Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hoocmon Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở:

A.You watching: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở Chồi nách

B.Bạn đang xem: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

C.

Bạn đang xem: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

Đỉnh thân

D. Rễ.


*

Đáp án B.

Hoocmon Florigen được sinh ra ở lá, sau đó được chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

Cho các bộ phận sau:

1. Đỉnh rễ. 2. Thân.

3. Chồi nách. 4. Chồi đỉnh.

5. Hoa. 6. Lá.

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. 1,2, 3.

B. 2, 5, 6.

C. 1, 5, 6.

D. 2, 3, 4.

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh rễ. (2) Thân.

(3) Chồi nách. (4) Chồi đỉnh.

(5) Hoa. (6) Lá.

Mô phân sinh đỉnh không có ở bộ phận nào?

A. (1), (2) và (3).See more: Cu Có Tác Dụng Với Cl2 Không, Tính Chất Hóa Học Của Đồng Và Bài Tập Vận Dụng

(2), (3) và (4).

C. (3), (4) và (5).

D. (2), (5) và (6).

Hãy ghép các hoocmôn thực vật ở cột A với chức năng chính của nó ở cột B cho phù hợp

A B
1.Auxin2.Xitôkinin3.Gibêrelin4.Axit abxixic5.Êtilen a) thúc đẩy quả xanh chóng chínb) kích thích ra rễ và kích thích thụ tinh kết hạtc) ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lád) nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởnge) phá ngủ cho hạt, quả; tạo quả không hạt

Phương án trả lời đúng là:

A. 1-d ; 2-a ; 3-c ; 4-e ; 5-b

B. 1-b ; 2-d ; 3-c ; 4-c ; 5-a

C. 1-a ; 2-d ; 3-c ; 4-b ; 5-e

D. 1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-d ; 5-e

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho các bộ phận sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho câu sau:

mô phân sinh là nhóm các tế bào …(1)..., duy trì được khả năng …(2)... Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh,...(3)..., đỉnh rễ. Mô phân sinh bên có ở cây …(4)... và mô phân sinh lóng ở cây …(5)... có ở …(6)...

Một bạn học sinh đã điền các từ còn thiếu như sau:

(1) chưa phân hóa, (2) giảm phân, (3) chồi nách, (4) một lá mầm, (5) hai lá mầm, (6) thân

Em hãy xác định bạn học sinh đó đã làm đúng (Đ)/sai (S) ở mỗi câu

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

Lớp 11 Sinh học 1 0

Cho các nội dung sau về hai loại hoóc môn auxin và giberelin

(1) Chỉ có tự nhiên chưa tổng hợp được nhân tạo

(2)vừa có tác dụng kích thích, vừa có tác dụng ức chế tùy thuộc nồng độ

(3)chỉ có ở một số loại cây

(4)kích thích trương dãn tế bào; sinh trưởng của chồi ngọn, rễ; ức chế chồi bên; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt; tác động đến tính hướng sáng, hướng đất

(5)Có ở tất cả thực vật

(6)chỉ có tác dụng kích thích

(7)nguồn tự nhiên và nhân tạo

(8)kích thích thân, lóng cao dài; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt, kích thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm

Phương án trả lời đúng là

A. Auxin: (1), (2), (4), (5) ; Gibêrelin: (3), (6), (7) , (8)

B. Auxin: (2), (5), (7), (8) ; Gibêrelin: (1), (3), (4) , (6)

C. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

D. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

Lớp 11 Sinh học 1 0

Giberelin là một loại hoocmon kích thích sự nảy mầm, sinh trưởng của cây,… Giberelin được sinh ra chủ yếu ở

A. lá và rễ.

B. chồi đang nảy mầm.

C. hạt.

Xem thêm: Ngồi Mềm Điều Hòa Chuyển Đổi Là Như Thế Nào, Các Loại Ghế Trên Tàu Hỏa Có Thể Bạn Chưa Biết

D.See more: Nguyên Lý Mạch Khuếch Đại Điện Áp Một Chiều, Nguyên Lý Mạch Ổn Áp Điện Một Chiều củ.

Lớp 11 Sinh học 1 0

Sử dụng các thông tin sau đây để sắp xếp sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp cho phù hợp

(1) Thân, rễ dài ra

(2) Là sự sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

(3) Mô phân sinh bên

(4) Cây hai lá mầm

(5) Là sự sinh trưởng làm tăng đường kính của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh bên

(6) Thân, rễ to lên

(7) Mô phân sinh đỉnh

(8) Cây hai lá mầm và một lá mầm

A. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (4) và (7) ; sinh trưởng thứ cấp: (3), (5), (6) và (8)

B. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (3) và (8) ; sinh trưởng thứ cấp: (4), (5), (6) và (7)

C. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (7) và (8) ; sinh trưởng thứ cấp: (3), (4), (5) và (6)

D. sinh trưởng sơ cấp: (1), (5), (7) và (8) ; sinh trưởng thứ cấp: (2), (3), (4) và (6)

Lớp 11 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Giải Trí