Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc đẹp (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này sẽ không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) triệu chứng nguy khốn; thời gian gay go, cơ hội lao đaoto be on edge bực mình dễ dàng cáuto have the edge on somebody: (từ lóng) ở nỗ lực lợi hơn aito phối someone"s teeth on edge tạo nên ai bực mình; tạo cho ai sợi người; tạo cho ai kinh tởmto take the edge off one"s appetite khiến cho ăn mất ngon tạo cho đỡ đóito take the edge off someone"s argument tạo cho lý lẽ của ai mất sắc cạnh ngoại rượu cồn từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); làm cho bờ cho, làm gờ cho, làm cạnh cho xen (cái gì, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way into a job: len lách vào một các bước gì nội động từ đi né lên, lách lênto edge away khoan thai dịch xa ra (hàng hải) đi xa rato edge off mài mỏng dính (lưỡi dao...) (như) to lớn edge awayto edge on thúc đẩy, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; khung (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa quanh đó thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic vị trí cao nhất edge : giới hạn bên trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất bao gồm dầu khí ở ranh con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc công ty gánh nhận vùng đất và khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu những điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon trên mặt đất, hình thành vày vi thấm rỉ ở bên trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự do bao gồm ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc ma lanh giới ngoại trừ của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the vị trí cao nhất edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the maps and didn"t know which way to go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREP. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have to gain a competitive edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edge là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM & TDMA Evolution. A third-generation enhancement to lớn the Global System for điện thoại Communications (GSM) wireless service, which allows data, multimedia services, and applications to be delivered on broadband at rates up khổng lồ 384 Kbps.

Xem thêm: Cách Luộc Trứng Cút Bao Lâu ? Cách Luộc Trứng Cút Ngon Nhất!

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe