Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (134.41 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Xây dựng hệ thống bài tập hướng dẫn học sinh bằng tiếng anh trong bộ môn hóa học 10, 11 by dạy kèm quy nhơn official

CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬCâu 1: cân bằng những phản ững oxi hóa khử sau:Dạng 1 : phản nghịch ứng thoái hóa – khử thông thường:1. NH3 + O2 → NO + H2O2. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O3. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O4. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2↑ + H2O5. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O6. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O↑+H2O7. KMnO4 + K2SO3+ H2O→ K2SO4 + MnO2 + KOH8. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2ODạng 2 : làm phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử1. KClO3 → KCl + O22. AgNO3 → Ag + NO2 + O23. Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O24. HNO3 → NO2 + O2 + H2O5. KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2Dạng 3 : phản nghịch ứng tự lão hóa – khử1. Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O2. S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O3. I2 + H2O → HI + HIO3Dạng 4 : làm phản ứng lão hóa – khử bao gồm số oxi hóa là phân số1. Fe3O4 + Al → sắt + Al2O32. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O3. CH3 – C ≡ CH + KMnO4 + KOH → CH3 – COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O4. CH3 – CH = CH2 + KMnO4 + H2O → CH3 – CH(OH) –CH2(OH) + MnO2 + KOH5 . Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2OThay sản phẩm khí NO↑ lần lượt bởi NO2, N2O, N2, NH4NO3 rồi cân bằng.Dạng 5 : làm phản ứng oxi hóa – khử có không ít chất khử1. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
2. FeS + KNO3 → KNO2 + Fe2O3 + SO33. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O4. FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO↑ + H2O5. FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO↑ + H2O6. As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO7. CrI3 + Cl2 + KOH → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O8. As2S3 + KClO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + KCl9. Cu2S + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + CuSO4 + H2O10. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO411. CuFeS2 + O2 → Cu2S + SO2 + Fe2O312. FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O13. FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O14. FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O15. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO216. Cu2S.FeS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2ODạng 6 : bội phản ứng lão hóa – khử bao gồm só thoái hóa tăng sút ở nhiều mức1. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( VNO : VN2O = 3 : 1)2. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O ( nNO : nN2 = 3 : 2)3. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O(Biết tỉ lệ số mol NO2 : NO = a : b )4. FeO + HNO3 → N2O + NO + Fe(NO3)3 + H2O5. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2ODạng 7 : bội phản ứng thoái hóa – khử có thông số bằng chữ1. M + HNO3 → M(NO3)n + NO2↑ + H2O (Với M là sắt kẽm kim loại hoá trị n)Thay NO2↑ theo thứ tự bằng: NO, N2O, N2, NH4NO3 rồi xong xuôi phản ứng.Trọng Nhân-012061533411trang
2. M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2↑ + H2O3. FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2OThay NO↑ lần lượt bởi NO2, N2O, N2, NH4NO3 rồi kết thúc phản ứng.4. FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O5. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy↑ + H2O6. M2(CO3)n + HNO3 → M(NO3)m + NO + CO2 + H2O7. NaIOx + SO2 + H2O → I2 + Na2SO4 + H2SO48. Cu2FeSx + O2 → Cu2O + Fe3O4 + SO29. FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + S + H2O10. FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy↑ + H2O11. M + HNO3 → M(NO3)n + NxOy↑ + H2ODạng 8 : phản nghịch ứng thoái hóa – khử bao gồm chất hữu cơ1. C6H12O6 + H2SO4 đ → SO2 + CO2 + H2O2. C12H22O11 + H2SO4 đ → SO2 + CO2 + H2O3. CH3- C ≡ CH + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O4. K2Cr2O7 + CH3CH2OH + HCl → CH3-CHO + KCl + CrCl3 + H2O5. HOOC – COOH + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O6. CH3-CH=CH2 + KMnO4 → CH3-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2OCâu 2: cân nặng bằng các phương trình bội phản ứng sau bằng phương thức thăng bởi electron:1. H2S + KMnO4 + H2SO4 → S↓ + K2SO4 + MnSO4 + H2O2. M2(CO3)x + HNO3 → M(NO3)y + NO + CO2 + H2O3. CH3-C≡CH + KMnO4 + KOH → CH3-COOK + MnO2 + K2CO3 + H2O4. C6H5-CH=CH2 + KMnO4 + H2O → C6H5-CH(OH)-CH2(OH) + MnO2 + KOH5. CH3COCH3 + KMnO4 + KHSO4 → CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O2−NO3− H + → Fe3+ SO46. FexSy ++
++ NO + H2O→7. FeCl2 + KMnO4 + KHSO4→8. AlCl3 + KMnO4 + KHSO4→9. FeCO3 + KMnO4 + KHSO410. Cu2FeSx + O2Cu2O + Fe3O4 +….→11. CH3-C6H4- C2H5 + KMnO4 + H2SO4to→12. K2Cr2O7 + KI + H2SO4 (đ)K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O13. Cu2S + HNO3Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O→14. Mg + HNO3→Mg(NO3)2 + NO + N2O + N2 + H2O
Biết hỗn hợp khí thu được cóđược hỗn hợp khí cóM = 36,5M = 40,5. Nếu như cho tất cả hổn hợp khí làm phản ứng đầy đủ với O 2 ở đk thường thu.15. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO216. P. + NH4ClO4H3PO4 + N2 + Cl2 + H2O17. FexOy + HNO3Fe(NO)3 + NnOm + H2OFeCO3 + FeS2 + HNO3 → sắt 2 (SO 4 ) 3 + teo 2 + NO 2 + H 2O18..Trọng Nhân-012061533412trang19. C12H22O11 + MnO4- + H+
→CO2+ Mn2++ H2O→20. CnH2n+1CHO +KMnO4+ H2SO4CH3COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O(n CH3COOH : n CO2 = 1 : 1)→21. Ca3(PO4)2 + SiO2 + CP4 + teo + CaSiO3→22. MxOy + H2SO4(đ, lạnh )M2(SO4)n + SO2+ H2O→23. NaCrO2 + Br2 + NaOHNa2CrO4 + NaBr + H2O→24. Zn + HNO3Zn(NO3)2 + xNO2 + yNO + H2O25. MxOy + CnHmOz → MpOq + CO2 + ......Câu 3: cân đối phương trình bội phản ứng bằng cách thức ion–electron :→
1. Cr2O3 + KNO3 + KOHK2CrO4 + KNO2 + H2O2. FeSO4+KMnO4+H2O→Fe2(SO4)3+Fe(OH)3+MnO2+K2SO4→3. KMnO4 + KNO2 + H2SO4MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O→4. Zn + HNO3Zn(NO3)2+NO2+ NO + H2O(Tỉ lệ thể tích: VNO2 : VNO = 1 : 3)→5. Zn+ KNO3+ KOHK2ZnO2+NH3+H2O→+6. Cr2O72-+Fe2+ + HCr3++Fe3++H2O→+7. Mg +NO3-+H+Mg2++NH4 + H2O8. MnO4- + H2O2 + H+ → Mn2+ + O2 + H2O9. Cr3+ + H2O2 + OH- → CrO42- + H2O10. K2Cr2O7 + HCl + FeCl2 → ......
11. As2S3 + H+ + NO3- → NO + .......Câu 4: cân bằng những phản ứng oxi hoá khử tiếp sau đây trong môi trường thiên nhiên axit (Balance the following Redoxreactions in acidic solution) :Câu 5: cân nặng bằng những phản ứng oxi hoá khử sau đây trong môi trường bazơ (Balance the following Redoxreactions in basic solution) :Trọng Nhân-012061533413trangTrọng Nhân-012061533414trang
Xem thêm: Tác Giả - Tác Phẩm Đập Đá Ở Côn Lôn Của Phan Châu Trinh, Đập Đá Ở Côn Lôn

*
SÁNG KIẾN kinh NGHIỆM cân đối phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bởi electron 14 4 18