quy định của pháp luật, .... (2) lời khuyên .........(5) thụlý để xử lý đơn của ông (bà) ....................................(6)

Phê chăm nom của ...(5)

Ngày tháng năm... (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Lãnh đạo đơn vị chức năng đề xuất

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấptrên trực tiếp (nếu có).

(2) tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng xử lý đơn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý đơn.

(4) Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo.

(5) người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giảiquyết.

(6) chúng ta tên người khiếu nề hà hoặc tín đồ tố cáo.

(7) Trích yếu tóm tắt về ngôn từ đơn.

(8) người dân có thẩm quyền đã xử lý (nếu có).

Mẫu số 02- Phiếu hướng dẫn

……………. (1) …………….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: .../...(3)-…

V/v phía dẫn gửi đơn khiếu nại

………., ngày ... Tháng ... Năm ..…...

PHIẾU HƯỚNG DẪN

Kính gửi: ..............(4)

Đơn có nội dung: ............................................................................................................(5)

Căn cứ lao lý Khiếunại, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 mon 10 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchi tiết một số trong những điều và biện pháp thi hành vẻ ngoài Khiếu nại, Thông tư số05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra chính phủ nước nhà quy định quytrình xử lý đối chọi khiếu nại, đối kháng tố cáo, solo kiến nghị, phản bội ánh, thì khiếu nại củaông (bà) ở trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của (6) ý kiến đề xuất ông (bà) gửi đơnkhiếu nại mang đến .................. (6) để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT; ... (3).

..........................(7) (Ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp bên trên trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng xử lý đơn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng xử lý đơn.

(4) bọn họ tên của người khiếu nại.

(5) nắm tắt câu chữ khiếu nại.

(6) Cơ quan có thẩm quyền chú ý giải quyết.

(7) chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng gửi phiếu phía dẫn.

Mẫu số 03- Phiếu chuyển đối chọi tố cáo

……………. (1) …………….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: .../...(3)-…(4)

V/v chuyển đối chọi tố cáo

………., ngày ... Tháng ... Năm ..…...

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ..............(5)

Ngày ... Tháng... Năm .............(2).........................nhận được đơntố cáo ghi ngày ... Mon ... Năm ... Của công dân về .................................... (6)

Nơi nhận: - Như trên; - ….; - Lưu: VT; ... (4).

……………….. (7) (Ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cấp bên trên trực tiếp (nếu có).

(2) tên cơ quan, tổ chức, solo vị ban hành văn bản chuyển đơn tốcáo.

(3) Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức, 1-1 vị phát hành văn bảnchuyển đơn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn phiên bản chuyển đơn.

(5) chức vụ người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩmquyền giải quyết tố cáo.

(6) tóm tắt câu chữ tố cáo.

(7) Chức vụ người có thẩm quyền cam kết văn bản chuyển đơn tố cáo.

Mẫu số 04- Phiếu đưa kiến nghị, bội nghịch ánh

……………. (1) …………….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: .../...(3)-…(4)

V/v chuyển solo kiến nghị, bội nghịch ánh

………., ngày ... Tháng ... Năm ..…...

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Kính gửi: ..................................(5)

Ngày ... Tháng... Năm............... (2) dìm được solo ghi ngày ... Mon ...năm…. Của ……..(6)

Đơn có nội dung: .............................................................................................................................(7)

Sau lúc xem xét nộidung đơn, địa thế căn cứ Thông bốn số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 củaThanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định quá trình xử lý 1-1 khiếu nại, đơn tố cáo, 1-1 kiếnnghị, phản ánh và pháp luật của pháp luật,………………………….. (2) chuyển solo của............ (6) mang đến ..................(5) để được xem như xét, giải quyết và xử lý theo quyđịnh của luật pháp và thông báo tác dụng giải quyết mang đến ..................(2).

Nơi nhận: - Như trên; - ....(6); - Lưu: VT; ... (4).

.............. (8)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

Ghi chú:

(1) tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức, đối kháng vị ban hành văn bạn dạng chuyển đối chọi kiếnnghị, làm phản ánh.

(3) Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức, solo vị phát hành văn bảnchuyển đơn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bạn dạng chuyển đơn.

(5) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

(6) bọn họ tên người hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có loài kiến nghị,phản ánh.

(7) nắm tắt ngôn từ kiến nghị, bội nghịch ánh.

(8) Chức vụ người có thẩm quyền ký văn bạn dạng chuyển đơn.

Mẫu số 05- Phiếu lý giải đơn có khá nhiều nội dung không giống nhau

……………. (1)

…………….. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: .../HD-...(3)

………., ngày ... Tháng ... Năm ..…...

PHIẾU HƯỚNG DẪN

(Đơn có rất nhiều nội dung khác nhau)

Kính gửi: ………………..(4)

Ngày ... Tháng... Năm ......................(2) thừa nhận được 1-1 ghi ngày ... Tháng ...năm ... Của ...............(4).

Sau lúc xem xét nộidung đối chọi và thông tin, tài liệu cố nhiên (nếu có), căn cứ quy định của pháp luật,đơn của ông (bà) trực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan lại sau đây:

1. Câu chữ ....................................(5) ở trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của ....................................(6)

2....................................................................................................................................

Xem thêm: Biện Pháp Hạn Chế Những Ảnh Hưởng Xấu Của Thuốc Hóa Học Bảo Vệ Thực Vật

Vì vậy, ý kiến đề nghị …………………. (4) viếttách những nội dung 1-1 như đã khuyên bảo gửi mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền để được giảiquyết theo quy định của pháp luật.