*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử yếu tố A có 3 phân tử proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử thành phần A là


Cho mẫu vẽ về sơ vật nguyên tử fe như sau:

-->